Sf. Ierarh Varlaam > Slujba

jos>

Sf. Ierarh Varlaam,
Mitropolitul Moldovei
(30 August)

SLUJBA

SLUJBA SFÂNTULUI IERARH VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI.

Vecernia Mică a Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

La Doamne, strigat-am..., stihirile pe 4, glasul al 4-lea:

Podobie: Ca pe un viteaz...

Veniți toți credincioșii să lăudăm pe Ierarhul lui Hristos, Varlaam, cel ce prin graiul său plin de înțelepciune a luminat pe păstoriții săi, adăpându-i din izvorul cel pururea curgător al Dumnezeirii celei întreit strălucitoare. (de două ori)

Pe vlăstarul cel odrăslit al Ortodoxiei, pe lauda Moldovei, pe vrednicul și bunul păstor Varlaam să-l prăznuim cu bună-cuviință; căci acesta, prin viețuire sfântă și prin înțelepciunea cea purtătoare de lumină, s-a învrednicit de mari daruri de la Hristos-Dumnezeu, Căruia se roagă să mântuiască sufletele noastre.

Biserica Moldovei se împodobește astăzi, la prăznuirea cea de peste an a vrednicului ei păstor Varlaam, cel ce s-a arătat, în vre muri de restriște, apărător și îndreptător al credinței ortodoxe, iar acum, în ceruri se roagă lui Hristos-Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Slavă..., glasul al 8-lea:

Cu înțelepciune dumnezeiască, minunate Ierarhe Varlaam, ca un adevărat învățător, ai tâlcuit cuvintele cele pline de har ale Evangheliei lui Hristos, arătându-ne frumusețea lor duhovnicească și lumina dreptei credințe, izvorând dintr-însele; căci, dând la o parte vălul literei, ai descoperit vistieria cea ascunsă a Duhului, iar cu minunatele tale nevoințe ai ajuns la trăirea tainelor Preasfintei Treimi. Drept aceea, prin rugăciunile tale, luminează-ne și pe noi spre înțelegerea evanghelicelor propovăduiri.

Și acum..., a Născătoarei, glasul al 8-lea:

Noianul iubirii tale de oameni și adâncul milostivirii tale și mulțimile cele nenumărate ale bunătății arată-le, Preacurată Fe cioară, spre noi, păcătoșii. Oprește-ne de la rătăcirea păcatelor și dăruiește-ne înțelepciune ca să ne ferim trupul și sufletul curat, ceea ce ai născut fără prihană pe Mântuitorul sufletelor noastre.

La Stihoavnă:

Stihirile Ierarhului, glasul al 2-lea:

Podobie: Casa Efratului...

Purtătorule de Dumnezeu, te-ai arătat vas sfințit și sălaș mi nunat al Duhului Sfânt, Ierarhe al Moldovei, Varlaam.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți.

Cu înțelepciune dumnezeiască ai tâlcuit cuvintele Scripturii și le-ai lăsat nouă moștenire sfântă, iubitorule de Hristos.

Stih: Sfinților celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale într-înșii.

Pomenirea tăierii capului Înaintemergătorului s-a împletit cu cinstirea ta, vrednicule de laudă, Ierarhe Varlaam.

Slavă…, Și acum..., a Născătoarei:

Ceea ce ești singura nădejde a creștinilor și folositoare, Maica lui Dumnezeu, roagă-te să ne mântuim.

Troparul Înaintemergătorului, glasul al 2-lea:

Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului, Înaintemergătorule, că te-ai arătat cu adevărat mai cinstit și decât prorocii, că te-ai învrednicit a boteza în repejunile Iordanului pe Cel propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr ne voindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pe Dum nezeu, Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.

Troparul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

Troparul, glasul al 1-lea

Vrednic slujitor al lui Hristos și înțelept apărător al dreptei credințe, mare cinstitor al Sfintei Cuvioase Parascheva și credincios luminător al neamului românesc, Sfinte Ierarhe Varlaam, roagă pe Hristos-Dumnezeu să ocrotească și să mântuiască sufletele noastre.

