Sf. Voievod Ştefan cel Mare > Acatistul/Paraclisul

jos>

Sf. Voievod Ştefan cel Mare
(2 Iulie)

ACATISTUL/PARACLISUL

Acatistul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt
Paraclisul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt

Acatistul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Apărătorului creştinătăţii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine şi al iertării celor ce i-au făcut rău, celui cinstit şi iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Icosul 1:

Pe părintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu, pe cel ce a biruit duşmanii creştinătăţii şi viaţa şi-a pus-o în slujba lui Hristos, să-l lăudăm toţi credincioşii şi cu dragoste să-i cântăm:

Bucură-te, părinte iubit al Moldovei;
Bucură-te, întâiule în ceata voievozilor;
Bucură-te, om ales de Dumnezeu;
Bucură-te, izbăvitorule al poporului tău;
Bucură-te, biruitorul păgânilor;
Bucură-te, bucuria creştinilor;
Bucură-te, soarele Moldovei;
Bucură-te, lauda Sucevei;
Bucură-te, bărbăţia ostaşilor;
Bucură-te, biruitorul potrivnicilor;
Bucură-te, slugă bună şi credincioasă a lui Hristos;
Bucură-te, apărătorul creştinilor ortodocşi;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 2-lea:

Cu inima arzând de dragoste pentru Dumnezeu şi neamul tău, Sfinte Ştefane, te-ai arătat ca un trimis al Său poporului Moldovei. Şi venind ca un sol al binecuvântării de sus, urmând poveţelor Sihastrului Daniil, părintele tău, ţi-ai chivernisit neamul şi ţara şi i-ai făcut un suflet cu tine, evlavios şi puternic, pentru care cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Sfântă s-a arătat a fi adunarea de pe Câmpia Dreptăţii când Mitropolitul Teoctist împreună cu binecredincioşii creştini ai Moldovei, cereau să le fii domn. Şi după ce ai fost uns, au mulţumit Părintelui ceresc, iar noi, preţuind faptele tale, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, inimă fierbinte pentru Dumnezeu;
Bucură-te, suflet din sufletul neamului tău;
Bucură-te, părintele celor năpăstuiţi;
Bucură-te, izbăvitorul celor robiţi;
Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost rânduit;
Bucură-te, vlăstar din rădăcină muşatină;
Bucură-te, că poporul cu mare bucurie te-a primit;
Bucură-te, că părinte al lor te-au numit;
Bucură-te, că auzindu-ţi glasul toţi s-au veselit;
Bucură-te, că Domnului au mulţumit;
Bucură-te, că ai strălucit pe Câmpia Dreptăţii;
Bucură-te, că ai făcut Moldova Poartă a Creştinătăţii;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 3-lea:

Bucuratu-s-a Ţara Moldovei pentru soarele ce i-a răsărit, că i-ai întărit hotarele, zidind cetăţi cereşti şi pământeşti. Şi ca o slugă a lui Hristos, Sfinte Ştefane, ţi-ai adunat fiii sub aripile dreptei credinţe, slăvind pe Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Mare tulburare s-a făcut in inima duşmanilor Moldovei, mărite Ştefane, când stavilă ai pus nelegiuirilor ce apăsau poporul. Dar având nădejdea în Dumnezeu, nu te-ai înfricoşat de mânia lor, ci i-ai biruit, iar noi, pentru aceste fapte ale tale, te lăudăm aşa:

Bucură-te, nădejdea moldovenilor;
Bucură-te, întărirea creştinilor;
Bucură-te, purtătorule de grijă al celor săraci;
Bucură-te, că şi pe cei bogaţi i-ai îndreptat;
Bucură-te, folositorul celor necăjiţi;
Bucură-te, părtinitorul celor obidiţi;
Bucură-te, că dreptate şi milă ai împărţit;
Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut;
Bucură-te, că ai slobozit ţara de amara robie;
Bucură-te, că ai umplut inimile de bucurie;
Bucură-te, că nu te-au înfricoşat ameninţările păgânilor;
Bucură-te, că te-ai făcut pildă tuturor creştinilor;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 4-lea:

