...
Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni > Slujba

jos>

Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni:
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod,
Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
(12 Noiembrie)


SLUJBA

SLUJBA SFINȚILOR MARTIRI ȘI MĂRTURISITORI NĂSĂUDENI

LA VECERNIA MICĂ

La Doamne, strigat-am…, se pun stihirile pe 4, glasul al 4-lea:
Podobie: Ca pe un viteaz între mucenici…

Veniți toți credincioșii să lăudăm și să cinstim pe mucenicul lui Hristos, Atanasie, pe cel ce din tinerețile sale lupta cea bună a luptat și pe umeri, ca pe o armă nebiruită, Crucea lui Hristos a purtat. Pe acesta, văzându-l împreună încununat cu sfinții, să-l rugăm sa mijlocească la Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Pe luptătorul nebiruit care, asemenea lui David, a biruit pe Goliat, pe bobul de grâu odrăslit din pământul cel roditor al Țării Năsăudului, să-l prăznuim astăzi; că jertfindu-se pentru dreapta credință, a primit de la Hristos cununa muceniciei.

Pe apărătorul credinței neamului nostru, pe cel ales dintre fiii Ortodoxiei, pe Mucenicul Atanasie, să-l cinstim astăzi după vrednicie; că ostenindu-se cu sufletul și cu trupul, de darul muceniciei s-a învrednicit.

Fiind credincios apărător al neamului românesc și al credinței dreptmăritoare, sfinte mucenice Atanasie, ai stat împotriva hulitorilor și stricătorilor de lege și te-ai adus jertfă bineplăcută Domnului, Care, încununându-te în ceruri cu cununa muceniciei, Te-a pus rugător pentru sufletele noastre.

Slavă…, glasul al 4-lea

Ai surpat toate izvodirile și uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, iar pe călcătorii de lege i-ai biruit cu focul cel sfânt al credinței. Pentru aceasta, Sfinte Atanasie, atletul lui Hristos, roagă-te lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Și acum…, a Născătoarei:

Soarele dreptății întrupându-Se, ca un om a pătimit; mai presus de fire din Fecioară născându-Se, ca un miel spre junghiere S-a adus. Pentru aceasta, mărturisind moartea și învierea Lui, pe Dumnezeu cel în Treime slăvit Îl lăudăm, pe Care roagă-L, Maică nenuntită, să mântuiască sufletele noastre.

LA STIHOAVNĂ

Stihirile Sfântului, glasul al 5-lea:
Podobie: Pe cuvântul cel împreună…

Astăzi toți credincioșii se bucură și cântă, împreună prăznuind, pomenirea de peste an a Mucenicului Atanasie, luptător încercat și biruitor al vrăjmașilor, pentru aceasta toți, cu inimi curate, Îl laudă neîncetat pe Hristos, Cel care l-a preamărit.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți.

Credința cea fierbinte și căldura inimii tale le-ai aprins ca pe un rug nemistuit, din dragostea lui Hristos, mucenice Atanasie, și cu bărbătească îndrăznire ai nimicit uneltirile celor fără de lege, ca Ilie ai mărturisit în fața prigonitorilor credința cea de foc a neamului tău, care te-a întărit sa pătimești moarte pentru Hristos, Cel ce te-a preamărit.

Stih: Sădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori.

Bucură-te, Sfinte Mucenice Atanasie, fiu al Bichigiului și apărător neînfricat al credinței ortodoxe din Țara Năsăudului, sfătuitor al poporului și biruitor al asupritorilor; bucură-te, scut de apărare al predaniilor străbune și pavăză a neamului românesc. Bucură-te, Sfinte Mucenice Atanasie, ostaș al Împăratului Hristos.

Slavă…, glasul al 5-lea

Astăzi poporul dreptcredincios într-un cuget îl laudă pe apărătorul și glasul Ortodoxiei transilvănene, pe fericitul Atanasie, cel sfărâmat cu roata ucigătoare, dar prin care Dumnezeu neîncetat Se preamărește.

Și acum…, a Născătoarei

Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, bucură-te mireasă, pururea fecioară!

Troparul Sfântului, glasul 1:

Luptător pentru credință și neam, biruitor al potrivnicilor lui Hristos și apărător neînfricat al Ortodoxiei, ai odrăslit în Țara Năsăudului, primind cu bărbăție moarte mucenicească. Pentru aceasta, nimicind amăgirile asupritorilor, ai câștigat cununa cea neveștejită a sfințeniei. Fericite Atanasie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să miluiască și să mântuiască sufletele noastre.

Alt tropar, glasul al 4-lea:

Viața ta plăcută lui Dumnezeu, Mucenice Atanasie, a strălucit ca o stea luminoasă în țara Năsăudului. Că, întărit fiind de harul lui Hristos, te-ai făcut apărător și mărturisitor al credinței dreptmăritoare împotriva stăpânitorilor străini ai neamului românesc. Și, pătimind până la sânge, ai fost încununat în ceruri și așezat în ceata mucenicilor, de unde te rogi pentru sufletele noastre.

