Cuviosul Ioan de la Prislop > Slujba

jos>

Cuviosul Ioan de la Prislop
(13 Septembrie)


SLUJBA

SLUJBA SFÂNTULUI CUVIOS IOAN DE LA PRISLOP

În luna septembrie, ziua a treisprezecea se face pomenirea Sfântului Cuviosului Ioan care s-a nevoit în peșteră, nu departe de mănăstirea Prislop.

Să se știe că dacă 13 septembrie cade Duminica, slujba Sfântului Ioan se combină cu cea a Învierii și cu cea a Înainteprăznuirii Înălțării Cinstitei Cruci.

La Vecernia Mare, la Doamne strigat-am, se pun atunci stihirile pe 10: 4 ale Învierii, 3 ale Înainte-prăznuirii și 3 ale Sfântului, Slavă…, a Sfântului, Și acum..., Dogmatica.


VECERNIA MARE

După obișnuitul Psalm cântam „Fericit bărbatul...”, Starea întâia.

La “Doamne strigat-am...” se pun stihirile pe 8: 3 ale Înainte-prăznuirii Înălțării Cinstitei Cruci și 5 ale Cuviosului Ioan.

Stihirile Cuviosului

glasul al 4-lea: Podobie: “Dat-ai semn...”

Cuvioase Părinte Ioane, ai ajuns pe cărarea cea strâmtă la frumusețea raiului, unde este bucuria cea negrăită și lumina cea neînserată, de unde mijlocești pentru cei ce cu smerenie și cu dragoste prăznuiesc cinstită pomenirea ta. (de două ori)

Cu multe încercări și nevoințe ți-ai întărit sufletul și mintea ți-ai făcut-o lăcaș dumnezeieștii Treimi, înălțându-te, Cuvioase Părinte, unde este fericirea și odihna drepților, cu care acum te bucuri și stai înaintea lui Hristos, Căruia roagă-te pentru sufletele noastre.

Ca cel ce te-ai făcut lăcaș vrednic lui Dumnezeu, Părinte, roagă-te pentru tot clerul Bisericii noastre, pentru arhierei și călugări, pentru preoți și pentru tot sufletul creștinesc, ca păzindu-se în pace cu solirea ta să slăvească pe Domnul Cel Atotputernic.

Vlăstar din neam ales din Silvașu de Sus, Părinte Ioane, încă tânăr fiind, dorind sihăstria ca pe un liman, ți-ai agonisit podoaba virtuților și nu te-ai temut de războiul cel nevăzut, ci te-ai întrarmat cu rugăciunea minții, numele Domnului Iisus chemând, El fiind "arma cea mai tare în cer și pe pământ", pentru care, cu evlavie te lăudam zicând: Bucură-te lucrătorul rugăciunii celei de taină care este sabia Duhului.

Slavă..., glasul al 8-lea

Veniți credincioșilor astăzi să încununăm cu cântări duhovnicești pe Cuviosul Părinte Ioan de la Prislop, cel ce s-a nevoit râvnind să împlinească viața îngerească și ca un înger în trup făcându-se, Dumnezeu l-a mutat în împărăția cea cerească. Vitejiile sale cele sihăstrești au fost vestite în tot pământul românesc și un călugăr din Muntenia la adormirea ta a venit, ție ca unui înger în trup ți s-a închinat și cunoscând vitregiile pământului transilvănean, moaștele le-a luat și ca pe un mărgăritar de mare preț într-o Mănăstire le-a ascuns, ca să aibă ocrotire și frații de peste munți. Pentru aceasta îți zicem, Părinte Cuvioase Ioane, bucură-te, rugător fierbinte pentru toată Țara Românească.

Și acum..., a Înainteprăznuirii, glasul al 6,

Astăzi lemnul s-a arătat, astăzi neamul evreiesc a pierit; astăzi prin credincioșii împărați credința s-a arătat și Adam care prin lemn a căzut, iarăși prin lemn s-a ridicat și diavolii s-au înfricoșat Atotputernice Doamne, mărire Ție!

VOHOD: Lumină lină...