Ca ghimpele Apostolului Pavel, toată viaţa ai purtat rana primită la picior în lupta pentru eliberarea cetăţii Chilia, şi aceasta ţi-a fost spre a nu te mândri pentru marile daruri ce le-ai primit de la Hristos. Lăudăm astfel, părinte, răbdarea, credinţa şi faptele tale întru slava lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Întărirea Ţării Moldovei şi a dreptei credinţe a neliniştit pe Mahomed sultanul, Antihristul acelor vremuri, care punând gând rău asupra neamului tău, a trimis împotrivă mulţime de păgâni. Dar tu nu te-ai împuţinat sufleteşte, ci cu mare nădejde în Dumnezeu te-ai pregătit să-i înfrunţi. Iar noi, văzându-ţi vrednicia, îţi cântăm:

Bucură-te, eliberatorul Cetăţii Albe şi Chilia;
Bucură-te, că le-ai adus acestora bucuria;
Bucură-te, că asemenea Patriarhului Iacob rană în coapsă ai căpătat;
Bucură-te, că prin aceasta Apostolului Pavel te-ai asemănat;
Bucură-te, neînfricat ostaş al lui Hristos;
Bucură-te, luminat conducător de oşti;
Bucură-te, Voievod al Marelui Împărat;
Bucură-te, că Mahomed nu te-a spăimântat;
Bucură-te, stâlp neclintit al răbdării;
Bucură-te, că de bărbăţia ta poporul s-a minunat;
Bucură-te, că Hristos ţi-a fost pavăză şi scut;
Bucură-te, că numai de Dumnezeu te-ai temut;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 5-lea:

Ca un nou Ghedeon te-ai arătat, Sfinte Ştefane, învingând mulţimile păgânilor în mlaştinile Vasluiului, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care S-a arătat a fi alături de tine, întunecând văzduhul şi cugetele lor, uşurându-ţi astfel biruinţa. Iar noi, văzând minunea aceasta, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Patru zile de post şi rugăciune ai rânduit în toată Ţara Moldovei, Binecredinciosule Ştefane, drept mulţumire pentru biruinţa dobândită. Iar întreaga creştinătate, cunoscând că Dumnezeu a lucrat prin tine, atlet al lui Hristos te-a numit, aducându-ţi laude ca acestea:

Bucură-te, că tărie de la Hristos ai luat;
Bucură-te, căci cu lacrimi Domnului I-ai mulţumit;
Bucură-te, că în Moldova patru zile de post ai rânduit;
Bucură-te, că toată creştinătatea s-a bucurat;
Bucură-te, că faptelor tale toţi au râvnit;
Bucură-te, că Apusul vrednic conducător te-a numit;
Bucură-te, că papa Sixt te-a lăudat;
Bucură-te, că păgânătatea s-a întristat;
Bucură-te, că pe Soliman Paşa l-ai biruit;
Bucură-te, că grumazul lui Mahomed - Antihrist l-ai smerit;
Bucură-te, că mândria acestora tu o ai sfărâmat;
Bucură-te, ca începătorul răutăţii s-a ruşinat;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 6-lea:

Hristos ţi-a fost întărire, scăpare şi izbăvitor din toate răutăţile, că nu sufereau, mărite, vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi dragostea ta către Dumnezeu. Dar cu darul Său i-ai biruit şi drept mulţumire, ai zidit biserici şi mănăstiri mai multe decât numărul luptelor tale, în care necontenit se aduce laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Patruzeci şi şapte de ani ai cârmuit Ţara Moldovei cu multă dragoste şi dăruire, neavând odihnă din partea duşmanilor. Prin multele războaie ce ai purtat, adevărat mărturisitor al credinţei te-ai arătat, iar oştenii tăi s-au făcut adevăraţi mucenici. Pentru vrednicia şi ostenelile tale, laudă şi mulţumire îţi aducem cântând:

Bucură-te, străjer neobosit al creştinilor;
Bucură-te, înfricoşat duşman al păgânilor;
Bucură-te, că începătorul răutăţii nu te-a biruit;
Bucură-te, că pe Antihrist cu crucea lui Hristos l-ai lovit;
Bucură-te, că atunci când Dumnezeu te-a smerit nu te-ai răzvrătit;
Bucură-te, că numai în braţul Lui ai nădăjduit;
Bucură-te, mărturisitorul credinţei;
Bucură-te, că pe oşteni dragostea de Dumnezeu i-ai învăţat;
Bucură-te, că pentru Acesta viaţa şi-au dat;
Bucură-te, că mucenici Domnului s-au făcut;
Bucură-te, că biserici ai zidit pe osemintele lor;
Bucură-te, că acestea ne sunt nepreţuit odor;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 7-lea:

Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită, din copilărie te-a ocrotit, şi cinstindu-o ca pe Maica Vieţii, ai avut-o acoperământ. Iar în încercările tale ţi-a fost de-a pururea mijlocitoare către Preamilostivul Dumnezeu, Căruia Îi cântăm şi noi: Aliluia!