Și acum…, al Născătoarei:

Gavriil zicând ție, Fecioară: Bucură-te! Împreună cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălășluit întru tine; slavă Celui ce a ieșit din tine; slavă Celui ce ne-a izbăvit pe noi, prin nașterea ta.

Vecernia Mare a Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

După Psalmul 103 și ectenia mare, cântăm: Fericit bărbatul..., starea întâi.

La Doamne, strigat-am..., stihirile pe 8, 4 ale Înaintemergătorului și 4 ale Sfântului Ierarh Varlaam:

Stihirile Înaintemergătorului, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce de sus ești chemat...

Cel ce ești dumnezeiesc mijlocitor al Legii Vechi și al celei Noi, proroc și Înaintemergător, înger în trup, mustrarea nelegiuirii, odrasla pântecelui celui sterp, gura cea de foc dogorâtoare, pe Irod cel ce săvârșea fărădelegea l-ai mustrat. Iar el, certarea ta nesuferind-o, a poruncit să ți se taie capul, și să fie adus ca o mâncare. Dar desfătarea cea dumnezeiască a înfrânării, pe tipsie fiind, mai mult înfrunta pe cel desfrânat. (de două ori)

Fata cea fără de lege, de maica cea preadesfrânată fiind îndemnată, a cerut capul tău cel pururea fericit și de îngeri cinstit, căci nu a suferit mustrările lui. Pentru aceasta, aducând capul tău pe tipsie și judecând cu picioarele, a întors veselia oaspeților în jale, urâciunea păcatului și mai mult mustrând-o, fericite. Roagă pe Hristos să mântuiască sufletele noastre.

Nebunindu-se Irod de beție, s-a lăsat furat de vorbele cele prefăcute ale dănțuitoarei și, pe lângă jurământ, a săvârșit ne dreapta ucidere a ta, a dreptului, prorocule Ioane. Dar moartea ta a vestit lămurit nemurirea către morții cei mai dinainte și ai mers pro po văduitor către cei din iad, cel dintâi vestind venirea cea mân tuitoare a lui Hristos Dumnezeului nostru. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Ale Ierarhului, glasul 1:

Podobie: Prea lăudaților mucenici...

Adevărul cuvintelor tale, preacinstite Ierarhe Varlaam, a înfrumusețat Biserica dreptmăritoare a Moldovei, iar înțelepciunea ta s-a făcut cunoscută în toate laturile Ortodoxiei. Pentru aceasta, noi, cei ce ne-am făcut moștenitori darurilor lăsate ție de Dumnezeu, la prăz nuirea ta cea de peste an, te lăudăm după cuviință și te rugăm să mijlocești la Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre.

La Sinodul de la Iași te-ai arătat vrednic apărător al Ortodoxiei și ai adeverit Mărturisirea de credință a Sfântului Mitropolit Petru Movilă, cel de un neam cu tine, Ierarhe Varlaam. Drept aceea, noi, poporul cel binecredincios, te cinstim cu dragoste ca pe un mare păstor și slujitor al Adevărului și rugător pentru sufletele noastre.

Prieten al lui Dumnezeu și cinstitor al Sfintei Cuvioase Parascheva, înțelepte Părinte, ai apărat Biserica Moldovei cu zidul cu vintelor tale celor insuflate de Dumnezeu, păzind-o netulburată de eresurile cele stricătoare de suflet, pe care și acum păzește-o ne clintită prin rugăciunile tale.

Înțelepte Părinte Varlaam, întrarmându-te cu armele Duhului, ai biruit înșelăciunea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți; și suindu-te pe scara virtuților care duce către ceruri, ai simțit întru tine puterea harului lui Dumnezeu, de care îndulcindu-te, roagă-te să se dăru iască sufletelor noastre pace și mare milă.

