Sf. Niceta de Remesiana > Acatistul

jos>

Sf. Niceta de Remesiana
(24 Iunie)

ACATISTUL

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Mare dar este să fii propovăduitor al evangheliei lui Hristos, să semeni în lume seminţele cuvântului dumnzeiesc, cu acesta fiind învrednicit şi noi cinstirea cuvenită aducem: Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos!

Icosul 1

Pământul daco-român a primit din primele veacuri evanghelia lui Hristos şi neamul cel nou născut din apă şi din duh, aşa, moştenirea creştină a lăsat:

Bucură-te, Sf. Ierah Niceta, pământeanul dac;
Bucură-te, Sf. Ierah Niceta, fiu de neam străbun;
Bucură-te, moştenitorul întregii credincioşii;
Bucură-te, moştenitorul întregii virtuţi;
Bucură-te, alesul lui Hristos;
Bucură-te, alesul lucrărilor dumnezeieşti;
Bucură-te, Sf. Ierah Niceta, darul evangheliei lui Hristos!

Condacul al 2-lea

De la Dunărea bătrână până în munţi, credinţa creştină s-a împământenit şi întunericul cel vechi s-a risipit şi tu, Sfinte Niceta, te-ai făcut o făclie a lumii celei noi, în cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 2-lea

Poporul dac demult a primit credinţa creştină, şi tu ai adăugat încă o mărturie ce s-a făcut încă o „temelie a Bisericii străbune”:

Bucură-te, că ai avut comoara evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, că din tinereţe învăţătura sfântă ai primit;
Bucură-te, că din tinereţe la cele de sus ai jinduit;
Bucură-te, că ai căutat cele de taină;
Bucură-te, că ai găsit mărgăritarul cel mare;
Bucură-te, că prin multe nevoinţe l-ai şi câştigat;
Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Păgânescul întuneric idolesc, cu greu se risipea, şi adesea cu multe necazuri şi împotriviri ai fost primit chiar de cei apropiaţi, care apoi au cântat: ALILUIA!

Icosul al 3-lea

Poporul daco-român se deosebea de celelalte popoare păgâne şi idoleşti şi cu mărturisire sta în mijlocul lor şi tu Niceta, fiind unul dintre cei mai râvnitori:

Bucură-te, arhiereul daco-român;
Bucură-te, al Bisericii lui Hristos cu adevărat slujitor;
Bucură-te, al altarului sfânt liturghisitor;
Bucură-te, al pământului străbun sfinţitor;
Bucură-te, cel între primii sfinţi părinţi;
Bucură-te, părinte, care mulţi fii ai lăsat;
Bucură-te , Sf. Ierah Niceta, darul evangheliei lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Iubitor de Cuvântul dumnezeiesc al lui Hristos, al evangheliei dar ai primit, că toţi te ştiau ca pe un mare propovăduitor sfânt, în cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 4-lea

Şi popoarele păgâne din jur te ascultau şi mulţi la credinţa creştină alergau şi aşa, ca un urmaş al apostolilor ai fost şi un întemeietor de biserică:

Bucură-te, cel între ierahii sfinţi ai bisericii;
Bucură-te, al evangheliei dar strălucitor;
Bucură-te, cel iubitor de cuvântul dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce l-ai semănat cu râvnire;
Bucură-te, că roduri şi „peste veacuri” au rămas;
Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Şi în alte ţări ai mers şi până în Italia ai ajuns, unde prieten cu Sf. Paulin de Nola te-ai făcut, îndoind iubirea de cele sfinte, în cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 5-lea

Biserica primelor veacuri prin multe încercări a trecut şi chiar jertfe muceniceşti a avut, că idolatria păgână era mult legată de cele lumeşti:

Bucură-te, că ai luptat mult cu păcatul cel vechi;
Bucură-te, că ai luptat mult cu patimile idoleşti;
Bucură-te, că propovăduirea ta era împotriva păcatului;
Bucură-te, că vestirea ta era izbăvirea de păcat;
Bucură-te, că peste tot, cu păcatul te-ai războit;
Bucură-te, că păcatul, aşa, l-ai biruit;
Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Şi scriitor iscusit ai fost şi cântări sfinte ai făcut să fie spre lauda celor credincioşi şi cinstirea slujbelor bisericieşti, în cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 6-lea

Imnul „Pe Tine Te lăudăm” a rămas ca un dar Bisericii şi credincioşilor creştini, prin care se aude cu glas ceresc, mărirea lui Hristos:

Bucură-te, păstorul cel bun la turmei creştine;
Bucură-te, cântare sfântă pentru oile lui Hristos;
Bucură-te, glas de taină mântuitoare;
Bucură-te, glas de duh preasfânt;
Bucură-te, chemarea sfântă ce ne-a rămas şi nouă;
Bucură-te, glăsuire ce nu conteneşte;
Bucură-te, Sf. Ieraf Niceta, darul evangheliei lui Hristos!

Condacul al 7-lea

Prăznuim şi noi cu cinstire, pomenirea ta care a rămas neuitată peste veacuri şi vremi, şi aşa te avem chip de icoană între primii sfinţi părinţi ai Daciei creştine, în cântarea de ALILUIA!

Icosul al 7-lea

Biserica lui Hristos din Dacia, are cartea evangheliei înscrisă şi cu numele tău, numele urcat la cer deodată şi cu numele noastre:

Bucură-te, nume de dar al lui Hristos;
Bucură-te, nume bisericii crestine;
Bucură-te, nume al credinţei pământului românesc;
Bucură-te, nume de veşnicie;
Bucură-te, nume înscris pe evanghelia vieţii;
Bucură-te, nume de sfânt părinte;
Bucură-te, Sf. Ierarh Niceta, darul evangheliei lui Hristos!

Condacul al 8-lea

O, Sfinte Ierarhe Niceta, vestitorul evangheliei lui Hristos, care ai semănat sămânţa sfântă în pământul cel bun al Daciei, cinstirea cuvenită îţi aducem şi din locaşurile de sus mijloceşte pentru noi, cei ce cântăm: ALILUIA!
(acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăşi
Icosul 1: “Pământul daco-român a primit ...” şi
Condacul 1: „Mare dar este să fii propovăduitor ...”

(Ediţie îngrijită şi adăugită de Ierom. Ghelasie Gheorghe şi fratele Vasile Dragoş Pâslaru, Acatistier-Sinaxar, Sfinţii Români, II, Editura „Conpyhs”, Rm. Vâlcea, tipărită cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Serafim Mitropolitul Germaniei)

<sus