...
Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului > > Slujba

jos>

Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului
(25 Ianuarie)


SLUJBA

SLUJBA SFÂNTULUI IERARH BRETANION EPISCOPUL TOMISULUII

VECERNIA MICĂ

La Doamne strigat-am, se pun stihirile pe 4, glasul al 4-lea,

Podobie: Dat-ai semn...

Astăzi cetatea Tomisului se bucură și tresaltă duhovnicește, căci a sosit ziua de prăznuire a păstorului său dintru începuturi, Bretanion cel înțelept, vrednic urmaș al apostolului neamului românesc, Andrei cel întâi chemat.

Fiul Capadociei și prieten al Marelui Vasile, care din tinerețile sale a luat Crucea și a urmat lui Hristos, s-a ostenit întru răbdare și a luptat să țină flacăra credinței apostolești aprinsă în pământul Sciției, unde a fost rânduit să păstorească turma cea cuvântătoare.

De Dumnezeu înțelepțite Părinte Bretanion, întâistătător al Dobrogei celei de demult, ai strălucit cu virtuțile ca un luceafăr, mărturisind dreapta credință a Părinților niceeni străbunilor noștri, pe care i-ai condus la limanul mântuirii.

După îndelungi osteneli și primejdii, Hristos te-a chemat la ceruri, dându-ți plată de mărturisitor și îndreptător al credinței, și te-a așezat în ceata marilor dascăli ai lumii și ierarhi, de unde te rogi pentru sufletele noastre.

Slavă..., glasul al 2-lea:

Moștenitor al Domnului și următor al învățăturii apostolești, slujitor al Domnului Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Bretanion, viața ți-ai jertfit slujind lui Dumnezeu și oamenilor; căci, luptându-te pentru Adevăr, ai risipit duhurile răutății și ai statornicit dreapta credință în ținutul Sciției celei Mici, unde ai păstorit. Pentru aceasta Hristos te-a preamărit în ceruri, ca să fii rugător pentru neamul românesc.

Și acum... a Născătoarei, același glas:

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu! Păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău! Că tu ești mântuirea celor din primejdii și limanul celor înviforați; și izbăvești, cu rugăciunile tale către Dumnezeu, pe cei aleargă la Tine cu credință.

La Stihoavnă

Stihirile glasul al 2-lea, Podobie: Casa Efratului:

Înfruntând pe Valens cel rătăcit ai ținut statornică în Sciția mărturisirea de credință a Părinților soborului din Niceea, Ierarhe Bretanion.

Stih: Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Pe umeri Crucea Domnului ridicând, uneltirile diavolești le-ai strivit, iar prin aceasta te-ai înălțat.

Stih: Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioșii Tăi cu bucurie se vor bucura.

Toată suflarea neamului nostru te cinstește astăzi, căci ai strălucit ca un luceafăr în zorii creștinismului românesc.

Slavă... Și acum..., a Născătoarei, glasul al 2-lea
Podobie: aceeași

Stăpână, Maică Prealăudată, ceea ce ești bună, ridică preacurată mâinile tale către Fiul tău și Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi, cei ce ne rugăm ție.

Troparul, glasul 1

Șezător pe scaunul apostolesc al Sfântului Andrei, cel întâi chemat, Sfinte Ierarhe Bretanion te-ai arătat păstor preaînțelept al strămoșilor noștri din pământul Dobrogei și apărător al dreptei credințe statornicită de părinții soborului de la Niceea. Prietene al Marelui Vasile și cinstitorule al martirilor celor de demult, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre!

LA VECERNIA MARE

După obișnuitul psalm se cântă: Fericit bărbatul... Starea întâi.