Slavă..., glasul al 8-lea:

Cu înțelepciune dumnezeiască, minunate Ierarhe Varlaam, ca un adevărat învățător, ai tâlcuit cuvintele cele pline de har ale Evangheliei lui Hristos, arătându-ne frumusețea lor duhovnicească și lumina dreptei credințe izvorând dintr-însele; căci, dând la o parte vălul literei, ai descoperit vistieria cea ascunsă a Duhului, iar cu minunatele tale nevoințe ai ajuns la trăirea tainelor Prea Sfintei Treimi. Drept aceea, prin rugăciunile tale, luminează-ne și pe noi spre înțelegerea evanghelicelor propovăduiri.

Și acum..., a Născătoarei:
(vezi DOGMATICA, glasul al 8-lea)

Împăratul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pământ S-a arătat și cu oamenii a viețuit; că din Fecioară curată trup luând și dintr-însa ieșind cu adăugirea firii omenești: un Fiu este, îndoit în fire, dar nu în fețe. Pentru aceasta, propovăduindu-L pe Dânsul Dum nezeu desăvârșit și om desăvârșit cu adevărat, mărturisim pe Hristos, Dumnezeul nostru. Pe Care roagă-L, Maică nenuntită, să miluiască sufletele noastre.

VOHOD: Lumină lină...

Prochimenul zilei

PAREMIILE

Din Pildele lui Solomon citire: (X, 8; III, 13-16)

Din Înțelepciunea lui Solomon citire: (IV, 7-15)

Din Pildele lui Solomon citire: (X, 31 – XI, 12)

La Litie

Idiomela Ierarhului, glasul al 2-lea, însuși glasul:

Cu bucurie prăznuim astăzi pe Ierarhul cel înțelept al Moldovei, Varlaam, cel ce a păstorit cu bună rânduială turma cea cuvântătoare a Bisericii lui Hristos, pe care a adăpat-o din izvoarele cele pururea curgătoare ale harului lui Dumnezeu. Pe cel ce cu graiul său cel de foc a ars învățăturile cele rătăcite ale ereticilor să-l lăudăm, iar acum se roagă lui Hristos pentru sufletele noastre.

Slavă..., a Ierarhului, glasul al 6-lea:

Pe cel ce este podoaba ierarhilor, lauda Bisericii și apărătorul dreptei credințe, pe Varlaam al Moldovei să-l cinstim cu cântări duhovnicești, zicând: Bucură-te, înțelepte Părinte, cel ce ai strălucit ca o stea luminoasă în Biserica lui Hristos, pe care ai apărat-o de rătăcirile ereticilor; Bucurăte, fântână nesecată din care curge apa dumnezeieștii înțelepciuni, care adapă inimile iubitoare de Dum nezeu; Bucură-te, că sfintele tale moaște izvorăsc tămăduiri și ocrotesc viețuitorii Sfintei Mănăstiri Secu, în care te-ai nevoit; Bucură-te, rugătorule neîncetat pentru sufletele noastre.

Și acum..., a Născătoarei, glasul al 6-lea:

Făcătorul și Izbăvitorul meu, Hristos-Domnul, din pântecele tău ieșind, Preacurată, întru mine îmbrăcându-se, din blestemul cel dintâi pe Adam l-a slobozit. Pentru aceasta ție, Preacurată, ca Maicii lui Dumnezeu și Fecioarei cu adevărat, grăim neîncetat, ca și îngerul: Bucură-te! Bucură-te, Stăpână, folositoarea, acoperă mântul și mântuirea sufletelor noastre!

La Stihoavnă

Stihirile Ierarhului, glasul al 5-lea:

Podobie: Bucură-te, cămara...

Bucură-te, Ierarh prealuminat al Bisericii lui Hristos, stâlpul ne clintit al dreptei cinstiri de Dumnezeu, propovăduitorul adevărului și surpătorul eresurilor; pildă de statornicie în dreapta credință, care ai strălucit ca o rază în întunericul necunoștinței; povățuitor al mona hilor celor râvnitori și ocrotitor al săracilor, pe care i-ai învățat, prin Cazania ta, să guste din dulceața Evangheliei lui Hristos și să se roage să li se trimită din cer pace și mare milă.