Icosul 7

Vrând să arăţi recunoştinţa pentru facerile de bine primite, ai pus să se zidească biserici şi mănăstiri în cinstea Maicii lui Dumnezeu, pe care le-ai împodobit cu icoane ale preacinstitului ei chip, căruia şi noi cu dragoste ne închinăm, iar pe tine, Mărite Ştefane, te lăudăm aşa:

Bucură-te, că pe Maica Domnului o ai cinstit;
Bucură-te, că sub acoperământul ei te-ai odihnit;
Bucură-te, că de vederea ei te-ai învrednicit;
Bucură-te, că Fecioara Maria a iubit mult poporul tău;
Bucură-te, că prin mijlocirile ei ai căpătat mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin fapte ţi-ai arătat dragostea faţă de ea;
Bucură-te, că mănăstirile cele mai frumoase în numele ei le-ai zidit;
Bucură-te, că în acestea chipul ei cu măiestrie s-a zugrăvit;
Bucură-te, că mănăstirea Putna Adormirii ei ai închinat;
Bucură-te, că în triptic icoană i-ai purtat;
Bucură-te, trandafir în grădina Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, pururea rugător pentru neamul tău;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 8-lea

Ca stâlpul cel de foc ce povăţuia poporul ales în vremea lui Moise prin pustie, ţi s-a făcut ţie Sfânta Cruce a lui Hristos, Ştefane Voievod. Pe aceasta având-o semn de biruinţă şi armă puternică, ai învins puterea vrăjmaşilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Fiind apărător al creştinătăţii, ai chemat, slăvite, de nenumărate ori în rugăciunile tale pe sfinţii mucenici, şi aceştia ţi s-au arătat, aducându-ţi în dar biruinţă de la Dumnezeu, iar noi te lăudăm aşa:

Bucură-te, al mucenicilor cinstitor;
Bucură-te, că de vederea lor te-ai învrednicit;
Bucură-te, că Sfântul Gheorghe ţi-a fost ocrotitor;
Bucură-te, că Sfântul Dimitrie în ajutor ţi-a venit;
Bucură-te, că pe Sfântul Procopie l-ai avut întăritor;
Bucură-te, al nevoinţei lor următor;
Bucură-te, că asemenea cu mucenicii pe Hristos ai mărturisit;
Bucură-te, că din Crucea Lui putere ai primit;
Bucură-te, că prin aceasta ai privit la Hristos;
Bucură-te, că marelui Constantin te-ai asemănat;
Bucură-te, că împreună cu mucenicii te-ai numărat;
Bucură-te, că sfinţii ajutor ţi-au dat;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 9-lea:

Te-ai veselit, mărite Voievod, împreună cu povăţuitorul tău iubit, Sfântul Daniil Sihastru, pentru că Dumnezeu a pogorât pe cei puternici şi a ridicat pe cei smeriţi. De aceea, drept jertfă de mulţumire ai înălţat Domnului altar sfânt, întru care să se aducă neîncetat laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Duhovnic iscusit s-a dovedit a fi Sfântul Daniil, că înzestrat cu înainte-vedere a ştiut a te îndruma în acele vremuri la slujire sfântă, Voievodule Ştefane, şi tu, ascultător făcându-te, ai împlinit cu credincioşie cele ce Dumnezeu printr-însul îţi grăia, iar noi, fiii tăi, îţi aducem laude ca acestea:

Bucură-te, ucenic al Sfântului Daniil;
Bucură-te, al poruncilor lui împlinitor;
Bucură-te, că întru toate povaţă ai luat de la el;
Bucură-te, că Dumnezeu printr-însul ţi-a vorbit;
Bucură-te, că în necazuri te-a sprijinit;
Bucură-te, că după sfatul lui biserici şi mănăstiri ai zidit;
Bucură-te, că pe el l-ai cinstit ca sfânt;
Bucură-te, că l-ai avut mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, că de răzbunarea lui Mahomed el te-a prevenit;
Bucură-te, că rugăciunea lui în luptă te-a întărit;
Bucură-te, desăvârşit ascultător;
Bucură-te, de monahi iubitor;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 10-lea:

Multe mănăstiri din Sfântul Munte Athos ai ctitorit şi sprijinit, dându-le cele de trebuinţă la rezidirea şi înfrumuseţarea lor. Sfintele locaşuri din Constantinopol, Armenia şi Ţara Sfântă s-au bucurat de daniile tale, iar în Muntenia şi Transilvania cetăţi şi biserici ai înălţat, făcând pământul românesc grădină preafrumoasă a lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Biserica drept-slăvitoare nu s-a întărit niciodată mai mult ca în vremea ta, Sfinte Ştefane, că locaşuri sfinte ai zidit, împodobindu-le cu icoane făcătoare de minuni, cărţi de slujbă şi odoare. Iar acum, primeşte de la noi această cântare de mulţumire:

Bucură-te, întăritorul Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii străbune înnoitor;
Bucură-te, întâiule între ctitori;
Bucură-te, că din Mănăstirea Putna Ierusalim al neamului românesc ai făcut;
Bucură-te, că prin a ta grijă Voroneţul s-a zidit;
Bucură-te, că şi Mănăstirea Neamţului din temelii o a-i înnoit;
Bucură-te, ctitorul bisericii din Feleac;
Bucură-te, că pân-la apa Nistrului biserici ai înălţat;
Bucură-te, că între ctitori la Capriana eşti pomenit;
Bucură-te, miluitorul mănăstirilor din Muntele Athos;
Bucură-te, că mănăstirea Zograful cu daniile tale s-a împodobit;
Bucură-te, că această jertfă e bine plăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 11-lea:

În pisanii şi scrisori te-ai numit rob al lui Hristos, înfrângerile le-ai pus pe seama păcatelor tale şi prin aceasta trufia o ai călcat. Iar Dumnezeu, privind la smerenia ta, slăvite, te-a îmbogăţit cu daruri sfinte, şi tu cu dragoste ai cântat: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Cu haina smereniei te-ai îmbrăcat, următorule al lui Hristos, şi pe această temelie ai pus-o tuturor faptelor bune. Greşiţilor iertare le-ai dăruit, pe cei din robie i-ai slobozit, răsplata după măsura slujirii ai împărţit şi aşa, cu dreptate ai domnit, iar noi te lăudăm aşa:

Bucură-te, plinitorul smereniei;
Bucură-te, că aceasta cumpană dreaptă ţi-a fost;
Bucură-te, că Hristos cu daruri sfinte te-a îmbrăcat;
Bucură-te, chip de creştinească făptuire;
Bucură-te, pildă de milostivire;
Bucură-te, că pe cei greşiţi ai iertat;
Bucură-te, îndurare neajunsă;
Bucură-te, izvor al dreptăţii;
Bucură-te, a robiţilor slobozire;
Bucură-te, că poporul te-a numit „cel Mare”;
Bucură-te, că din viaţă ca sfânt ai fost cinstit;
Bucură-te, că prin toate acestea ai strălucit;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 12-lea:

Deschizându-ţi inima la cuvintele apostolesti: „Pentru mine viaţa este Hristos şi moartea un câştig”, din vreme la Putna ţi-ai pregătit mormântul, în care după adormire aşezat fiind, cu bucurie te cinstim cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Strămutându-te la lăcaşurile de veci, părintele şi duhovnicul tău, sfinţitul între ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoţi şi binecredincioşii Moldovei, pe braţe te-au purtat spre Putna, cinstindu-te după cuviinţă. Iar noi te-am aflat neîncetat rugător către Dumnezeu şi de-a pururea ocrotitor, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, părinte, că ceasul morţii mai dinainte l-ai ştiut;
Bucură-te, că sfârşit bun şi după lege ai avut;
Bucură-te, că la moarte testament sfânt ne-ai întocmit;
Bucură-te, că atunci şi stihiile te-au prohodit;
Bucură-te, că de noi nu te-ai despărţit;
Bucură-te, cel ce în ceata binecredincioşilor împăraţi sălăşluieşti;
Bucură-te, cel ce împreună cu sfinţii te veseleşti;
Bucură-te, că preamăreşti Sfânta Treime împreună cu ei;
Bucură-te, că prin minuni ne vii în ajutor;
Bucură-te, că te-ai arătat mult folositor;
Bucură-te, că în ziua prăznuirii tale la mormântul tău pe toţi ne uneşti;
Bucură-te, că în cer smeritele noastre rugăciuni le primeşti;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 13-lea:

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ştefane, zideşte în inimile noastre altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici şi mănăstiri; biruieşte duhurile rele care ne războiesc, precum ai biruit mulţimile de păgâni; ocroteşte-ne cu rugăciunile tale şi cu darul cel dat ţie de Hristos precum ai ocrotit pe creştinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia, Aliluia, Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: "Pe părintele cel mai iubit..." şi
Condacul 1: " Apărătorului creştinătăţii..."

După aceea zicem aceste rugăciuni:

Rugăciunea întâi:

Sfinte Părinte Ştefane, al nostru apărător şi grabnic folositor, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înălţăm către tine, noi, nevrednicii tăi fii. Cunoaştem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, şi precum Acesta ţi-a ascultat rugăciunile, aşa auzi-ne şi pe noi în această zi când chemăm numele tău. Dă Bisericii pacea ce o ai râvnit, întăreşte credinţa slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile, iar nouă tuturor luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine în locaşurile cele cereşti să ne bucurăm de-a pururi în veci. Amin.

Rugăciune la mormântul Sfântului Ştefan, Voievodul Moldovei şi apărătorul creştinătăţii:

Sfinte Mare Voievodule Ştefane, Părintele neamului românesc, primeşte această laudă pe care noi, nevrednicii urmaşi ai urmaşilor tăi, o aducem ţie cu umilinţă. Căci nu ne-am arătat destoinici a păzi întreagă sfântă moştenirea ta, lăsată nouă cu multă trudă şi credinţă tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu mulţimile păgânilor la această Poartă a Creştinătăţii, iar acum, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înălţăm la tine, ajută-ne împotriva celor care ne-au copleşit nu cu paloşul, ci cu viclenia şi minciuna. Şi precum atunci te-ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrânt, aşa ridică şi neamul tău deasupra potrivnicilor. Fii apărător şi grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întăreşte-ne credinţa slăbită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile şi pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar nouă, luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine să ne bucurăm în Patria cerească, lăudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Acatistul Sfântului Ştefan cel Mare

<sus

Paraclisul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt

Preotul face obişnuitul început: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...

Strana: Împărate ceresc,
Sfinte Dumnezeule,
Preasfântă Treime,
Tatăl nostru.
Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori)

Slavă... Şi acum...

Veniţi să ne închinăm (de 3 ori)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţă mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă, întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi:

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău.
Duhul Tău Cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Slavă... Şi acum...
Aliluia (de trei ori)
Dumnezeu este Domnul (de trei ori)

Apoi: Troparul (glas 4)

La slujitorul lui Hristos cel preavrednic, apărătorul şi podoaba Moldovei, ca nişte robi, cu dragoste venind, să strigăm: Mare Voievodule, către Hristos Împăratul rugându-te pururea, pomeneşte-ne, Sfinte, împărăţiei veşnice făcându-ne părtaşi, unsul lui Dumnezeu, fericite Ştefane.

Slavă... acelaşi din nou sau cel al hramului.
Şi acum... al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

Niciodată nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a vesti noi nevrednicii puterile tale; că de nu ai fi stătut înainte, rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că pe robii tăi pururea îi izbăveşti din toate nevoile.

Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule...

Canonul (glas 8) al cărui acrostih este „Calea virtuţii nouă arat-o, Ştefane”

Cântarea întâia. „Apa trecând-o ca pe uscat”

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Cununile slavei celei cereşti, Sfinte Voievoade, ai luat de la Dumnezeu, Ştefane cel Mare al Moldovei, pe Care roagă-L mereu pentru robii tăi.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Al Domnului slavei viteaz ostaş, Ştefane slăvite, izbăveşte-ne şi acum, năvala vrăjmaşului gonind-o, către Hristos Împăratul rugându-te.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

La Domnul Puterilor mijlocind, Ştefane, trimite celor care te pomenesc tărie să calce, Voievoade, toată-ndrăzneala vicleană a şarpelui.

stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Eva dezlegatu-s-a de blestem, Maică a Vieţii, prin slăvită naşterea ta; şi eu dezlegare de păcate să dobândesc cu fierbinte solirea ta.