La Doamne strigat-am... se pun Stihirile pe 8, glasul al 2-lea:

Pomenirea ierarhului, purtător de Dumnezeu, Bretanion, se arată astăzi ca o lumină duhovnicească ce se revarsă peste toată suflarea poporului românesc și ale cărei raze strălucesc în toate laturile creștinătății; căci întru dânsul Hristos S-a preamărit în pământul străbun al Dobrogei și printr-însul s-au statornicit în acest ținut predaniile Sfinților Părinți al întâiului sobor de la Niceea.

Păstor preaînțelept al cetății Tomisului, Sfinte Ierarhe Bretanion, luând pilda Marelui Vasile al Capadociei, ai înfruntat cu îndrăzneală pe împăratul Valens cel răucredincios, care voia să schimbe credința păstoriților tăi. Cu evlavie, te lăudăm duhovnicește, pentru că ai rămas mărturisitor statornic al învățăturilor Evangheliei lui Hristos predate, dintru început, neamului tău de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat.

Cinstitor de mucenici știindu-te cel între marii dascăli ai lumii și ierarhi, Vasile al Capadociei, la rugămintea acestuia te-ai ostenit a trimite odorul cel dumnezeiesc al moaștelor Sfântului Sava cel înecat pentru dreapta credință în repejunile Buzăului. Minunându-ne de râvna ta pentru cele sfinte, te lăudăm ca pe un ierarh preastrălucit al Bisericii noastre dreptmăritoare.

Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, te-a înzestrat cu daruri, Părinte Bretanion, mai presus de înțelegere. Ți-a dat credință statornică în Adevărul cel revelat; ți-a dat nădejde ca o ancoră tare și nemișcată, dar mai presus de toate, ți-a dat iubirea prin care să rămâi în dragostea Sa cea dumnezeiască. De aceea, te-a preamărit în ceruri, așezându-te în ceata marilor ierarhi, de unde ne trimiți putere să biruim toate uneltirile vrăjmașului.

Slavă... glasul al 6-lea:

Pe cel ce este podoaba celor dintâi ierarhi ai Dobrogei și păstorul cel minunat al cetății Tomisului, pe purtătorul de Dumnezeu Bretanion, veniți toți iubitorilor de prăznuire să-l lăudăm zicând: Bucură-te, Sfinte Părinte, păstor înțelept al strămoșilor noștri, mărturisitor al dreptei credințe și apărătorul dogmelor Ortodoxiei; Bucură-te, cel ce ai înfruntat cu îndrăzneală pe împăratul cel eretic și nelegiuit, care vroia să schimbe dreapta credință a păstoriților tăi; Bucură-te, cel ce ai hrănit poporul cu nectarul învățăturilor lui Hristos, lăsat ție de întâiul între Apostoli, Andrei cel minunat. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Bretanion, rugătorule pentru sufletele noastre!

Și acum... Dogmatica glasului.

Vohod; Lumină lină...; Prochimenul zilei și Paremiile (cele din 25 ianuarie)

La Litie

Idiomela Sfântului Ierarh Bretanion, glasul al 3-lea, însuși glasul:

Din rânduiala dumnezeiască te-ai săvârșit din cele trecătoare ale vieții acesteia în ziua de prăznuire a marelui dascăl al neamurilor creștine, Sfântul Grigorie Teologul. Asemenea acestuia ai viețuit pe pământ și ca acesta ai învățat dogmele cele pline de înțelepciune ale dreptei credințe, iar cu dânsul acum sălășluiești în lumina cea neînserată a Dumnezeirii celei întreit strălucitoare și împreună cu el te rogi Preasfintei Treimi să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă... glasul al 8-lea:

Înțelepții vremii și poporul lui Dumnezeu au văzut în tine, Sfinte Ierarhe Bretanion, dascălul cel înțelept al Adevărului, mărturisitorul dreptei credințe, luminătorul Ortodoxiei și bărbatul doririlor, împlinind virtuțile și poruncile Evangheliei. Drept aceea, Ierarhe prealăudate, te rugăm, ca cel ce ești în sălașurile cele cerești ale împărăției celei nematerialnice, să mijlocești la Hristos Dumnezeu să dobândim pace și mare milă.