LA VECERNIA MARE

După obișnuitul Psalm, cântăm: Fericit bărbatul…, starea I

La Doamne, strigat-am…, se pun stihirile pe 8, glasul 1:
Podobie: Prealăudaților mucenici…

Neînfricate Mucenice Atanasie, din tinerețile tale întrarmându-te cu armele credinței te-ai arătat apărător și mărturisitor al lui Hristos. Dar la bătrânețile tale, plin de virtuți și de statornicie în credință, ai suferit moarte mucenicească, zdrobit fiind cu trupul pe roată. Pentru aceasta ai fost încununat în ceruri de Hristos, cu cununa neveștejită a slavei Sale. (de două ori)

Fiu ales al Bichigiului și ostaș al lui Hristos, peste straiele strămoșești ai îmbrăcat platoșa vitejiei și a virtuților creștinești, care te-au ajutat să lupți împotriva nedreptăților săvârșite neamului tău, Mucenice Atanasie. Cu bucurie mare, astăzi, credincioșii Bisericii pe care ai apărat-o se veselesc și te cinstesc cu dragoste, lăudând nevoințele tale: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. (de două ori)

Veniți toți credincioșii să-l cinstim și să-l lăudăm pe Atanasie, mucenicul lui Hristos, steaua cea osebită a Năsăudului și zidul cel tare al Ortodoxiei. Toți într-un glas să-l rugăm să ceară lui Hristos Dumnezeu pace și mare milă. (de două ori)

Îmbrăcat fiind în haina dreptății și a înțelepciunii, în osteneală ai dobândit pe cele trecătoare, iar cu mucenicul pe cele veșnice, ca bun ostaș al lui Hristos Domnul, Fericite Atanasie. Pentru aceasta ai primit, în ceruri, răsplata ostenelilor și cununa cea aleasă a mucenicilor: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. (de două ori)

Slavă…, glasul al 6-lea

Sfinte mucenice Atanasie, ostașul lui Hristos, lupta cea bună ai luptat, credința ai păstrat și, calea mucenicească săvârșind, ai primit de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a măririi. Pentru aceasta, la prăznuirea ta cea de peste an, minunându-ne de nevoințele tale pe care le-ai răbdat pentru apărarea dreptei credințe în Ardeal, te lăudam și-ți mulțumim, rugându-te sa mijlocești la Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Și acum…, Dogmatica glasului al 6-lea

VOHOD: Lumina lină… Prochimenul zilei și

PAREMIILE
(caută la Sfântul Dimitrie, 26 octombrie.)

LA LITIE:

Stihira hramului apoi a Sfântului Mucenic…, glasul al 5-lea
Podobie: Bucură-te cămara…

Bucură-te, Țară a Năsăudului! Plaiuri ale Bichigiului, veseliți-vă! Că sfânt vlăstar a odraslit din pământurile voastre, braț puternic s-a ridicat la nevoie, casnic al Domnului s-a văzut strălucind. Pentru aceasta, în ziua pomenirii, mulțumiri și laude îi aducem noi, credincioșii, cei ce îi urmăm pilda și credința și cu suflet curat îi cântăm: Bucură-te, Mucenice Atanasie, mult iubitorule de neam și de Hristos!

Slavă…, glasul al 6-lea:

Sfinte Mucenice Atanasie, prin pătimirea ta te-ai făcut părtaș morții și învierii lui Hristos. Înfruntând uneltirile celor fără de lege, apărând credința cea dreaptă a românilor ardeleni, te-ai arătat piatră taiată din piatra Hristos căci nimic nu te-a oprit să pătimești pentru El. Pe Acela roagă-L să dăruiască pace Bisericii Sale, iar sufletelor noastre mare milă.

Și acum…, a Născătoarei - Învierii

LA STIHOAVNĂ

Stihirile Sfântului, glasul al 5-lea
Podobie: Bucură-te cămara…

Bucură-te, Sfinte Atanasie, mucenicul lui Hristos, luptătorule cu prigonitorii, că, într-adevar, prin moartea ta L-ai preamărit pe Hristos, nesupus fiind celor fărădelege, dar ascultător arătându-te față de Dumnezeu. Pildă făcându-te în fața oamenilor, ca o făclie ai luminat și, lămurind sufletele și mințile mulțimilor, ai nimicit uneltirile vrăjmașului. De trei ori fericite Atanasie, prin rugăciunile tale roagă-L pe Hristos Dumnezeu să păzească Sfânta Sa Biserică și să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți.