Prochimenul zilei

PAREMIILE: (caută-le la 28 sept., pag. 3495)

LITIA

Stihirile, glasul 1:

Părinte Ioane, din copilărie ai păstrat în minte cuvintele Mântuitorului: "Neguțătoriți până ce voi veni"; și așa, cu nebiruită vitejie ai plecat la sihăstrie. Ca neguțătoria pentru dobândirea Sfântului Duh să-ți fie deplină, ai petrecut vremea cea trecătoare cu nevoințele înfrânării, cu privegheri și lacrimi. Și acum, Părinte Cuvioase, cu smerenie îndrăznim la mijlocirea ta, roagă-te să dobândim și noi tăria răbdării.

Mai înainte de a pleca la sihăstrie, te-ai gândit, Cuvioase Ioane de la Prislop, să te liberezi de iubirea de sine, ea fiind undița celui rău ce ne prinde cu ușurință în mreaja lui. Pentru aceea ți-ai ales, Părinte Cuvioase, smerita cugetare ca inima să-ți fie vistierie de negrăită bucurie, odihnind pe Domnul Hristos, precum Biserica spune: “Sfânt ești, Dumnezeule, și întru sfinți Te odihnești”.

Slavă..., glasul al 5-lea

Cuvioase Părinte, glasul Evangheliei Domnului ascultând, lumea ai părăsit și la Mănăstire ai venit, unde ostenelile trupului, smerenia și blândețea te-au sfințit și te-au făcut cunoscut tuturor credincioșilor din Țara Hațegului.

Și acum..., a Înainteprăznuirii, glasul al 5-lea

Tu-mi ești acoperământul cel tare, Crucea lui Hristos, cea în trei împărțită; sfințește-mă cu puterea ta, ca să mă închin ție și să te măresc cu credință și cu dragoste.

STIHOAVNA

Stihirile, glasul al 5-lea

Rod bun din părinți binecredincioși născându-te, Părinte Cuvioase Ioane, dar mai ales prin Sfântul Duh renăscându-te la botez ai ajuns la măsura vârstei plinirii lui Hristos. Pentru aceasta Mântuitorul te-a chemat grăindu-ți: ”Intră întru bucuria Domnului tău!”

Stih: Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului lui.

Cuvioase Părinte Ioane, care din pruncie te-ai nevoit cu faptele bune, viață fără prihană ai dobândit, vas ales al Sfântului Duh te-ai arătat. Și acum cu strălucirea dumnezeieștilor rase fiind luminat, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să lumineze ochii noștri cei sufletești ca să nu rătăcim în întunericul păcatelor.

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui întărise-va foarte.

Astăzi Biserica dreptcredincioșilor români din Țara Hațegului prăznuiește pomenirea ta, Ioane, Părintele nostru ocrotitor, care mai sus de Mănăstirea Prislop, fără ajutor omenesc și ca unealtă având numai o daltă, ți-ai săpat în stâncă chilie, care a rămas mărturie pentru nevoințele tale pustnicești.

Slavă.., glasul al 6-lea

Dreptcredincioșii creștini ortodocși din Țara Hațegului te-au încununat cu nimbul sfințeniei. Pentru aceasta, satul tău, Silvașu de Sus, devenit vestit între satele din Țara Hațegului prin nașterea ta se bucură astăzi împreună cu Mănăstirea Prislop de sfânta ta prăznuire.

Și acum..., a Înainteprăznuirii, glasul al 2-lea

Comoara cea dumnezeiască ascunsă în pământ, Crucea Dătătorului de viață, pe cer s-a arătat credinciosului împărat și biruință împotriva vrăjmașilor aievea închipuind. De care bucurându-se cu credință și din dumnezeiască râvnă înălțându-se spre privirea celor de sus, cu osârdie din sânurile pământului a scos-o, spre izbăvirea lumii și mântuirea sufletelor noastre.

La binecuvântarea pâinilor:

Troparul Cuviosului Ioan, glasul 1

Iubitorule de nevoință și râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane, părăsit-ai cele trecătoare și ai ales pe cele veșnice; luat-ai jugul lui Hristos în mănăstirea Prislop și în peșteră pustnicească, împreună cu îngerii, L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre (de două ori)

Troparul Născătoarei de Dumnezeu (Născătoare de Dumnezeu…)

Dacă nu se face Litie zicem troparul Sfântului, Slavă…, Și acum..., al Înainteprăznuirii.

UTRENIA

La Dumnezeu este Domnul... se cântă troparul Înainteprăznuirii de două ori,
Slavă..., troparul Sfântului, Și acum..., al Înainteprăznuirii.