Și acum... a Născătoarei:

Pentru rugăciunile tuturor sfinților, Doamne, și ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă și ne miluiește pe noi, ca un Îndurat.

La Stihoavnă

Se pun stihirile Ierarhului, glasul al 8-lea

Podobie: Ce vă vom numi....

Cum te vom numi pe tine, Sfinte Bretanion? Ierarh înțelept, că ai propovăduit ca un apostol Evanghelia lui Hristos? Mărturisitor al Adevărului, că ai apărat credința părinților niceeni? Luceafăr luminos, că ai strălucit toate laturile Ortodoxiei? Luptător neînfricat că ai biruit păgânătatea? Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Stih: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Cum te vom numi pe tine, Ierarhe prealăudate? Far strălucitor, că te-ai aprins din lumina lui Hristos la țărmul Pontului Euxin? Cunoscător al Scripturilor și al învățăturilor Sfinților Părinți? Pildă creștinilor în zorii creștinismului românesc? Lăcaș al Duhului Sfânt și apărător al dogmelor Ortodoxiei? Cetățean al cerului și întocmai la cinste cu îngerii? Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Stih: Gura dreptului va deprinde înțelepciune și limba lui va grăi judecată.

Cum te vom numi pe tine, ierarhe al lui Hristos, Bretanion? Iscusit teolog, că ai dogmatizat dreapta credință a Bisericii lui Hristos? Rază de lumină, că ai strălucit în toate laturile creștinătății? Ochi priveghetor, că ai vegheat turma cea cuvântătoarea din pământul străbun al Dobrogei? Stâlp al Bisericii, că ai rămas statornic în credință și ai biruit ispitele vrăjmașului? Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă... glasul al 5-lea:

Veniți popoare, cu gânduri luminate să prăznuim pe Ierarhul lui Hristos, Bretanion cel înțelept; pe păstorul cel bun al cetății Tomisului, șezător pe scaunul apostolesc al Sfântului Andrei; căci acesta luând lumină din lumina lui Hristos a strălucit ca un far în noaptea păgânătății. Bucurați-vă neamuri, că prin acesta Biserica lui Hristos s-a înălțat și s-a întărit de la o margine la alta a pământului strămoșesc și prin acesta străbunii noștri s-au altoit pe vița Hristos, rodind însutit darurile Duhului Sfânt. Bucurați-vă și vă veseliți!

Și acum... a Născătoarei:

Stăpână, ajutătoarea tuturor, trimite-mi picăturile milei tale și dă-mi mână de ajutor în întunericul cumplitelor întreite valuri ale vieții, care mă tulbură și mă îneacă pururea, Fecioară; și învrednicește-mă de partea celor aleși și a celor drepți, ceea ce ai născut Adevărul milei, Curată.

La binecuvântarea pâinilor se cântă troparul Ierarhului, de două ori, și al Născătoarei, o dată.

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul... se cântă troparul Sfântului (de două ori), Slavă... Și acum... a Născătoarei.

După Catisma întâi, Sedealna, glasul întâi,

Podobie: Mormântul tău...

Cu râvnă dumnezeiască ai propovăduit dreapta credința în Sciția Mică, pământul străbun al neamului românesc, Sfinte Ierarhe Bretanion. Credincioșii te-au avut ca o lumină în sfeșnic pe care întunericul necredinței n-a putut-o stinge, iar noi, fii Bisericii dreptmăritoare, te cinstim cu dragoste.

Slavă... tot aceasta.

Și acum... a Născătoarei:

Maica lui Dumnezeu, pe tine te știm toți cei ce cu dragoste alergăm la a ta bunătate, care, și după naștere, te-ai arătat Fecioară cu adevărat. Pe tine te avem ocrotitoare noi, păcătoșii; pe tine, izbăvire întru ispite te-am câștigat, singura cu totul fără prihană.