Bucură-te, mucenice Atanasie, cel ce ai revărsat marea credinței dreptmăritoare peste eresurile și rătăcirile potrivnicilor și, la un loc cu frații tăi întru Hristos, împreună pătimitori v-ați făcut. Că, spunând adevărul, ai descoperit tuturor chipul înșelător al minciunilor și prin faptele tale ai făcut de rușine nedreptățile împărățiilor lumești, strigând din adâncul sufletului tău că nu ai alt împărat decât pe Hristos Domnul, Împăratul Împăraților. Pentru aceasta, acum în ceruri fiind, te rogi pentru sufletele noastre.

Stih: Sfinților celor din pământul Lui minunate a facut voile Sale într-înșii.

Bucură-te, purtător neîncetat de biruință împotriva tuturor nedreptăților, Atanasie, alesule de Dumnezeu între sfinți! Întărește-ne pe noi prin rugăciunile tale, Mucenice, și ajută-ne pururea să ne întrarmăm, mai ales în vreme de primejdii, cu armele de foc ale credinței, prin care să biruim puterea vrăjmașilor. Mucenice, iubitorule de Hristos, roagă-L pe Acesta să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.

Slavă…, glasul al 6-lea

Apărător neînfricat al credinței, pe acesta, adunându-ne împreună, o, iubitorilor de prăznuire, să-l laudăm cu cântări zicând: Bucură-te, păstrătorul predaniilor sfinte ale Bisericii lui Hristos! Bucură-te, ocrotitorul legilor neamului românesc! Bucură-te, piatra cea tare împotriva prigonitorilor! Bucură-te, glasul tuturor asupriților! Bucură-te, chivernisitorul creștinilor dreptmăritori din Țara Bistriței și a Năsăudului! Bucură-te, Mucenice Atanasie, podoaba Ardealului cea neprețuită și rugătorul pentru sufletele noastre.

Și acum…, a Născătoarei - Învierii
La binecuvântarea pâinilor: Troparul Sfântului Atanasie (de două ori)
și Născătoare de Dumnezeu Fecioară… (o dată).

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul…, troparul Sfântului de două ori,
Slavă…, Și acum…, a Născătoarei - Învierii

Dupa Catisma întâia, Sedealna Sfântului, glasul al 4-lea,
Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

Veniți, toți credincioșii, cu evlavie să-l lăudăm pe vrednicul de laudă Atanasie, mucenicul Domnului, și în cântări de laudă să-l mărim ca pe un mare apărător al credinței. Că iată, acum, împreună cu toți sfinții se roagă lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Slavă… Și acum…, a Născătoarei:

Maică a lui Dumnezeu, Marie, chivot sfânt al întrupării Domnului și leagăn preacinstit al Duhului, prin care s-a pogorât umbrirea cea dumnezeiască, făcutu-te-ai ușa smereniei și crin preacurat, mir vindecător picurând peste rănile prigoniților. Tu ești raza soarelui Hristos, ocrotitoare neîncetată și mângâiere dulce celor rătăciți și păcătoși: pe tine singură te avem mijlocitoare, Maică a lui Dumnezeu, fară de prihană.

După Catisma a doua, Sedealna Sfântului, glasul al 4-lea
Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif.

Acum tot poporul dreptcredincios se veselește și cântă faptele și virtuțile, râvna și mucenicia Sfântului Atanasie, păzitorul dreptei credințe, sfetnicul creștinilor ortodocși slujitorul cel ales de Hristos. Pentru aceasta, cu toții să strigăm: Slavă Ție, Doamne, Cel ce ai ridicat în corturile sfinților pe cel bineplăcut Ție.

Slavă… Și acum…, asemenea

Naștere fără stricăciune și de-a pururea feciorie doar tu ai avut, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu. Cine nu te va ferici, Preasfântă Fecioară? Sau cine nu va lauda preacurată nașterea ta? Gura mea tace și limba mea amuțește când privesc taina adâncă și de gând nepătrunsă a pururea fecioriei tale. Pentru aceasta, cu credință strig ție: Bucură-te, ceea ce ești Maică nenuntită!

MĂRIMURILE:

Fericimu-te pe tine, Sfinte Mucenice Atanasie și cinstim chinurile tale, pe care le-ai răbdat pentru Hristos.

Altă stihiră:

Veniti, iubitorilor de mucenici să cinstim cu cântări și laude pe Sfântul Atanasie, zicând: apărătorul dreptei credințe a românilor ardeleni.

Stihurile (caută-le la Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de mir - 26 octombrie)

Sedealna de după Polieleu, glasul al 5-lea
Podobie: Pe Cuvântul cel împreună…

Zdrobirea trupului cu roata ucigătoare ai suferit și chinurile morții le-ai adus ca pe un dar desăvârșit lui Hristos, Sfinte Mucenice Atanasie. Pentru aceasta, cu cântări după vrednicie te lăudam pe tine, de Dumnezeu înțelepțite, ca pe un ostaș adevărat, pierzător de vrăjmași și rugător pentru sufletele noastre.