Stih: Gura mea va vesti înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Bucură-te, Ierarhe preacinstite, care ți-ai împodobit viața cu strălucirea virtuților; mintea cea văzătoare de Dumnezeu și candela veșnic aprinsă a rugăciunii; sabia adevărului care taie spinii ere surilor, ca să crească pe pământul românesc florile cele înmiresmate ale dreptei credințe; fluierul cel păstoresc al dum nezeieștii glăsuiri și păstorul care scrie cuvintele cele dătătoare de înțelepciune; temeiul teologiei, străjerul dogmelor celor înalte și râul învățăturilor celor de miere curgătoare; pe Hristos, Dumnezeu, roagă-L să dea sufletelor noastre mare milă.

Stih: Gura dreptului va deprinde înțelepciune și limba lui va grăi judecată.

Bucură-te, prietenul lui Hristos și cinstitorul sfinților plăcuți lui Dumnezeu; sfetnic înțelept al lui Vasile Voievod și sârguincios di riguitor al Sinodului de la Iași; traducător al scrierilor sfinților pă rinți și tâlcuitor iscusit al Evangheliei lui Hristos; om al rugăciunii și lucrător al virtuților; păstor luminat și cărturar înțelept. Roagă-te, Părinte, să se dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Slavă..., vezi idiomela de la Litie, glasul al 2-lea:

Cu bucurie prăznuim astăzi pe Ierarhul cel înțelept al Moldovei, Varlaam, cel ce a păstorit cu bună rânduială turma cea cuvântătoare a Bisericii lui Hristos, pe care a adăpat-o din izvoarele cele pururea curgătoare ale harului lui Dumnezeu. Pe cel ce cu graiul său cel de foc a ars învățăturile cele rătăcite ale ereticilor să-l lăudăm, căci se roagă lui Hristos pentru sufletele noastre.

Și acum..., a Născătoarei:

O, minune mai nouă decât toate minunile cele de demult! Că cine a cunoscut maică să nască fără bărbat, și să poarte în brațe pe Cel ce cuprinde toată făptura? A lui Dumnezeu este voia, Cel ce S-a născut; pe Care ca pe un prunc, Preacurată, în brațele tale pur tându-L, și îndrăzneală de maică spre Dânsul câștigând, nu înceta rugându-L pentru cei ce te cinstesc, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre.

La binecuvântarea pâinilor:

Troparul Sfântului Ierarh: Vrednic slujitor al lui Hristos… (de două ori),
și Născătoare de Dumnezeu, Fecioară... (o dată)

Utrenia Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

La Dumnezeu este Domnul... se cântă troparul Prorocului (de două ori),

Slavă..., al Ierarhului, Și acum..., al Născătoarei, pe glasul 1.

După întâia catismă, Sedealna Înaintemergătorului, glasul al 5-lea:

Podobie: Pe Cuvântul cel împreună...

Pe mijlocitorul Legii și al darului, credincioșii adunându-ne cu un glas să-l lăudăm. Că propovăduindu-ne pocăința și pe Irod în față mustrându-l cu îndrăzneală, capul i s-a tăiat. Și acum cu îngerii viețuind, se roagă lui Hristos să ne mântuiască pe noi.

Slavă..., glasul întâi:

Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Cu lumina mântuitoarelor învățături ai risipit întunericul necunoștinței, Ierarhe al Moldovei, Varlaam. Pentru aceasta, te rugăm să ne ajuți prin rugăciunile tale ca să ne izbăvim de duhul răutății, al ispitelor și al rătăcirilor și să ne învrednicim de lumina mântuirii.

Și acum..., însăși podobia:

Mormântul Tău, Mântuitorule, ostașii străjuindu-l, morți s-au făcut de strălucirea îngerului ce s-a arătat, care a vestit femeilor Învierea. Pe Tine Te slăvim, pierzătorul stricăciunii; la Tine cădem, Cel ce ai înviat din mormânt; la Unul Dumnezeul nostru.