După Catisma a doua, Sedealna, glasul al 3-lea.

Podobie: Fecioara astăzi...

Strălucit-a în cetatea Tomisului odinioară, Sfântul Bretanion, vrednicul urmaș al celui dintâi între apostolii lui Hristos, Andrei cel minunat; pentru că dintru începuturi s-a arătat păstor și învățător al neamului românesc să-l lăudăm, astăzi, după cuviință, zicând: Bucură-te, Ierarhe mult râvnitorule.

Slavă... tot aceasta.

Și acum... a Născătoarei, însăși Podobia:

De frumusețea fecioriei tale și de prealuminată curăția ta Gavriil mirându-se, a strigat ție, Născătoare de Dumnezeu: Ce laudă vrednică voi aduce ție? Sau cum te voi numi pe tine? Nu mă pricep și mă minunez! Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit, strig ție: Bucură-te, ceea ce ești plină de har!

Polieleul: Robii Domnului...

Mărimurile

Mărimu-te pe tine, Sfinte Ierarhe Bretanion, și cinstim sfântă pomenirea ta, păstorul înțelept al Tomisului și cel dintâi între ierarhii Dobrogei.

Veniți toți credincioșii Ortodoxiei românești să lăudăm pe Bretanion cel minunat, zicând: pe mărturisitorul Adevărului și apărătorul dreptei credințe.

Stihuri:

1. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.
2. Cântați Domnului toți cuvioșii Lui și vă mărturisiți pomenirii Sfințeniei Lui.
3. Lăuda-se-vor cuvioșii întru slavă și se vor bucura întru așternuturile lor.
4. Spune-voi numele Tău, fraților mei, în mijlocul Bisericii Te voi lăuda.

După Polieleu Sedealna, glasul al 8-lea.
Podobie: Pe înțelepciunea...

Trimis de Dumnezeu din Capadocia creștină ca să păstorești strămoșii neamului românesc din părțile Sciției, Părinte al părinților celor de demult, Sfinte Bretanion, te-ai arătat între ierarhii Tomisului mare apărător al credinței și luptător împotriva lui Valens cel rău credincios. Prieten al Sfântului Vasile și iubitor de mucenici ai fost ales de Dumnezeu să trimiți neamului tău pe Sfântul Sava care a fost ucis pentru dreapta credință în apele Buzăului. Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le plinești, ca să ne întărești în dreapta credință; Primește rugăciunile Sfântului Bretanion și a celor împreună cu dânsul, care se roagă pentru sufletele noastre.

Slavă... tot aceasta.

Și acum..., a Născătoarei..., aceeași Podobie:

Pe ceea ce este ușă cerească și sicriu, munte cu totul sfânt, nor strălucitor, să o lăudăm: pe scara cea cerească, raiul cel cuvântător, mântuirea Evei și odorul cel mare a toată lumea; că printr-însa s-a săvârșit mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Pentru aceasta, strigăm către dânsa: Roagă pe Fiul tău și Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce se închină cu credință preasfintei nașterii tale.

Antifonul întâi al glasului al 4-lea.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere.

Stih: Auziți aceasta toate neamurile; ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Toată suflarea...

Evanghelia de la Ioan (X, 1-9)
Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat, adevărat vă spun vouă...

Psalmul 50

Slavă... glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Bretanion, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stihira, glasul al 6-lea:

Ierarhe Bretanion, de trei ori fericite, alăuta dogmelor ortodoxe, vino și glăsuiește tuturor cântare mărturisitoare plină de slavă dumnezeiască; cel dintâi stătător al Tomisului ai ajuns, prin rânduiala lui Dumnezeu, izvorul din care curge apa cea vie a harului Duhului Sfânt care spală întină-ciunea patimilor. Roagă-te să se dăruiască Bisericii noastre bună înțelegere, pace și mare milă.