Troparul Înainteprăznuirii, glasul al 2-lea:

Cu crucea cea de viață făcătoare a bunătății Tale, Doamne, care ne-ai dat-o nouă, nevrednicilor, spre mântuire, milostivește-Te, Stăpâne, și mântuiește pe poporul dreptcredincios și țara aceasta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.

Slavă..., troparul Sfântului: "Iubitorule de nevoințe...”

Și acum..., al Înainteprăznuirii.

După întâia stihologie, Sedealna, glasul al 4-lea:

Podobie: “Dat-ai semn...”

Prin nevoințele sihăstriei ți-ai împodobit viața ta; năvălirile vrăjmașului le-ai biruit, Părinte fericite, și te-ai mutat la Dumnezeu întru viața cea veșnică. Pentru aceasta nu înceta a te ruga să se miluiască sufletele noastre.

Slavă..., Și acum..., a Înainteprăznuirii: "Lemnului Crucii Tale..." (caută în 14 septembrie la Utrenie)

După a doua stihologie, Sedealna, glasul al 5-lea:

Pomenirea Sfântului Ioan săvârșim, rugându-l ca pe unul ce a omorât cu sabia Duhului pe vrăjmașul, începătorul răutății, să mijlocească înaintea Domnului pentru mântuirea sufletelor noastre.

Slavă..., Și acum..., a Înainteprăznuirii:
"Îndată ce s-a înfipt lemnul (caută în 14 septembrie la Utrenie)

POLIELEUL: "Robii Domnului..."

MĂRIMURILE:

“Fericimu-te pe tine, Cuvioase Părinte Ioane, și cinstim sfântă pomenirea ta, ostenitorule în sihăstrie și împreună vorbitorule cu îngerii.”

"Veniți toate cetele călugărilor să lăudăm pe Cuviosul Ioan zicând: nevoitorilor."

Stihuri:

1. Lăudați pe Domnul toți cuvioșii Lui! Slăviți cu laude sfințenia Lui!
2. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui.

După Polieleu, Sedelna, glasul al 8-lea:
Podobie: "Apărătoare Doamnă..,"

Înșelăciunea vieții lepădând și Crucea Domnului luând, pustinicește ai îngrădit pe cel viclean și te-ai arătat locuitor al peșterii, luminător și ajutător fraților tăi călugări, de Dumnezeu purtătorule Ioane Cuvioase, roagă-te Mântuitorului să miluiască sufletele noastre.

Slavă..., Și acum...

Moștenirea ta suntem, Prea Curată Maică, și-ți cerem ajutorul în pătimirile noastre. Caută cu osârdie spre neputințele noastre și pe cei ce neîncetat te preamăresc îi miluiește.

Antifonul,întâi al glasului al 4-lea.

PROCHIMEN, glasul al 4-lea: "Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel."

Stih: Cuvioșii să se bucure de izbânda lor și să cânte de bucurie în așternuturile lor.

Toată suflarea...

Evanghelia de la Luca (VI, 17-25)

Psalmul 50

Slavă.., glasul al 2-lea

Pentru rugăciunile Cuviosului Ioan, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Și acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta...

Stihira a 4-a de la Vecernie, glasul al 6-lea.: "Ca cel ce te-ai făcut lăcaș vrednic lui Dumnezeu...”

CANOANELE

Al Înainte-prăznuirii cu Irmosul pe 6 (vezi 13 sept.) și a Sfântului pe 8.

Cântarea 1, glasul al 4-lea
Irmos: "Cânta-voi Tie, Doamne…"

Pe Cuviosul nevoitor, pe următorul lui Hristos, pe Părintele nostru Ioan toți dreptcredincioșii cu cântări să-l cinstim, rugându-l să mijlocească la Dumnezeu pentru noi

Biserica lui Hristos cea din Țara Hațegului cu cinste face pomenirea ta și cheamă pe toți credincioșii ei, fericite Părinte Ioane să te prăznuiască pe tine în cântări de laude duhovnicești.

Ajutător în rugăciuni și întăritor în credință te avem tine, Cuvioase Părinte Ioane, care primești pururea cererile ce le îndreptăm către tine,

A Născătoarei:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, rugul cel nestins și de daruri izvorâtor, ție ne rugăm să ne ajuți cu rugăciunile tale.