Slavă…, Și acum…, asemenea:

Mireasă cu totul fără prihană, ceea ce de mai înainte ai fost rânduită de Dumnezeu locaș de întrupare a Fiului Său; El Însuși a ieșit din tine, cea curată, negrăit întrupându-se, din fire Dumnezeu fiind și cu firea om făcându-se pentru noi. În podoaba fecioriei îmbrăcându-te, mamă și fecioară ai rămas.

Prochimen, glasul al 4-lea

Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel.

Stih: Sfinților celor ce sunt pe pământul lui, minunate a făcut voile Sale într-înșii.

Evanghelia de la Matei (10,16-22): Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Iată Eu vă trimit…

Slavă…

Pentru rugăciunile Mucenicului Tău Atanasie, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.
Și acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Apoi stihul: Miluiește-mă Dumnezeule…
și Stihira, glasul al 6-lea:

Prăznuirea Mucenicului Atanasie și a celor împreună pătimitori cu el întărindu-ne și îmbărbătându-ne astăzi, s-a făcut nou începutul biruinței. Cu toții, învățând din moartea lor mucenicească faptele și îndrăznirile lor, veghetori fiind la credința dreptmăritoare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că prin bărbații Lui cei aleși dă strălucire neamului și Bisericii Sale.

CANOANELE

Se pun două canoane: al Născătoarei de Dumnezeu, pe 6 și al Mucenicului, pe 8.

Canonul Mucenicului, glasul al 6-lea.

Cântarea 1-a:
Irmosul:

„Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruință să-i cântăm.”

Luptător pentru credință și pentru neam ai fost din tinerețile tale: te-ai arătat ostaș al lui Hristos, gata să încingi sabia biruinței, și să te ridici deasupra primejdiilor, fericite Mucenice Atanasie, zdrobind pe toate cele rele sub greutatea virtuților și stârpind pe șerpii cei veninoși cu biciul curajului. Pentru aceasta ai fost încununat cu cununa sfințeniei, de Hristos, în ceruri.

Văzând neamul tău atât de mult batjocorit și credința ortodoxă prigonită, cu râvnă duhovnicească întrarmându-te, te-ai pus pe tine stâlp de foc în fruntea creștinilor și, prin însăși viața ta dăruită lui Hristos, i-ai luminat.

Slavă…

Din Țara Năsăudului trecând în Moldova și în Maramureș, lepădând straiele străvechi și îmbrăcând haine ostășești, cu mare cinste în oastea fraților de un neam cu tine ai luptat, alungându-i pe toți cei ce doreau pierzarea poporului tău, neînfricate Mucenice Atanasie.

Și acum…, a Născătoarei:

Adăpându-ne de la izvorul preacurat al suferințelor, luând crucea și urmându-I lui Hristos, să căutam mângâierea și pacea la Preacurata Împarăteasă și Doamnă Atotmilostivă. Degrab să alergăm la Mijlocitoarea și, ajutați de ceata mucenicilor, așa să strigăm: Miluiește-ne prin rugăciunile tale, ceea ce ești binecuvântată, Marie, Maică de Dumnezeu Născătoare.

Catavasia: Deschide-voi gura mea…

Cântarea a 3-a
Irmosul:

„Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, Care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.”

Ca un foc și ca un tunet te-au cunoscut potrivnicii tăi ostașule neînfricat; la glasul tău ostașii s-au făcut ascultători de Hristos și, lepădând armele, s-au lepădat de legile nedrepte ale străinilor; și întorcându-se în rânduielile străbunilor, l-au slăvit pe Dumnezeu, neînfricate și biruitorule Mucenice Atanasie.

Slavă…

Rugător și stăruitor către Dumnezeu, ai hotărât să mori decât să primești învățături străine, pildă de tărie în credință făcându-te tuturor oamenilor. Pentru aceasta, neîncetat, cerul și pământul te laudă și te cinstesc, Mucenice Atanasie.

Și acum… a Născătoarei:

Preacuratului tău chip ne închinăm, Născătoare de Dumnezeu, ca una ce ești dătătoare de nădejdi și apărătoare a celor urgisiți; numindu-te icoană a tainei lui Hristos, te rugăm: apară și miluiește, ridică-ne și ne păzește de adâncul deznădejdilor și de uneltirile celui viclean.

Sedealna, glasul al 8-lea:

Biruitor asupra nedreptăților și propovăduitor al Ortodoxiei, mărturisitor al legii lui Hristos și neînfricat apărător al credinței, așa te vom numi pe tine, Sfinte Mucenice Atanasie. Urmând pilda lui Ilie, netemătorul luptător cu slujitorii lui Baal, așa și tu te-ai împotrivit rânduielilor străine și, chemând în ajutor pe Dumnezeul cel Viu, le-ai stins de la fața poporului tău. Pentru aceasta, împreună cu toți credincioșii îți strigăm: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de păcate să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Slavă…, Și acum…, glasul al 4-lea:
Podobie: Cel ce Te-ai înalțat pe cruce…

Fecioară și Născatoare de Dumnezeu, cămara cea nestricata a Mirelui ceresc, rai de taină a Împaratului Hristos, Cel ce pe lemnul crucii și-a răstignit de bunăvoie trupul pentru mântuirea noastră. Marie, începătura omenească a Fiului tău, pe unul din Treime născându-L, L-ai dăruit lumii și noua pe Dumnezeu cel întrupat.