După catisma a doua, Sedealna Înaintemergătorului, glasul al 5-lea:

Podobie: Pe Cuvântul cel împreună...

Pe cel ce s-a arătat nouă din pântece proroc și din cea stearpă luminat a ieșit lumii luminător, cu cântări să-l lăudăm, pe Bote zătorul lui Hristos și pătimitorul, cel de biruință purtător, pe Înaintemergătorul Ioan, că se roagă Domnului ca să mântuiască sufletele noastre.

Slavă..., glasul al 4-lea:

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Ca o albină ai adunat nectarul duhovnicesc al învățăturilor sfinte și după dumnezeiască rânduială ai fost ales păstor al Bisericii Mol dovei, Vrednicule slujitor și trăitor al credinței celei drepte; iar mai apoi ca ierarh n-ai încetat să înmulțești talanții dăruiți de Dumnezeu, ostenindu-te pentru slava Bisericii, rânduind așeză minte învățătorești și tălmăcind în limba poporului cuvintele mân tuitoare ale părinților îmbunătățiți, vrednicule de laudă, Sfinte Părinte Varlaam.

Și acum..., a Născătoarei, însăși podobia:

Spăimântatu-s-a Iosif, lucru mai presus de fire văzând și în minte strălucind roua cea de pe lână, întru zămislirea ta cea fără sămânță, de Dumnezeu Născătoare, rugul cel nears, toiagul lui Aaron cel ce a odrăslit, și mărturisind, logodnicul și ocrotitorul tău preoților a grăit: Fecioara naște și după naștere iarăși rămâne Fecioară.

Polieleul

Mărimurile:

Mărimu-te pe tine, Sfinte Ierarhe Varlaam, și cinstim ostenelile tale în tâlcuirea Evangheliei lui Hristos.

Veniți, toți fiii neamului românesc, să lăudăm cu un glas pe înțeleptul Ierarh Varlaam, zicând: pe apărătorul dreptei credințe și podoaba Ortodoxiei.

Stih 1: Auziți acestea toate popoarele. Ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Stih 2: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Stih 3: Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale.

Stih 4: Gura dreptului grăiește înțelepciune și limba lui rostește dreptate.

Stih 5: Întru pomenire veșnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme.

Stih 6: Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda.

Apoi: Slavă..., Slavă Ție, Treime Sfântă... și celelalte.

După Polieleu, Sedealna, glasul 1:

Podobie: La Sinodul cel dintâi te-ai arătat...

La Sinodul de la Iași te-ai arătat apărător al dreptei credințe, lămurind împreună cu alți ierarhi învățătura Mărturisirii de credință a sfântului păstor Petru Movilă al Kievului. Pentru aceasta te cinstim ca pe un învățător preaînțelept și drept slăvitor al Dumne zeului nostru Cel în Treime lăudat.

Slavă..., aceeași.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu, însăși podobia:

Ceea ce ești bucuria cetelor cerești și pe pământ oamenilor tare ocrotitoare, Preacurată Fecioară, miluiește-ne pe noi, cei ce scăpăm la tine; că nădejdile, după Dumnezeu, întru tine, Născătoare, ne-am pus.

Antifonul I, glasul al 4-lea

Prochimen, glasul al 4-lea:

Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Stih: Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Toată suflarea să laude pe Domnul...

Evanghelia Utreniei Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.

Ioan X, 1-9 (Evanghelia de la Sfânta Liturghie din ziua de 21 mai)

Psalmul 50

Slavă..., glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Varlaam, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum..., a Născătoarei:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta...

Stihira idiomelă, glasul al 6-lea:

Ierarhe, de trei ori fericite, Sfinte Varlaame, păstorule cel bun și vrednic slujitor al lui Hristos, tu, cel ce ți-ai pus sufletul pentru oile cuvântătoare ale Bisericii Moldovei, prealăudate, de Dumnezeu cuvântătorule, roagă-te să se dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.