Al doilea canon al Sfântului, același glas:

Înțelegând să mergi pe urmele Domnului Hristos, te-ai înstrăinat de ai tăi și locuind în peșteră aproape de Mănăstire, ai ridicat semn de biruință asupra celui potrivnic, întărit fiind cu dumnezeiască putere.

De dulcețile lumii lepădându-te și amăgirile vicleanului disprețuindu-le, ai ales calea cea adevărată a nevoințelor pentru dobândirea împărăției Cerurilor.

Slavă...

Dragostea celor pământești supunând-o dragostei cele dumnezeiești, ai părăsit viața cea după duhul lumii, sârguindu-te a vedea frumusețea lui Hristos.

Și acum...

Ceea ce ești ușă de mântuire, deschide-ne nouă ușile pocăinței ca o bună folositoare; și din robia păcatului ne slobozește, păzindu-ne cu mila ta.

Catavasia: "Cruce însemnând Moise...“

Cântarea a 3-a

Irmos: "Biserica cea stearpă..."

Cu curgerile lacrimilor tale ai stropit semințele cuvântului lui Dumnezeu din țarina sufletului tău, ca să aduci rod însutit în vremea vieții pământești și a celei veșnice.

Cu bucurie te-ai făcut ascultător Domnului Hristos, supunând trupul duhului, ca să ajungi la viețuirea cea îngerească.

Lepădând toată deșertăciunea lumii, te-ai alipit cu tot sufletul numai de Dumnezeu. Pentru aceasta ai răbdat asprimea pustniciei ca să-L dobândești pe Hristos.

A Născătoarei:

Pe tine cea cu totul fără prihană, adevărată Maică a lui Dumnezeu, cu bună-credință te mărturisim, că prin tine ne-am învrednicit a ne apropia de Ziditorul.

Alt canon:

Purtând crucea ca pe o armă tare ai stat împotriva uneltirilor potrivnicului, și de la Hristos, Cel ce cu puterea dumnezeirii a biruit lumea, te-ai întărit în nevoință.

Cu puterea Duhului ți-ai pătruns trupul tău cel mult trudit cu nevoințele sihăstriei, fericite Ioane. Pentru aceasta ai dobândit intrarea în împărăția Cerurilor.

Slavă...

Cunoscând, Ioane Cuvioase, minunata călătorie spre cele de sus, la înălțimea cerească ridică-ne pe noi, cei ce cu credință și cu smerenie te lăudăm pe tine.

Și acum...,

Nădejdea noastră, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, și dorul nostru spre tine îl punem, milostiv fă nouă pe Fiul tău.

CONDACUL Înainteprăznuirii:

Ca un cer mult luminos s-a arătat Biserica, luminând pe toți credincioșii, întru care stând strigăm: această Biserica întărește-o, Doamne!

Sedealna Sfântului:

Podobie: "Degrab ne întâmpină..."

Bine săvârșindu-ți nevoința, Cuvioase Ioane, ai primit de la Dumnezeu ca răsplată fericirea veșnică. Pentru aceasta, adunându-ne după datorie, te cinstim închinându-ne cu credința icoanei tale, ca să dobândim mare milă.

Slavă..., Și acum.... a Înainteprăznuirii:

Cu credință săvârșim luminat înnoirea Casei tale, Binecuvântată Curată Fecioara Prealăudată, bucurându-ne cu nădejdea în tine, de Dumnezeu Născătoare, ne rugăm ție să te rogi neîncetat Mântuitorului Celui ce S-a întrupat din tine, să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea a 4-a

Irmos: "Pentru dragostea chipului tău..."

Năvălirile vrăjmașului nu te-au spăimântat, Ioane fericite, căci cu darul lui Dumnezeu ai cunoscut lupta războiului nevăzut și toate le-ai biruit cu smerenia ta întru Domnul.

De tine însuți te-ai lepădat, împreună cu toate dulcețile lumii și pe umeri crucea purtându-ți, Ioan Cuvioase, te-ai făcut moștenitor al cămării celei cerești.

Cu rugăciunile tale de toată noaptea și cu lucrul de toată ziua curățindu-ți neîntrerupt sufletul, ți l-ai arătat lăcaș Treimii, Cuvioase Părinte.

A Născătoarei:

Plinirea cuvintelor tale văzând-o, mărește mai ales, Maica lui Dumnezeu, pe cel ce te mărește pe tine, căci toate neamurile pe tine acum cu adevărat te fericim.