Cântarea a 4-a
Irmosul:

„Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cinstita Biserică cu dumnezeiască cuviință cântă, grăind, din cuget curat.”

Cu roata de fier ucigându-te călăul, grozăvia sfârșitului tău nu te-a înspăimântat lăudându-L pe Hristos necontenit, ai întrezărit acolo bucuriile cele veșnice și, ridicându-te cu sufletul peste nimicniciile vremilor, nu te-ai lepădat de credința poporului tău, biruindu-i cu tunetul ultimei tale suflări pe călcătorii de lege. Pentru aceasta, cu credință mare te cinstim.

Slavă…

Tuturor le-ai strigat că libertatea este darul lui Dumnezeu și că nu te vei învoi cu nimeni ca legea ortodoxă să fie batjocorită; hotărât a pieri mai bucuros decât a primi o altă credință, ai zis: „În pământ de m-or baga, nu mă las de legea mea. Asta-i legea lui Hristos.” Pentru aceea poporul pe drept te-a numit mucenic și bătrân înțelept, „Moș Tănase Todoran, neînfricatul ardelean.”

Și acum… a Născătoarei:

Împărăteasă a Heruvimilor, Împărăteasă a toată făptura, cămara întrupării lui Dumnezeu, ușa prin care a trecut doar singurul tău Fiu, Împăratul și Mântuitorul Hristos, tu cea care ai ținut pe sfintele tale brațe pe Cel ce a făcut cerul și pământul, mamă a Lui și a noastră, roagă-L pe Acesta să dăruiască lumii pace și multă milă.

Cântarea a 5-a
Irmosul

„Cu dumnezeiască strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine, cu dragoste, mă rog, luminează-le; ca să Te vadă, cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine adevăratul Dumnezeu, cel ce chemi din negura greșelilor.”

Viața ți-ai trăit-o în credință și vitejie, supus întru toate Bisericii tale și lovind cu bărbăție în meșteșugirile amăgitorilor; credința ortodoxă ai descoperit-o hulitorilor, strălucind asemenea aurului. Pentru aceasta, împreună cu tine lui Hristos Dumnezeu ne rugăm: Izbăvește-ne de toate primejdiile și uneltiriie vrăjmașilor, Milostive Doamne, și de păcate și fărădelegi ne curățește.

Slavă…

Trupul tău zdrobit pe roată de fier, sfărâmat precum sfânta cuminecătură și chinuit întru lauda Domnului, te-a schimbat pe loc în mucenic al Golgotei; că, văzându-te poporul, nu s-a îngrozit, ci mai aprig din lenevie ieșind, cu glas mare se ruga lui Hristos, zicând: Slavă Ție, Doamne că ai întărit pe nebiruitul ostaș al credinței noastre.

Și acum…, a Născătoarei:

Apărătoare, Doamnă, a tuturor celor întristați și prigoniți neîmpuținată solitoare a pacătoșilor, îți mulțumim pentru mijlocirile tale și așa îți cântăm: Bucură-te, Izvorule al vieții și fântână a tămăduirilor, bucură-te, frumusețe și minune a cerului, bucură-te, întărirea celor din primejdii și ajutătoarea cea grabnică a tuturor credincioșilor.

Cântarea a 6-a
Irmosul:

„Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: Scoate din stricăciune viața mea, mult Milostive.”

Chiar pe locul martiriului l-ai înfruntat pe generalul fără de Dumnezeu trimis al împărătesei; și împotrivindu-te să juri pe altă credință, doar lui Hristos Împăratul I-ai jurat în veci credință dreaptă.

Bătrânețile nu ți-au fost povară, ci ca un cerb ai sărit peste crugul anilor cu înțelepciune și ai învins neputințele trupului, făcându-l rob sufletului și slujitor lui Hristos. Întors acasă și întemnițat fiind, încredințat de viața cea viitoare, nu te-ai lepădat de Biserică și de sfințenia legii strămoșești, ci ai ales suferința, neînfricate iubitorule de Hristos, Mucenice Atanasie.

Dorit-ai ca dreptatea oamenilor să urmeze dreptății lui Dumnezeu și de aceea te-ai împotrivit fărădelegilor și ai căutat dreptate neamului tău în țară străină și la curțile împăraților. Dar, negăsind-o, ți-ai întors fața către Hristos, Domnul Dreptății și Împăratul Împăraților și, prin El, ți-ai aflat alinare, fericite Mucenice Atanasie.