Canoanele

Canoanele se pun astfel: al Născătoarei de Dumnezeu, al Sfântului Grigorie și al Ierarhului.

Canonul Ierarhului, glasul al 5-lea

Irmos: Pe cal și pe călăreț...

Deschide-mi gura, Doamne, a lăuda după vrednicie pe cel între ierarhii înțelepți străromâni, pe Sfântul Bretanion, cel ce a răsărit ca un luceafăr în zorii creștinismului neamului nostru.

Din tinerețe, fericite Bretanion te-ai aprins de dragostea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel născut din Tatăl mai înainte de veci, și Cel ce ți-a dat putere de Sus să propovăduiești neamurilor Evanghelia mântuirii.

Slavă...

Din băutura cea preadulce a dragostei lui Dumnezeu, cel în Treime lăudat, bând, Sfinte Ierarhe Bretanion, te-ai arătat ca un ostaș nebiruit al Bisericii și mărturisind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh într-o ființă uniți.

Și acum... a Născătoarei

Fecioară și Maică te lăudăm întru toți vecii că prin tine a venit Izbăvitorul ca să ne mântuiască din robia păcatului și a morții celei veșnice.

Catavasiile Întâmpinării Domnului.

Cântarea a 3-a

Irmos: Cel ce ai înfipt pământul...

Din apele Scripturii adăpându-te, Sfinte Părinte Bretanion, ai ajuns să descoperi lucruri mai presus de înțelegere care te-au ridicat la înalte trăiri ale tainelor lui Dumnezeu.

Dacă te-ai adăpat din izvoarele cele nesecate ale Duhului, ai devenit tu însuți izvorul prin care Dumnezeu trimite lumii râuri de apă țâșnitoare spre viața cea veșnică.

Slavă...

Slăvim, împreună cu tine, Sfinte Bretanion, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea una în ființă, și ne închinăm Ei, așa cum i-ai învățat pe păstoriții tăi să I se închine, lăudând-O neîncetat.

Și acum... a Născătoarei:

Arătatu-te-ai în rugăciune ca un înger al Sfatului celui mare al Atotțiitorului, mai înainte închipuind întruparea Ta cea din Fecioară, Cuvântule al lui Dumnezeu, prin care ne-ai prefăcut și la ceruri ne-ai suit.

Sedealna, glasul al 8-lea

Podobie: Pe înțelepciunea...

Înțelepciunea cea de sus primind prin Duhul Sfânt și bogăția faptelor bune agonisind ai luminat pe credincioși, prealăudate, sfințindu-i, învățându-i și călăuzindu-i la limanul lin al mântuirii. Ostenindu-te pentru Biserica cea dreptslăvitoare, Dumnezeu te-a așezat în ceata ierarhilor îndumnezeiți ai creștinătății. Roagă-te Celui de o ființă cu Tatăl, Mântuitorului Hristos, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc, cu dragoste, sfântă pomenirea ta.

Slavă... tot aceasta.

Și acum... a Născătoarei:

Pe Unul din Treime mai presus de fire L-ai zămislit, Fecioară, și L-ai născut în chip minunat, mai presus de cuvânt și de cuget, și ai făcut firea omenească, cea izgonită de demult, părtașă Firii celei dumnezeiești. Pentru aceasta adunându-ne toți cei ce ne-am mântuit prin nașterea ta, ceea ce ești cu totul fără de prihană, cuvintele tale urmând, după datorie pe tine, te fericim; rugând pe Hristos-Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce te măresc cu credință ca pe Maica Lui.

Cântarea a 4-a

Irmos: Dumnezeiască cunoștință...

Îndreptător credinței și chip blândeților te-ai arătat turmei tale din Sciția Mică, Ierarhe al lui Hristos, Bretanion. Poporul credincios, cunoscându-ți viața și statornicia, nu te-a părăsit atunci când valurile mării învolburate a eresurilor s-au revărsat peste el. Drept aceea te lăudăm ca pe un Părinte Sfânt al părinților noștri.