Cântarea a treia. „Doamne, Cela ce-ai înălţat bolta cea cerească”

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Arma dreptei credinţe ai mânuit, Ştefane, scutul şi tăria Moldovei, izbăvind pe norodul tău; ci şi acum, Fericite, din tot necazul şi boala izbăveşte-ne degrab cu mijlocirea ta.
stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Valul relei credinţe pe robii tăi, Ştefane, şi a necredinţei furtună ne-mpresoară cu vicleşug; ci apucând înainte şi mijlocind, înţelepte, la credinţa lui Hristos grabnic întoarce-ne.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Izbăvire şi sprijin şi ajutor, Ştefane, nouă ai fost dat, Voievoade, celor care te lăudăm; căci cu a Crucii putere, precum demult împăratul Constantin, ai biruit ceata păgânilor.

stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Rugătoare fierbinte către Hristos, Fiul tău, robii tăi te ştim, Preacurată Născătoare de Dumnezeu; ci şi acum mijloceşte, învrednicindu-ne, Maică, a râvni neîncetat căile Domnului.
Trimite, de Dumnezeu întăritule Voievoade, robilor tăi întărire şi linişte, învârtoşarea din suflet alungându-le.
Caută cu milostivire, de Dumnezeu Născătoare Prealăudată, spre necazul meu cel cumplit al trupului şi vindecă durerea sufletului meu.

Preotul zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule...
Tot acum preotul îi pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul.
Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori)

Ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni...

Sedealna (glas 2) „Rugătoare caldă”

Ostaşule al lui Hristos întru tot slăvite şi sprijinul credincioşilor, cu durere venind acum la tine îţi strigăm: Fericite Ştefane, apucă înainte şi din primejdii izbăveşte-ne pe noi, cela ce grabnic ajuţi pe cei ce te laudă.

Cântarea a patra. „Auzit-am, Doamne, taina iconomiei”

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Tare-n lupte te-ai arătat, harul Crucii, Ştefane, întărindu-te; ci şi nouă cu puterea ei sufletul şi trupul întăreşte-ne.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Urâciunile patimii curăţeşte-mi, Ştefane, cu solirea ta căci cu râvnă casa Domnului ai împodobit-o, Voievodule.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Ţara ta, înţeleptule, ţi-ai păzit cu oastea cetei monahilor; ci rugându-te Stăpânului, şi acum pe robii tăi păzeşte-ne.

stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Izbăvirea numiţilor cu preasfântul nume al împăratului izbăveşte-mă de patimă, mijlocind, Stăpâna mea, la Fiul tău.

Cântarea a cincea. „Luminează-ne pe noi”

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Iară mijlocind Fericite, pentru robul tău, îmi risipeşte noaptea păcatelor, cel ce te bucuri de lumina Stăpânului.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Nu te depărta de la robul tău, ostaşule al lui Hristos, împăratul puterilor şi bărbăţie dăruieşte-mi, Voievodule.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Oaste de vrăjmaşi nevăzută ne înconjură, ci tu degrabă, Ştefane, scapă-ne, înţelepciune tuturor dăruindu-ne.
stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Unde vom afla izbăvire de primejdie, acoperirea ta neavând-o? Ci, o, Stăpână, de vrăjmaşi izbăveşte-ne.

Cântarea a şasea. „Rugăciune voi vărsa către Domnul”

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Arată-i biruitori pe robii tăi asupra oastei simţite, cu mintea, de Dumnezeu întăritule Sfinte căci cu puterea Crucii ai biruit pe urâtorii de Hristos agareni, Voievodule Ştefane.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Având noi a ta solire, Ştefane, întru ispite puternică armă, ţie strigăm: cel ce ai, Voievoade, într-ajutor Ceata Sfinţilor luptători, învredniceşte-ne pe noi a călca sfătuirea vicleanului.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Ruşinea fricii alung-o degrabă de la cei ce te roagă cântându-ţi, să nu ne temem porunceşte, slăvite, de-nfricoşarea vrăjmaşului nevăzut, ostaşule al lui Hristos, întărirea şi scutul creştinilor.

stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

A milei Vistierie, Stăpână, ai născut-o cea nedeşertată; ci şi pe noi miluieşte-ne, Maică, de a gheenei muncire scăpându-ne, ca pururea îţi lăudăm, Preacurată, mulţimea minunilor.