Slavă…

Cunoscut-ai că Hristos este biruitorul morții și al iadului; asemenea Lui, ca un miel spre junghiere te-ai adus, Mucenice Atanasie, nimicind stricăciunile întunericului. Precum lumina care luminează adâncimile nopții te-ai aratat poporului, tău, luminându-l.

Și acum…, a Născătoarei:

Milostivirile Fecioarei și mijlocirile ei neîncetate se prefac în lacrimi de bucurie pentru cei asupriți și prigoniți. Pe Maica lui Dumnezeu o vedem arzând precum rugul aprins și, încălzindu-ne la focul rugăciunilor ei, dobândim cu toții mare milă. Pentru aceasta, îngenunchind sub Acoperământul tău, mulțumitori fiind, te lăudăm cu glas mare, Născătoare de Dumnezeu.

CONDACUL

Povara celor o sută patru ani nu te-a oprit de la moartea mucenicească și fără teamă ai primit cununa suferinței, preschimbând-o în cununa cea neveștejită a biruinței; și făcându-te ostaș credincios lui Hristos, ai câștigat Împărăția cea veșnică; iar pe noi îmbărbătându-ne în Duh și adevăr, ne-ai dăruit întărire în credință și nădejde în mântuire. Pentru aceasta, Sfinte Mucenice Atanasie roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ne apere și să ne izbăvească de primejdii și necazuri.

Icos

Pe neînfricatul apărător al credinței celei drepte, pe mărturisitorul cel drept al lui Hristos, pe păstrătorul rânduielilor legii, pe mielul de junghiere al Domnului și pe vasul cel ales al poporului drepcredincios, să-l cântăm și să-l lăudam astăzi, pe Atanasie, alesul, cel osebit dintre bărbații Țării Năsăudului și pe cei împreună pătimitori cu el, ca pe cei ce au bineplăcut lui Dumnezeu și au fost așezați de Acesta în ceata mucenicilor, căci, primind zdrobirea cu roata, crucea lui Hristos a preaslăvit-o.

SINAXAR

În această zi, 12 noiembrie, se face pomenirea Sfinților Mucenici Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Zagra, Grigore din Telciu și Vasile din Mocod, precum și a altor nouăsprezece persoane care, fiind supuse bătăilor, s-au săvârșit.

Acest sfânt mucenic al neamului nostru s-a născut în Bichigiu, sat de pe Valea Sălăuței, într-o familie de creștini ortodocși. Despre copilăria lui ne-au rămas puține cunoștințe; se știe doar că Sfântul era fruntaș în comună și cunoscător de carte, fusese jude și colector al dărilor în comunele de pe Valea Bichigiului și a Sălăuței.

Încă din tinerețe, pentru virtuțile și pentru curajul său, a făcut parte dintr-un regiment militar al împărăției de la Viena. De aici, amânându-i-se eliberarea, a plecat din oastea stăpânilor săi de altă credință și s-a întors acasă. Urmărit de oamenii împărăției, s-a refugiat în Munții Țibleșului, în Maramureș și în Țara Chioarului. În acest surghiun s-a rugat neîncetat lui Dumnezeu pentru sine și pentru semenii săi aflați în suferințe și în umilințe de tot felul. Nevoințele sale s-au înmulțit mai mult când a fost prins de către cei rău credincioși și a fost închis câțiva ani în Turnul Dogarilor din cetatea Bistriței. După ce a fost eliberat, s-a întors la Bichigiu, unde credința ortodoxă a strămoșilor săi era amenințată de cei rău credincioși. Astfel că, neexistând preot ortodox în sat, s-a opus cu îndârjire împărtășirii fiului său cu azimă, precum și spovedirii lui de către un preot uniat. Credința sa în Dumnezeu și dorința sa de dreptate și de adevăr nu l-au părăsit niciodată. Pentru aceasta, între anii 1761-1762 a tratat cu guvernul din Viena, alături de alți fruntași, trecerea la uniatism prin militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuței și Someșului Mare. Împreună cu alți români, el însuși a fost la Viena unde s-a încheiat pactul cu guvernul și li s-au dat asigurări că, după intrarea în regimentul grăniceresc, românii din ținutul Năsăudului vor beneficia de înlesniri și nu vor fi siliți să-și lepede credința ortodoxă. Întors acasă și așteptând roadele înțelegerii, fericitul Atanasie și-a dat seama că nu s-a ținut seama de dorința românilor și a început să se opună pe față convertirii la catolicism.