Cu credința dumnezeieștilor învățături, Părinte Bretanion, ca pe niște pești ai pescuit pe fiii tăi din valurile credinței celei stricăcioase de suflet. Pe toți, ca pe o jertfă, i-ai adus lui Dumnezeu, Cel ce S-a preamărit prin tine.

Slavă...

De la tine Părinte Sfinte, strămoșii noștri au învățat să laude pe Dumnezeu cel închinat în trei Ipostasuri: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

Și acum... a Născătoarei.

Ceea ce nu știi de nuntă, Stăpână, Maică Fecioară, prin rugăciunile tale, fiind iertați de greșeli, cu mulțumire pe tine toți te fericim.

Cântarea a 5-a

Irmosul: Cel ce te îmbraci cu lumina...

Prin lucrarea ta cea înțeleaptă, moaștele Sfântului Sava, răpus pentru credință în repejunile Buzăului, au ajuns în Capadocia Sfântului Vasile. Minunându-ne de faptele credinței lucrătoare prin iubire pe care le-ai împlinit, te lăudăm, Sfinte Bretanion, bunule chivernisitor al Bisericii lui Hristos.

Întărit fiind de cuvintele psalmistului: „Grăit-am întru mărturiile Tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat”, nu ai pregetat, Părinte, să înfrunți cu îndrăzneală, pe împăratul Valens, cel care vroia să schimbe credința ta și a păstoriților tăi din Sciția Mică.

Slavă...

Știind din Scripturi că trei sunt Care mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar Aceștia trei una sunt; așa, Sfinte Părinte, ai mărturisit înaintea împăraților și dregătorilor acestei lumi pe Dumnezeul tuturor.

Și acum... a Născătoarei:

Când te-a văzut proorocul cel de demult, Curată, cu totul fără prihană, ca pe o ușă îndreptată spre Lumina cea neapusă, îndată te-a cunoscut ca locaș al lui Dumnezeu.

Irmos: Viforul cel nesuferit...

Cu ce cântări de laudă vom încununa astăzi pe Sfântul Bretanion, cel ce a șezut în scaunul apostolesc al Sfântului Andrei. Că acesta, ca un viteaz ostaș al lui Hristos a biruit păgânătatea și a ieșit învingător în războiul cel nevăzut cu diavolii întunericului cel mai dinafară.

„Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului...”, ai mărturisit, Bunule Părinte, înaintea dregătorilor acestui veac, socotind deșartă și rătăcitoare credința lui Arie. Din neam în neam s-a mărturisit această credință pe care tu, ierarhe preafericite, ai statornicit-o dintru început strămoșilor noștri.

Slavă...

Pe Hristos L-ai mărturisit, Sfinte Ierarhe, a fi de o ființă cu Tatăl și cu Duhul; Căruia cu smerenie te-ai închinat. Ajută-ne și nouă, ca cel ce stai înaintea Sfintei Treimi, să O mărturisim cu tărie, să ajungem la cunoștința adevărului și să ne mântuim.

Și acum... a Născătoarei:

Izbăvire de greșeli și de primejdii trimite robilor Tăi, Stăpâne Dumnezeule, Unule și în Trei Lumini, pentru rugăciunile Maicii Tale.

Condacul: glasul al 3-lea.

Podobie: În chipul Crucii Moise în munte...

Dragostea de Dumnezeu și înstrăinarea de cele pământești dobândind, ca o arvună de mult preț de la Hristos, ai fost chemat să slujești Biserica dreptmăritoare a Dobrogei celei de demult, Sfinte Ierarhe Bretanion. Ocrotește, Părinte, cu rugăciunile tale pământul pe care l-ai păstorit, în care se preamărește și astăzi numele lui Dumnezeu, Cel ce te-a preamărit.