Alt canon:

Cu legea lui Dumnezeu întărindu-ți simțirile, Cuvioase, ți-ai îndreptat gândul spre înțelegerea celor netrupești și duhovnicești, înaintând din putere în putere, Părinte.

Iubirea de cele trupești lepădând, te-ai făcut vas al Sfântului Duh, Cuvioase, împodobindu-te cu înfrânarea, cu răbdarea și cu gândul smerit.

Slavă...

Viață asemenea îngerilor ai dus pe pământ, Părinte Cuvioase. Pentru aceasta Biserica îți aduce astăzi cinstirea cuvenită, rugându-te să mijlocești pacea și mântuirea noastră.

Și acum...

Să te aflăm pe tine, Preacurată, povățuindu-ne către virtuți și îndreptându-ne către cărările pocăinței.

Cântarea a 5-a

Irmos: "Tu, Doamne, lumina mea..."

Prin înfrunzirea toiagului, Dumnezeu adeverind nevinovăția sufletului tău curat, ți s-a aprins râvna pentru viața îngerească. Pentru aceasta parăsind lumea și venind în Mănăstirea Prislop te-ai retras în peșteră, unde te-ai sfințit prin rugăciune și nevoință, Cuvioase Părinte Ioane.

Către toată fapta bună te-ai nevoit și toată răutatea din cuget ai urât și cu dreptate ai defăimat pe vicleanul diavol, preafericite.

Pe tine, fericite, te aducem rugător către Dumnezeu pentru lume; roagă-te cu stăruință să se dea credincioșilor bună înțelegere și iertare de greșeli.

A Născătoarei:

Domnul cel Sfânt S-a arătat la plinirea vremii, făcându-se om din tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să mântuiască pe om.

Alt canon:

Cuvioase Părinte Ioane, tânăr fiind, ai ajuns la măsura sfințeniei și văzând Hristos sporirea ta duhovnicească, te-a mutat către Dânsul, dându-ți fericirea cea dorită.

Din tinerețe ai luat jugul Domnului, Cuvioase, și în brazdele inimii tale ai semănat grâul cel duhovnicesc și ai primit darul de la Dumnezeu de a întări sufletele noastre.

Slavă...

Pentru nevoințele cele prea multe în rugăciune și muncă ai primit Împărăția cea de sus, tu, care ai trăit pe pământ ca un fără de trup. Acum în ceruri stând, înaintea Sfintei Treimi, adu-ți aminte de noi.

Și acum…

Preasfânta Fecioară, caută asupra robilor tăi și du rugăciunile noastre către Fiul tău și Dumnezeu, cerând iertare de greșeli și mare milă.

Cântarea a 6-a

Irmos: "Strigat-au mai înainte închipuind..."

În tinerețile tale, Cuvioase Părinte Ioane, când mergeai primăvara cu plugul, glia îți descoperea tainele Ziditorului. Atunci îți plecai genunchii și te rugai fierbinte pentru rodirea pământului.

Când după multă osteneală glia a rodit, ai înțeles, Cuvioase Părinte Ioane, că adevărata rodire este cea duhovnicească.

Pentru aceasta, te-ai îndreptat spre Sfânta Mănăstire Prislop unde, râvnind la nevoințele Sfântului Nicodim și duhovnicește umblând pe urmele lui, te-ai arătat purtător de Duh, Cuvioase Ioane.

A Născătoarei:

Prea Curată Fecioară, deschide nouă ușile pocăinței și toarnă peste șiroaiele lacrimilor noastre ploile milei tale, ca fiind curați de întinăciunea păcatelor să ne învrednicim de mântuirea sufletelor noastre.

Alt canon:

În Sfânta Mânăstire Prislop ai câștigat nevoința și petrecerea înfrânării, Cuvioase Părinte Ioane. Pentru aceasta, roagă-te pentru noi, cei ce săvârșim cu credință pomenirea ta.

Roagă-te, Cuvioase Părinte Ioane, împreună cu Sfântul Evanghelist Ioan și cu Sfântul Nicodim să ne dea Dumnezeu haină luminoasă și nouă, pentru puținele noastre nevoințe, ca să putem intra în locașurile cerești și cu cânturi să-L preamărim.

Slavă...