La 10 mai 1763, la Salva, pe platoul numit „La mocirlă”, era organizată sfințirea drapelelor de luptă și depunerea jurământului de către nouă companii ale Regimentului de graniță nou înființat. Generalul Bukow, de tristă pomenire, trimis de Curtea din Viena să urmărească și să impulsioneze în Ardeal trecerea la catolicism, a venit să primească jurământul grănicerilor năsăudeni și să le sfințească steagul, fiind însoțit de episcopul uniat. În acele momente de grea încercare pentru creștinii ortodocși, când militarii erau pregătiți pentru depunerea jurământului, în față a ieșit, călare, „moș Tănase Todoran” – în vârstă de 104 ani, potrivit tradiției – și le-a rostit grănicerilor o cuvântare. Printre altele le spunea: „De doi ani noi suntem grăniceri și carte n-am primit de la înalta Împărăteasă că suntem oameni liberi!… Și apoi așa nu vom purta armele, ca sfânta credință să ne-o batjocorească! Jos armele!”. Cuvintele înflăcărate ale evlaviosului bătrân au dat roade în inimile ascultătorilor săi și astfel, soldații care urmau să depună jurământ de credință față de Viena au trecut de partea lui Atanasie, aruncând armele jos. Nu mult după aceea, stăpânirea a făcut cercetări pentru ca vinovații să fie pedepsiți. Din această pricină, la 12 noiembrie 1763, pe același platou din Salva, a avut loc schingiuirea apărătorilor credinței strămoșești și a libertăților umane. Binecredinciosul mucenic Atanasie a fost frânt cu roata de sus în jos, iar capul i-a fost legat de o roată, „pentru că i-a reținut pe oameni de la unire și de la înrolarea în statutul militar grăniceresc…”. Împreună cu el și-au aflat sfârșitul mucenicesc și alți trei tovarăși ai săi: Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu. De asemenea, alți nouăsprezece creștini ortodocși au fost bătuți cu vergi, mulți dintre ei murind sub lovituri. Capetele sfinților martirizați au fost ridicate în pari la poarta caselor în care locuiseră, iar bucăți din trupurile ciopârțite au fost așezate la răscruci de drumuri. În astfel de chinuri s-a săvârșit vrednicul de pomenire Sfintul Mucenic Atanasie și cei împreună cu dânsul, vărsându-și sângele pentru credința strămoșească și pentru drepturile fraților săi români din Transilvania. De atunci și până astăzi, cinstirea nevoințelor lui și a celor pătimitori împreună cu el se face neîntrerupt în sufletele ortodocșilor năsăudeni.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin!

Cântarea a 7-a
Irmosul:

„Îngerul a făcut cuptor dătător de rouă cuvioșilor tineri iar pe caldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe tiranul l-a plecat și a strigat: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.”

Bărbat sfânt ales de Hristos, apărător de lege, întărindu-te prin credința în virtuțile strămoșești, ai alungat prin faptele tale întunericul amăgirilor; și, ridicându-te deasupra lor, te-ai adăugat în ceata cuvioșilor și mucenicilor din Ardeal; cu faptele tale cele bune te-ai rugat neîncetat lui Dumnezeu, în vremuri de primejdie; brațul ți l-ai ridicat pentru credință și neam, ostenindu-te necontenit spre dobândirea Împărației.

Slavă…

Asemenea Mântuitorului Hristos ai urcat o Golgota și, înlănțuit asemenea unui leu, ai dat glas mărturisirii tale pentru Biserica Lui, zdrobind sub picioarele tale făgăduințele deșarte ale stăpânitorilor vremelnici ai neamului tău.

Și acum…, a Născătoarei:

Sub ascultarea ta, Născătoare de Dumnezeu, venim și cerem iertare pentru păcatele noastre și, înălțându-ne din noianul fărădelegilor, te rugăm să ne curățești de toată întinarea ca, ridicându-ne degrab, să-ți putem sluji ție și Fiului Tău și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos.

Cântarea a 8-a
Irmosul:

„Din văpaia cuvioșilor rouă ai izvorât și jertfa dreptului cu apă ai ars-o; că pe toate le faci, Hristoase, cu singură voia Ta; pe Tine Te preaînălțăm întru toți vecii.”

Dreapta credință a moșilor și strămoșilor tăi ai păzit-o, călăuzitor făcându-te poporului tău din tinerețile tale, și pe mulți i-ai adus pe calea credinței și i-ai ridicat din rătăcirile cele viclene ale înșelătorilor. Deci, pătimind până la sânge, ai fost rânduit de Hristos în corturile drepților, unde te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

Cinstit fiind de Dumnezeu cu ani mulți, în bunătățile cele cerești, precum patriarhii din vechime, ți-ai petrecut viața în cuviință și dreptate; și primind lovituri cumplite, L-ai slăvit neîncetat pe Hristos chiar și în ceasul morții, când potrivnicii tăi au poruncit cu asprime să fii frânt cu roata de sus în jos, iar capul să-ți fie legat de o roată. Pentru aceasta, fericite Mucenice Atanasie, te lăudăm ca pe un apărător neînfricat al Bisericii drept măritoare.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Mult ai iubit rânduielile Bisericii tale; că, fiind fiul tău pe moarte, n-ai îngăduit ca cei străini de credința ortodoxă să-l cuminece cu azimă, întărindu-te astfel în ascultare sfântă față de Hristos Dumnezeu. Și, sălășluindu-te în casa slavei ce ți-a fost rânduită, cânți împreună cu îngerii și cu toți sfinții cântarea de laudă: Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul părinților noștri.