Luminânda

A Prorocului, glasul al 2-lea:

Podobie: Cu ucenicii să ne suim…

Irod cel fără de lege a tăiat capul cel dumnezeiesc și sfințit al Înaintemergătorului, nesuferind mustrările lui, nebunul. O, înfricoșătoare îndrăznire! Cu adevărat, dar, să se tânguiască ticălosul, făcând ucidere fără de lege; iar noi acum, capul cel cinstit după vrednicie cinstindu-l, slăvim cu cântări de laudă pe Botezătorul lui Hristos.

Slavă…, a Ierarhului, glasul al 3-lea:

Podobie: Cercetatu-ne-ai pe noi de sus…

Preaînțeleptule Ierarh, de Dumnezeu purtătorule, cuvintele și chipul tău ne-au rămas ca niște comori de mult preț. Trimite-ne, Sfinte, din cer, putere și har, ca să ne lumineze mințile și să ne mântuim.

Și acum…

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos-Domnul; luminează-ne haina sufletului nostru ca să ne mântuim.

Laudele

Stihirile pe 6, glasul al 8-lea: 3 ale Înaintemergătorului și 3 ale Ierarhului

Podobie: O, preaslăvită minune…

Ierarhe al lui Hristos, Varlaam, pe umeri crucea ostenelilor luând, de bunăvoie ai urmat Domnului. Credința cea dreaptă ai mărturisit, poporul bine l-ai povățuit, Evanghelia ai tălmăcit și pe eretici aspru i-ai mustrat cu învățătura ta. Pentru aceasta te cinstim și te fericim.

Ierarhe, cu adevărat prealăudat, Păstorule cel înțelept și al nostrum luminător, nu înceta a te ruga pentru poporul din care ai răsărit, ca să păzească sfintele predanii și credința curată, cum tu le-ai păzit. Din moaștele tale izvorăsc tămăduiri și se bucură cei binecredincioși de prăznuirea ta! Cu rugăciunile tale, Sfinte, ajută-ne să ne mântuim.

O, preaslăvită minune! Păstorul cel bun al Moldovei, Varlaam, se prăznuiește astăzi cu negrăită bucurie. Că de tânăr a ales ne voința ca să dobândească viața curată asemenea îngerilor. Învăță turile lui și râvna sa au luminat marginile și au biruit rătăcirile eresurilor! Cu ale cărui rugăciuni, Hristoase, mântuiește sufletele noastre.

Slavă…, glasul al 8-lea:

Bucură-te, Sfințite Ierarhe Varlaam, cel ce la Sinodul de la Iași te-ai arătat credinței apărător și Mărturisirii ortodoxe ostenitor; bucură-te, învățătorule preaînțelept, cel ce ne-ai lăsat ca tezaur sfânt tâlcuirile Evangheliei în limba poporului tău, pe care l-ai iubit. O, împreună vorbitorule cu îngerii, roagă-te pentru noi lui Hristos ca să ne mântuim.

Și acum…

Stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi și ne mântuiește de toată nevoia și necazul.

DOXOLOGIA MARE

După Sfinte Dumnezeule…, troparul Înaintemergătorului,

Slavă…, al Ierarhului,

Și acum…, al Născătoarei.

Ecteniile și apolisul

La Sfânta Liturghie:

Fericirile, din Canonul Înaintemergătorului de la Cântarea a 3-a pe 4 și din al Ierarhului,

Cântarea a 6-a, pe 4.

Prochimen, glasul 1: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Stih: Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Apostolul din Epistola către Evrei (VII, 26 – VIII, 2):
Fraților, un astfel de arhiereu se cuvenea să avem…

Aliluia, glasul 1: Gura dreptului grăiește înțelepciune…

Stih: Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor.

Evanghelia de la Ioan (X, 9-16): Zis-a Domnul: Eu sunt ușa…
(Evanghelia a doua la Liturghia din Duminica a doua din Postul Mare)

Chinonicul

Întru pomenire veșnică va fi dreptul și de nimic rău nu se va teme.

Sursa: Slujba Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

<sus