Icos

Pomenirea celui între sfinții neamului românesc, Bretanion, revarsă astăzi în suflete bucurie nespusă și ne îndeamnă a cânta unele ca acestea: Bucură-te, Ierarhe de Dumnezeu înțelepțite, cel ce ai luat Crucea și ai urmat lui Hristos în toată viața; Bucură-te, fiu al Capadociei și Părinte duhovnicesc al daco-romanilor Sciției străbune; Bucură-te, cel căruia Domnul Hristos ți-a luminat viața și ți-a întărit credința prin Duhul Sfânt; Bucură-te, minte cu smerita cugetare și înălțată la Dumnezeu; Bucură-te, izvor prin care vine de la Dumnezeu apa cea vie țâșnitoare spre viața veșnică; Bucură-te, mărturisitor și apărător al dreptei credințe; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Bretanion!

Sinaxar

În această lună, în ziua a 25-a, se face pomenirea Sfântului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul: Domnul Părinților...

Învățăturile tale, Sfinte Ierarhe Bretanion, au răsunat ca o trâmbiță mișcată de Duhul Sfânt și s-au răspândit în toate laturile creștinătății, pe toate neamurile chemându-le a cânta: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri!

Învățăturile eretice risipind, credința cea dreaptă mărturisind și pe Hristos preaslăvind, ai cântat, Părinte Bretanion, cântarea tinerilor din Babilon: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri!

Slavă...

Învrednicește-ne, Doamne, să Te preaslăvim cum se cuvine, să propovăduim neștirbit taina ființei Tale celei Una și să ne închinăm dumnezeirii Tale, împreună cu prietenul și casnicul Tău, Bretanion, cel preaslăvit de Tine.

Și acum... a Născătoarei:

Odrăslit-ai, Fecioară, Stâlparea cea împreună fără de început cu Tatăl, floarea dumnezeirii, mlădița cea împreună-veșnică, Cea care dă viață tuturor oamenilor.

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Tine, Făcătorul...

Cu preastrălucite virtuți împodobit, de harul lui Dumnezeu luminat, când sorocul a venit, ai fost chemat, Sfinte Bretanion, la ceruri, pentru a primi de la Cel pe Care L-ai propovăduit pe pământ cununa cea neveștejită a împărăției celei nematerialnice. Pentru aceasta bucurându-te ai strigat: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii!

În soborul ierarhilor fiind așezat și din dulceața raiului gustând, Sfinte Bretanion, urci, din slavă în slavă, către cunoașterea tainelor lui Dumnezeu, împreună cu îngerii cântând: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Pe Tine, Dumnezeul dumnezeilor și Domnul domnilor, Te laudă Bretanion în ceruri. Pentru rugăciunile lui, trimite-ne, Doamne, putere ca să cântăm și noi: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Și acum... a Născătoarei

Nădejde, acoperământ, liman, zid și cetate de scăpare ești Născătoare de Dumnezeu, pentru cei ce îndeamnă a cânta: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.

Cântarea a 9-a

Irmos: Isaie dănțuiește...

Mult folositor ești, preasfințite Bretanion, nouă credincioșilor celor ce cu bucurie facem pomenirea ta. Pentru aceasta, revarsă peste noi de la Dumnezeu roua cerului ca să putem crește duhovnicește în așteptarea vieții veșnice în care te sălășluiești.

Sfărâmă puterea vrăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți, Sfinte, dă-ne sănătate, pace și bună înțelegere; ajută-ne în vremea necazurilor, vindecă-ne bolile și te roagă Iui Hristos Dumnezeu să ne ierte păcatele prin care Îl supărăm și să ne mântuiască.

Slavă...

Bucură-te, Sfinte Bretanion, cel ce vezi față către față pe cel din Treime lăudat, Hristos Dumnezeu. Ne bucurăm și noi pământenii că te avem rugător și fierbinte sprijinitor pentru ca să ajungem a gusta din bunătățile în care te desfătezi.