Și acum…, a Născătoarei:

Mireasă a Tatălui ceresc, Biserică a Sfântului Duh și Născătoare a întrupării celei dumnezeiești, Marie, Fecioară fără prihană, ceea ce ai cuprins în pântecele tău mântuirea noastră, ție ne rugăm și ție îți cerem: Roagă-L pe Preamilostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea a 9-a
Irmosul:

„Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putință oamenilor, spre Care nu cutează a căuta oștile îngerești; iar prin tine, Preacurată, s-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat; pe Care, mărindu-L cu oștile îngerești, pe Tine Te fericim”.

Tăria mucenicilor de odinioară arătând, fericirea lor moștenind, în baia sângelui spălându-te, Mare Mucenice Atanasie, ai luat de la Dumnezeu cunună mucenicească și te bucuri împreună cu îngerii, cântând lui Dumnezeu: Pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Luminat fiind cu dumnezeiască slavă și cu harul Sfântului Duh, Mucenice, purtătorule de chinuri, strălucești și întărești pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Slavă…

Cinstindu-te pe tine, Mucenice Atanasie, Îl lăudăm pe Dumnezeu Cel închinat în trei ipostasuri, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, și credem că prin rugăciunile tale ne mântuim.

Și acum…, a Născătoarei:

Prealuminată Maică Fecioară, pe toți cei ce te cinstesc pe tine, cea cu totul adevărată Născătoare de Dumnezeu, păzește-i, tu, ceea ce ești binecuvântată între femei, cu totul fără prihană Stăpână.

LUMINÂNDA

Podobie: Cu ucenicii să ne suim…

Crucea lui Hristos luând și pe potrivnicii tăi risipindu-i, ai ales calea cea strâmtă a muceniciei și bună îndrăzneală ai caștigat în fața Dreptului Judecător, Sfinte Atanasie, cel ce ești stâlp de foc al credinței Ortodoxe.

Slavă..., Și acum…, a Născătoarei:

Pe cei săraci miluindu-i, pe cei scârbiți mângâindu-i și tuturor ajutându-le, Mireasă a cerului ești Fecioară Marie; cheamă prin rugăciunile tale pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească de uneltirile cele viclene, ca să ne curățăm de toate răutățile și să dobândim binecuvântările sfinților.

LA LAUDE

Stihirile Mucenicului, glasul al 2-lea
Podobie: Cu ce cununi de laudă vom încununa…

Căutând cu milă la credincioșii Tăi, Doamne, cu negrăite bunătăți ne-ai îndestulat; că alegând dintre casnicii tăi pe Sfântul Atanasie, cu alese virtuți l-ai îmbrăcat, ca să fie pururea rugător pentru sufletele noastre. (de două ori)

Te-a văzut Dumnezeu, fericite Atanasie, și te-a pus spre mărturia noastră nevoitor și păstrător de lege, cu dreptate și milostivire îmbrăcându-te. Pentru aceasta, mulțumitori fiind lui Hristos, cu îndrăznire să strigăm: Slavă Ție, Doamne, Cel ce l-ai așezat între sfinți pe neînfricatul Mucenic Atanasie.

Bucură-te, candelă care luminezi întunericul și alungi pe potrivnicii Ortodoxiei! Bucură-te, rug nestins al Duhului Sfânt și sabie de foc care arzi eresurile! Bucură-te, vas ales al Mielului Hristos și jertfă de sânge pe altarul credinței străbune! Bucură-te, Mucenice Atanasie, neînfricat mărturisitor al dreptei credințe.

Slavă…, glasul al 2-lea:

Ca o stea strălucitoare între sfinții lui Dumnezeu ești astăzi, Sfinte Mucenice Atanasie; că văzându-te noi, credincioșii, cu adevărat ne minunăm și-ți cântăm cu mulțumire, ca prin rugăciunile tale să primim cele bune și de folos sufletelor noastre.

Și acum…, a Născătoarei:

Scoate din necazuri și nevoi pe robii tăi, Preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Atanasie, Mucenicul lui Hristos.

DOXOLOGIA MARE, ecteniile și otpustul.

LA LITURGHIE:

Apostolul din Epistola către Evrei (XI, 33-40; XII, 1-2):
Fraților, sfinții toți… (caută în Duminica Tuturor Sfinților)

Evanghelia de la Luca (XXI, 12-18):
Zis-a Domnul ucenicilor… (caută marți în săptămâna a XXIX după Rusaliii)

Chinonicul: Bucurați-vă drepților de Domnul, celor drepți li se cuvine laudă.

Sursa: Slujba Sfinților Martiri Năsăudeni

Mulțumiri sorei Iuliana și fraților Florin și Cezar Florin pentru ajutor! Domnul sa vă răsplătească dragostea!


<sus