Dar lui Dumnezeu bineprimit te-ai adus, Cuvioase Părinte Ioane al Prislopului, pe care roagă-L neîncetat să ierte păcatele noastre, ale celor ce săvârșim pomenirea ta, și arată-ne și pe noi părtași strălucirii tale.

Și acum...

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nădejdea tuturor creștinilor, dă-ne putere spre împlinirea faptelor bune, ca să nu fim drumeți întârziați pe calea mântuirii.

CONDAC, glasul al 4-lea:

Jugul nevoințelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Cuvioase Ioane. În peșteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit și podoaba pustniciei ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm zicând: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului!

ICOS

Credincioșii din satul tău natal, Silvașu de Sus, din Țara Hațegului și Sfânta Mănăstire Prislop, pe tine te-au ales ocrotitor, alături de Sfântul Nicodim, căci prin tine, în curgerea veacurilor, s-au izbăvit din toate nevoile. Pentru aceea noi te lăudăm zicând: Bucură-te, limanul celor înviforați, bucură-te întărirea vieții duhovnicești a celor ce aleargă cu credința la ajutorul tău, bucură-te, prea fericite Părinte Ioane, cald folositor către Dumnezeu.

SINAXAR

În luna septembrie, în treisprezece zile facem pomenirea Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop.

Spre sfârșitul veacului al XV-lea, sau în prima jumătate a veacului următor, trăia în satul Silvașu de Sus (în apropierea orașelor Hațeg și Hunedoara), un tânăr cu numele Ioan. Acesta își însoțea părinții la lucrul câmpului unde, treptat, a început sa deprindă din contemplarea naturii tainele ei și lucrarea Ziditorului Părintelui nostru ceresc. Dorind a-și închina întreaga viață lui Dumnezeu a părăsit casa părintească și s-a închinoviat în obștea călugărilor de la Mănăstirea Prislop, ctitorită de Sfântul Nicodim de la Tismana situată în apropierea satului său. După un număr de ani, dorind să ducă o viață și mai aleasă, retrasă cu totul de lume, a găsit un loc la 500 de metri de Mănăstire, pe malul abrupt al pârâului Silvașu unde și-a săpat, singur, cu mari nevoințe, o chilie în piatră, cunoscută până azi sub numele de "Chilia" sau "Casa Sfântului"

Aici și-a petrecut zilele, în neîncetate rugăciuni și ajunări, întocmai ca nevoitori întru cele duhovnicești. Viața lui îmbunătățită s-a sfârșit însă, prea devreme. Tradiția spune că, pe când își făcea o fereastră la chilia lui, doi vânători de pe versantul celălalt al prăpastie l-au împușcat, fără să-l știe viețuind în acele locuri.

Poporul dreptcredincios l-a cinstit cu evlavie ca sfânt încă din timpul vieții, iar după moarte, această credință s-a întărit mai mult. Vestea despre viața sa aleasă a ajuns și în Țara Românească, de unde au venit câțiva călugări care i-au cerut trupul, ducându-l și tăinuindu-l într-una din mănăstirile de peste munți.

Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop stă până azi pildă vie sfințenie pentru credincioșii din părțile Hațegului și a Hunedoarei iar "Chilia" sau "Casa" lui rămâne mereu un loc de pelerinaj și reculegere sufletească pentru toți cei care se abat la această străveche Mănăstire.

Cu ale cărui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmos: "Tinerii lui Avraam"

Câștigat-ai cununa cea neveștejită de la Domnul Hristos, Cuvioase Părinte Ioane al Prislopului. Pentru aceasta adu-ți aminte și de noi în sfințitele tale rugăciuni.

Cu inima zdrobită de căință te rugăm, Cuvioase Ioane, ajută-ne să-L iubim pe Dumnezeu, așa cum tu l-ai iubit, să ne ținem tari în dreapta credință, așa cum tu te-ai ținut, ca nu cumva la înfricoșata ta judecată să auzim cuvântul cutremurător: "Nu vă știu pe voi".

Cu înfrânarea și cu rugăciunea într-armându-te, ai dobândit puterea Sfântului Duh, cu care ai biruit răceala stâncii. Pentru aceasta te rugăm, ajută-ne și nouă să ajungem lucrători ai poruncilor sfinte, Cuvioase Părinte Ioane.

A Născătoarei:

Ușa lui Dumnezeu, arată dumnezeieștile intrări smeritului meu suflet în calea mântuirii, ca, mărturisindu-mă, să iau dezlegare de cele rele, de Dumnezeu Născătoare.