Și acum... a Născătoarei.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul tău.

Luminânda, glasul al 3-lea

Podobie: Cămara Ta...

Aprinzând lumină în sufletul tău, Sfinte, din lumina cea nestinsă a lui Hristos, te-ai făcut luminător al Ortodoxiei, Bretanion, Ierarhul cel înțelept al Tomisului.

Slavă... tot aceasta.

Și acum... a Născătoarei, glasul al 2-lea

Podobie: Cu ucenicii să ne suim...

Cu Maica lui Dumnezeu și Fecioara Maria, cu Sfântul Vasile, prietenul tău, și Grigorie Teologul, cel împreună prăznuit, astăzi stând, preaînțelepte Bretanion, înaintea Treimii celei neapropiate, cere acum pace lumii, biruință binecredincioșilor creștini și mântuire nouă, celor ce te lăudăm pe tine, de Dumnezeu cuvântătorule, Bretanion, cel din cetatea Tomisului.

LA LAUDE

Se pun stihirile pe 4, glasul al 4-lea, Podobie: Dat-ai semn...

Astăzi cetatea Tomisului se bucură și tresaltă duhovnicește căci a sosit ziua de prăznuire a păstorului său dintru începuturi, Bretanion cel înțelept, vrednic urmaș al Apostolului neamului românesc, Andrei cel întâi chemat.

Fiu al Capadociei și prieten al Sfântului Vasile cel Mare, din tinerețile tale ai luat Crucea și ai urmat lui Hristos, întru răbdare ostenindu-te, ai luptat să ții flacăra credinței apostolicești aprinsă în pământul Sciției, unde ai fost rânduit să păstorești turma cea cuvântătoare.

De Dumnezeu înțelepțite, părinte Bretanion, întâistătător al Dobrogei celei de demult, ai strălucit cu virtuțile ca un luceafăr mărturisind dreapta credință a Părinților niceeni străbunilor noștri, pe care i-ai condus la limanul mântuirii.

După îndelungi osteneli și primejdii, Hristos te-a chemat la ceruri, dându-ți plată de mărturisitor și îndreptător al credinței și te-a așezat în ceata marilor dascăli ai lumii și ierarhi de unde te rogi pentru sufletele noastre.

Slavă..., glasul al 2-lea

Slujitor al Domnului și următor al învățăturii apostolești, Sfinte Ierarhe Bretanion, viața ți-ai jertfit slujind lui Dumnezeu și oamenilor; căci, luptându-te pentru Adevăr, ai risipit duhurile răutății și ai statornicit dreapta credință în ținutul Sciției celei Mici, unde ai păstorit. Pentru aceasta Hristos te-a preamărit în ceruri ca să fii rugător pentru neamul românesc.

Și acum..., a Născătoarei, același glas.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu! Păzește-mă sub sfânt acoperământul tău! Că tu ești mântuirea celor din primejdii și limanul celor înviforați; și izbăvești cu rugăciunile tale către Dumnezeu pe cei ce aleargă la tine cu credință.

Doxologia mare, Troparele, Ectenia și Otpustul.

LA LITURGHIE

La Fericiri se pun: din Canonul întâi al Ierarhului, Cântarea a 3-a, pe patru și din Cântarea a 6-a, pe patru.

După Vohod și Tropare,

Prochimen, glasul întâi: Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere

Stih: Ascultați acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume.

Apostolul, din Epistola către Corinteni (XII, 7-11):
Fraților, fiecăruia Duhul...

Evanghelia de la Ioan (X, 9-16):
Zis-a Domnul, Eu sunt ușa...

CHINONICUL: Întru pomenire veșnică va fi dreptul; de auzul rău nu se va teme.

Sursa: Slujba Sfântului Ierarh Bretanion

Mulțumiri fratelui Cezar Florin C. pentru ajutor! Domnul sa-ți răsplătească dragostea!

<sus