Trimite, de Dumnezeu întăritule Voievoade, robilor tăi întărire şi linişte, învârtoşarea din suflet alungându-le.

Curată, care prin cuvânt pe Cuvântul în chip netâlcuit L-ai născut în zilele din urmă, nu înceta rugându-L, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Preotul pomeneşte cum s-a arătat după Cântarea a treia,
cu ecfonisul: Că milostiv...

Condacul (glas 2) „Cu ale sângiurilor tale”

Pe stâlpul cel neclătinat al credinţei, pe voievodul şi unsul lui Dumnezeu, pe Ştefan, ostaşul lui Hristos nebiruit, lăudându-l îi strigăm: din necazuri izbăveşte-ne cu ale tale rugăciuni.

Prochimenul (glas 4)
Înălţat-am ales din poporul Meu, cu untdelemn sfânt l-am uns pe dânsul.

stih: Supus-a popoare nouă, şi neamuri sub picioarele noastre.

Evanghelia.
Diaconul: Înţelepciune, drepţi.

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire (X, 1-9).

Zis-a Domnul către iudeii ce veniseră la Dânsul: Amin, amin zic vouă: cela ce nu intră prin uşă în ocolul oilor, ci sare pe aiurea, acela fur este şi tâlhar. Iar cela ce intră prin uşă, păstor este al oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară. Şi când le scoate afară pe toate ale sale, înaintea lor merge şi oile îi urmează lui, că ştiu glasul lui. Iar celui străin nu vor urma, ci vor fugi de el, că nu ştiu glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au cunoscut ce erau acelea ce le grăia lor. Zis-a, deci, iară Iisus: Amin, amin zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi mai înainte de Mine au venit furi sunt şi tâlhari, dar nu i-au ascultat pe ei oile. Eu sunt uşa; prin Mine de va intra cineva, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.

Slavă... (glas 2)

Pentru rugăciunile Voievodului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Stihira (glas 6) „Toată nădejdea”

stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.

Nu ma încredinţa ajutorului omenesc, Preasfântă Stăpâna mea, ci primeşte cererea celui ce te roagă, că scârbele mă cuprind şi a răbda nu-s în stare săgetările dracilor; acoperământ nu am unde să alerg eu ticălosul, pururea fiind luptat, şi n-am mângâiere afară de tine, Stăpână a lumii, nădejdea şi paza credincioşilor; nu îmi trece rugăciunile, ci fă ce-mi este de folos.

Preotul zice: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău...
Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori)

Ecfonisul: Cu mila...

Cântarea a şaptea. „Feciorii lui Israel, strămutaţi din Iudeea în Babilon”

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Te rugăm, Voievoade, mijloceşte la Domnul cu îndrăznirea ta, pe care-ai dobândit-o mulţime de biserici ridicându-I şi mănăstiri, să ne ridice pe noi din grija cea lumească.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Adierea cea lină a iubirii de oameni şi milosteniei pe care ai făcut-o, Ştefane fericite, toată lumea o a cuprins; ci risipeşte-ne cu ea a inimii împietrire.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Ocrotirea Moldovei, iubitorul podoabei casei Stăpânului, acoperă-ne pururi, Ştefane înţelepte, mijlocind către Dumnezeu, şi întăreşte şi acum credinţa ortodoxă.

stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Şi acum sufleteşte întăreşte-ne, Maică a Împăratului, să-nvingem, Preacurată, vicleana sfătuire şi puterea celui vrăjmaş, ca mântuiţi să lăudăm purtarea ta de grijă.