Alt canon:

Prin ostenelile înfrânării și nevoințele sihăstrești ai ajuns la măsura de vârstă duhovnicească a lui Hristos, Părinte Cuvioase Ioane. Pentru aceasta dă-ne și nouă ajutor să urcăm treptele vieții duhovnicești.

Prin curgerile lacrimilor tale, te-ai arătat pe tine pom aducător de roade, Cuvioase Părinte Ioane aducând fapte pline de bună mireasmă.

Slavă...

Domnul, Cel ce dă daruri celor lipsiți, cu bunătate te-a dăruit pe tine, Preacuvioase Părinte Ioane, Țării Hațegului și întregului popor român, ca să fii mijlocitor, rugător și ajutător în nevoințele mântuirii.

Și acum...

Maica lui Dumnezeu, roagă-te Fiului tău, iertare de greșeli să dăruiască celor ce se închină Nașterii celei mai presus de fire.

Cântarea a 8-a

Irmos: "Izbăvitorul tuturor..."

Călătorind spre cer, Cuvioase, pentru faptele tale bune și nevoința pustnicească, la locașurile cerești te-ai mutat, și acum roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Primind lumina de la Soarele Hristos, Ioane Cuvioase, te-ai arătat strălucind ca focul, micșorând întunericul diavolilor, vrednicule de laudă.

Pe tine, cel ce prin înfrânare ai împărățit peste patimi, Hristos te-a primit acum, purtătorule de Dumnezeu, părtaș al Împărăției Sale; pentru aceasta cu cântări te lăudăm.

A Născătoarei:

De toate primejdiile păzește pe robii tăi, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să te slăvim pe tine, nădejdea sufletelor noastre.

Alt canon:

Cel ce ai fost smerit, blând, pașnic, Părinte Cuvioase, și cu adevărat locaș al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi ca fii ai lumini să umblăm.

Ca cel ce ai câștigat, prin ostenelile tale, covârșitoarea dragoste dumnezeiască, roagă-te, Cuvioase Părinte Ioane, să ne împărtășim și noi de aceasta, împlinind ceea ce este bineplăcut lui Dumnezeu.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul.

Cinstind Treimea cea întocmai puternică, cinstită și de o ființă întru o dumnezeire, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh să cântăm cu un glas: preoți binecuvântați, popoare preaînălțați-L pe El întru toți vecii.

Și acum…

Din pricina mulțimii greșelilor, m-am apropiat de moarte, Prea Curată, și afară de tine neștiind a afla ajutor, te rog, pe tine, buna mea Stăpână, apucă mai înainte și mă mântuiește.


Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului cântând și să-L preaînălțăm întru toți vecii.

Catavasia...

Cântarea a 9-a

Irmos: "Eva adică prin boala neascultării..."

Cândva chilia săpată în stâncă ți-a fost un cuib de mângâieri duhovnicești, în lacrimi simțind fiorul întâlnirii cu Dumnezeu, căci lăcrima un cer întreg poartă în ea, Cuvioase Părinte Ioane al Prislopului, mult rugător pentru țara noastră.

Din tinerețe tot dorul ți l-ai închinat lui Dumnezeu și ridicându-te pe aripile cinstirii lui, Părinte, ai cules viața din pomul cunoștinței vieții celei adevărate. Pentru aceea roagă pe Cel Atotputernic să lumineze sufletele noastre, Ioane de Dumnezeu înțelepțite.

Răsărind ca un soare, Părinte, răspândești raze strălucitoare prin nevoințele tale, asupra celor ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.

A Născătoarei:

Primind rugăciunea noastră, a celor ce scăpăm sub acoperământul tău, Prea Curată Fecioară, nu înceta a te ruga Iubitorului de oameni pentru noi toți.

Alt canon:

Preamărind numele Domnului Iisus Hristos, ai ajuns să fii lăudat. Pentru aceasta, strigăm către tine, Părinte Ioane: izbăvește-ne de toată nevoia și necazul.

Pomenirea ta astăzi nouă ne-a răsărit, mai luminat decât soarele strălucind cu dumnezeieștile daruri, luminând gândurile credincioșilor și alungând întunericul necazurilor Cuvioase Părinte Ioane al Prislopului.

Slavă...

Soarele dreptății strălucind în sufletul tău luminat, a alungat dintr-însul toată negura păcatului și te-a arătat pe tine sfeșnic prea luminat al Mântuitorului. Pentru aceasta noi așa te lăudăm: Bucură-te, cel ce nimic nu ai iubit mai mult decât pe Dumnezeu.

Și acum...

Tu, ceea ce ești Maica Fiului lui Dumnezeu, ajută-ne să ne țesem din fapte bune veșmânt luminos, ca să nu ne rușinăm în ziua înfricoșatei judecăți.

SEDEALNA

Podobie: Cu ucenicii să ne suim...

Stea prea luminoasă fiind, Cuvioase Părinte Ioane, prin adormire n-ai asfințit, ci te-ai mutat în zorii unei noi dimineți a luminei celei neînserate. Pentru aceasta luminează cărarea mântuirii sufletelor noastre (de două ori)

Slavă..., Și acum..., a Înainteprăznuirii:

Crucea este păzitoare a toată lumea; Crucea podoaba Bisericii; Crucea întărirea creștinilor și diavolilor rană.

LA LAUDE

Stihirile pe 4, glasul al 5-lea:

Podobie: "Bucură-te cămara..."

Viață neîntinată, răbdare și blândețe, dragoste adevărată și înfrânare nemăsurată, priveghere de toată noaptea, umilință, dumnezeiască credință și nădejde tare dobândind, ca un înger ai viețuit pe pământ, fericite Ioane, cel ce te rogi pentru sufletele noastre.

De privegherea ta cea îndelungată, de rugăciunea neîncetată, de lacrimi și de suspinuri, de smerenie, de zdrobirea inimii și de dragostea cea adevărată către Ziditorul tău s-au minunat îngerii. Pentru aceasta cu credință și cu dragoste te lăudăm, Părinte Ioane.

Ca un vlăstar bine roditor s-a ridicat din neam vechi românesc din Silvașu de Sus Cuviosul Părinte Ioan, care cu multele nevoințe, mult și-a întins ramurile pomului vieții sale, rupând a cerului mahramă, ca să privească pe Domnul Hristos, și a mers la sihăstrie ca să trăiască o viață mai presus de fire, pe care noi în această zi îl lăudăm după cuviință.

Ca unul ce din pruncie te-ai adus lui Dumnezeu jertfă fără prihană prin fapte bune, răsărind ca un soare, Cuvioase, răspândești raze strălucitoare prin nevoințele tale. De aceea, neîncetat roagă-te, Ioane de Dumnezeu înțelepțite, și pentru noi, cei care te lăudăm astăzi.

Slavă…, glasul al 5-lea:

Cuvioase Părinte, crucea Domnului luând, înșelăciunea acestei vieți ai lepădat și pustnicește te-ai nevoit în peșteră. Tânăr fiind ai ajuns la măsura sfințeniei și văzând Hristos sporirea ta duhovnicească, te-a mutat la ceruri, dându-ți fericirea cea dorită de tine. Pentru aceasta, Cuvioase Ioane, împreună cu ceata sfinților români, apărați țara și poporul nostru de toate primejdiile, cerând lui Dumnezeu pace și mare milă.

Și acum..., a Înainteprăznuirii, glasul al 5-lea:

Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai primit răstignirea cea de bunăvoie, spre învierea cea de obște a neamului omenesc și prin trestia Crucii degetele ți-ai însângerat, iertare de greșeli împărtășește-ne cu iubire de oameni și nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce suntem în primejdii, ci Te milostivește, Unule îndelung-răbdătorule, spre poporul cel ce este în nevoi și alungă pe cei ce se luptă cu noi, ca un Atotputernic.

DOXOLOGIA MARE

După Sfinte Dumnezeule..., se cântă troparele după rânduială

Ecteniile și Optusul

LA LITURGHIE

Fericirile: 4 de la Cântarea a 3-a din Canonul întâi și 4 de la Cântarea a 6-a din Canonul al doilea.

Apostolul: din Epistola către Coloseni, cap. III, 12-18

Evanghelia: de la Matei cap, XI, 17-30

Chinonicul: Întru pomenire veșnică va fi dreptul…

Sursa: Slujba Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop

Mulțumiri fratelui Cezar Florin C. pentru ajutor! Domnul sa-ți răsplătească dragostea!


<sus