Cântarea a opta. „Pe Împăratul Ceresc”

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Tâmpla cerească o ai trecut, Voievoade, pentru aceasta solirile tale, Ştefane, la Domnul fierbinte ţi le cerem.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Edenul, Sfinte, îl moşteneşti de la Domnul, al lui Hristos iconom credincioase, Căruia te roagă pe robii tăi să-i ierte.

stih: Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Fără zăbavă către Stăpânul a toate, Voievoade, rugându-te, dă-ne mintea să o punem stăpână peste patimi.

stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Adevărată de Dumnezeu Născătoare cunoscându-te eu, rătăcitul, calea mântuirii arată-mi, Preacurată.

stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe El întru toţi vecii.

Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a noua. „Adevărată de Dumnezeu Născătoare”

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Nu-i trece cu vederea, Ştefane slăvite, ci pomeneşte-i pe robii tăi, ca un bun, că îţi cântăm, Fericite, cântare de laudă.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Evlavie în lupta cea duhovnicească de la Hristos, Voievoade, trimite-le celor ce luptele tale îţi cântă cu dragoste.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Cu Maica Preacurată, Ştefane slăvite, şi toată tabăra Sfinţilor luptători neîncetat către Domnul pe toţi pomeneşte-ne.

stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cu dragoste de maică pe Domnul cuprinzându-L, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat, pe robii tăi izbăveşte-i din toate nevoile.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat... cu megalinariile Voievodului:

Bucură-te, marele domnitor al Ţării Moldovei, Voievoade al lui Hristos, care cu puterea Crucii, înţelepte, ai biruit păgânii, viteazule Ştefane.

Bucură-te, marele ziditor de sfinte lăcaşuri credincioşilor ortodocşi; bucură-te, chivot al milostivirii, ctitore al Putnei şi al Zografului.

Toată bântuiala vrăjmaşului, Ştefane slăvite, risipeşte-o de la noi, care, Fericite, a ta pomenire o săvârşim cu râvnă, o, Voievodule.

Precum împăratului Constantin, trei cruci, Voievoade, în văzduh ţi s-au arătat şi-ai biruit, slăvite, cu arma cea cerească oştirea păgânească, viteazule Ştefane.

Pe cei ce cu dragoste te cinstesc acoperă-i, Sfinte, cu al tău acoperământ, ostaşule vrednic al Domnului slavei, Ştefane Voievoade, scutul creştinilor.

Şi aceste două tropare ale Maicii Domnului:

Din tine, Născătoare de Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul întrupându-Se negrăit, covârşeşti, Fecioară, Oştirea cea Cerească; ţie, dar, îţi aducem cântare de laudă.

Cu toate oştirile îngereşti, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviţi şi cu tot soborul Sfinţilor, Preacurată, Fiului tău te roagă toţi să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...
Preasfântă Treime,
Tatăl nostru.

Preotul: Că a Ta este împărăţia...

Troparul (glas 5) „Pe Cuvântul Cel împreună fără de început”

De cununa cerească învrednicindu-te, împărăteşti, Voievoade, cu Împăratul Hristos, credinciosule ostaş, slăvite Ştefane, pentru aceasta şi pe noi, care pururi lăudăm cinstitele tale lupte, izbăveşte-ne, Fericite, de tot văzutul şi gânditul vrăjmaş.

Preotul zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule...
Strana: Doamne miluieşte (de trei ori)
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea...
Strana: Doamne miluieşte (de trei ori)
Încă ne rugăm să se păzească...
Strana: Doamne miluieşte (de 40 ori)
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule...
Strana: Doamne miluieşte (de trei ori)
Preotul zice ecfonisul: Că milostiv...

Otpustul cel mic fără însă a zice Pentru rugăciunile...

Troparul (glas 2) „Când de pe lemn”

Tuturor ne ajuţi, Preacurată, celor ce venim cu credinţă la puternică mâna ta, neavând altundeva, păcătoşii, către Dumnezeu în primejdii şi întristări; mijlocitoare preabună, cei ce suntem gârboviţi de către multe greşeli; Maica Dumnezeului Preaînalt, la tine cădem cu toţii: din toată împresurarea izbăveşte-i pe robii tăi.

Şi acestea, acelaşi glas:

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea mea spre tine o înalţ, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Şi acest tropar (glas 1):

Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, Doamne, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi, ca un singur îndurat.

Otpustul: preotul încheie, zicând „Pentru rugăciunile...”

Sursa: Paraclisul Sfântului Ştefan cel Mare

<sus