...
Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni > Acatistul

jos>

Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni:
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod,
Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
(12 Noiembrie)

ACATISTUL

După obişnuitul început, se zic

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1:

Pe iubitorul de nevoinţe, pe mărturisitorul Ortodoxiei, pe Sfântul Atanasie, bărbatul preaînţelept şi împlinitorul bunelor rânduieli ale Bisericii lui Hristos, să-l cinstim şi să-l lăudăm după cuviinţă căci, vrednic fiind de mărirea lui Dumnezeu, prin moartea sa pe roată i-a biruit pe prigonitori. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe.

Icosul 1:

Din tinereţe ai fost mărturisitor al dreptei credinţe şi statornic luptător împotriva nedreptăţilor săvârşite neamului tău; te-ai ridicat cu bărbăţie să aperi drepturile fraţilor tăi ortodocşi din Ardeal, biruind prin moartea ta martirică toate uneltirile viclene ale asupritorilor. Pentru aceasta, minunându-ne de virtuţile tale, te cinstim şi-ţi cântăm:

Bucură-te, podoaba cea prea frumoasă a mucenicilor;
Bucură-te, râvnitorule de cele cereşti;
Bucură-te, luptătorule pentru dreptate şi apărător al Ortodoxiei;
Bucură-te, păstrător al rânduielilor strămoşeşti;
Bucură-te, ancoră tare pentru cei prigoniţi;
Bucură-te, că faptele tale le-ai săvârşit cu puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că asemenea lui David prin tăria credinţei ai biruit;
Bucură-te, fiu al Ţării Năsăudului şi ostaş neînfricat al Bisericii;
Bucură-te, purtătorul suferinţelor neamului tău;
Bucură-te, că biruind împărăţia vremelnică, ai câştigat Împărăţia lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 2-lea:

Precum oarecând Moise ridicând şarpele în pustie a arătat jertfa Mântuitorului înălţat pe cruce şi tu ai fost înălţat pe roată de prigonitorii tăi făcându-te următor Domnului; şi precum cei de odinioară se vindecau de muşcăturile cele înveninate privind şarpele înălţat pe lemn, aşa şi tu sfinte, celor ce te prigoneau le-ai preschimbat gândurile şi le-ai întărit credinţa, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Pildă de statornicie în credinţa ortodoxă te-ai arătat celor din Salva; căci aprinsă fiind inima ta de harul Sfântului Duh, ai cântat laude lui Hristos, Cei ce te-a întărit să înfrunţi cu tărie uneltirile celor ce voiau să te depărteze de la credinţa strămoşească a neamului românesc. Pentru aceasta, lăudându-te neîncetat, fericite, îţi cântăm:

Bucură-te, luptător pentru drepturile creştinilor înaintea împăraţilor;
Bucură-te, statornic apărator al credinţei neamului tău;
Bucură-te, împlinitorul celor dorite de poporul românesc,
Bucură-te, că prin ostenelile tale comori în ceruri ţi-ai agonisit,
Bucură-te, cel ce n-ai suferit batjocorirea credinţei strămoşeşti;
Bucură-te, că pe cei împreună cu tine pătimitori i-ai îmbărbătat să se jertfească pentru Hristos,
Bucură-te, că te-ai facut pildă de apărator al credinţei celor din Maramureş şi Moldova,
Bucură-te, mărturisitor al ortodoxiei şi apărator al legilor strămoşeşti;
Bucură-te, nădejdea celor prigoniţi şi asupriţi pe nedrept în această lume;
Bucură-te, bătrân înţelept, care te-ai jertfit pentru Hristos;
Bucură-te, cel ocrotit în suferinţă de Maica Domnului;
Bucură-te, cel cinstit după cuviinţă de fiii neamului tău;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 3-lea:

Râvna mucenicilor dobândind, evlavia creştinilor dreptmăritori purtând în suflet şi smerenia călugărilor înţelepţi întărindu-te, Sfinte Mucenice Atanasie, ostaşul lui Hristos ai biruit neputinţele fireşti ale trupului şi ai răbdat pentru Hristos moarte martirică. Drept aceea, mulţumind lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit, cu bucurie I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Cuvântul Evangheliei lui Hristos împlinind, credinţa cea dreaptă păzind, până la bătrâneţile tale ai purtat cu bărbăţie crucea lui Hristos, fericite Atanasie; Ţara Năsăudului şi toate părţile româneşti laudă vrednicia ta pentru că te-ai făcut slujitor al Bisericii strămoşeşti şi apărător al neamului cel obidit din Ardeal în vremuri de prigoană. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, bătrân înţelept plin de puterea lui Hristos;
Bucură-te, bucuria dreptcredincioşilor care se jertfesc pentru credinţă şi neam;
Bucură-te, că Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ţi-au fost ajutători;
Bucură-te, purtătorul suferinţelor celor din Ardeal;
Bucură-te, cel împreună cu Sofronie de la Cioara, lauda năsăudenilor;
Bucură-te, rod duhovnicesc şi sămânţă binecuvântată sădită în ţinutul Bichigiului;
Bucură-te, împlinitorul tradiţiilor ortodoxe;
Bucură-te, cel ce ai schimbat osânda nedreaptă în adevăr sfânt;
Bucură-te, rob plăcut lui Dumnezeu şi semenilor;
Bucură-te, rob credincios al Domnului şi slujitor al tainelor cereşti;
Bucură-te, mărturisitor plin de râvnă şi evlavie pentru Biserica lui Hristos;
Bucură-te, stejar puternic crescut în pământul străbun al Bichigiului;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 4-lea:

Duhul Sfânt te-a întărit în zilele bătrâneţii tale şi te-a făcut casnic şi vas ales al Mântuitorului Hristos; Cel care după moartea cea mucenicească, te-a încununat în Împărăţia Sa, pe tine cel însetat după dreptate şi apărător al Casei Domnului, care cânţi împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Mânat de râvna pentru Biserica cea dreptmăritoare, te-ai asemănat Apostolilor şi martirilor celor de demult, fericite Atanasie; căci nici povara bătrâneţilor, nici neputinţele trupeşti nu te-au oprit să mărturiseşti cu îndrăzneală înaintea dregătorilor acestei lunii, apărând legea străbună a neamului tău. Pentru aceasta, cu smerenie îţi aducem acest prinos de recunoştinţă zicând:

Bucură-te, cel ce ai înfruntat pe asupritorii neamului tău;
Bucură-te, apărător al credinţei şi chip al blândeţilor;
Bucură-te, ancoră tare şi nemişcată a credinţei dreptmăritoare;
Bucură-te, podoaba bărbaţilor celor jertfelnici pentru adevăr;
Bucură-te, cel ce nu ai socotit povara bătrâneţilor pentru a-L mărturisi pe Hristos;
Bucură-te, că toată viaţa ţi-ai petrecut-o în sfinţenie, fiind călăuzit de Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel plin de lumină şi de dragoste dumnezeiască;
Bucură-te, luceafăr al Ortodoxiei răsărit în vremea prigonirilor;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii neamului tău;
Bucură-te, apărătorul Ortodoxiei şi ocrotitorul ţinutului transilvan;
Bucură-te, trâmbiţa dezrobirii şi a libertăţii;
Bucură-te, că statornicia ta scară către cer s-a arătat;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe.

Condacul al 5-lea:

Asemenea cerbului care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munţilor, aşa şi sufletul tău dorea să se adape din izvoarele cele nesecate ale harului care se revarsă din Biserica dreptmăritoare a lui Hristos. Pentru aceea, toată viaţa ta ai sorbit din apa vieţii şi ai întărit pe confraţii tăi de un neam şi de o credinţă să rămână lângă izvoarele Ortodoxiei şi să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Întărit pe piatra cea tare a dreptei credinţe şi întrarmându-te cu puterea Duhului Sfânt, te-ai încredinţat rugăciunilor şi milostivirilor Maicii lui Dumnezeu, care te-a ajutat să înfrunţi încercările trupeşti şi sufleteşti ale lumii acesteia, întărind pe semenii tăi. Pentru aceasta te lăudăm zicând:

Bucură-te, că sufletul ţi-a fost plin de puterea Sfintei Treimi;
Bucură-te, minte limpede şi cuget iluminat de harul Sfântului Duh;
Bucură-te, ochi lăuntric văzător al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, fiu al Bichigiului şi neînfricat luptător pentru dreptate şi adevăr;
Bucură-te, floare aleasă crescută în ţinutul Năsăudului;
Bucură-te, luminător al poporul dreptcredincios din Ardeal;
Bucură-te, judecător nemitarnic pentru cei nevoiaşi şi asupriţi;
Bucură-te, că roata suferinţei ţi s-a făcut scară către cer;
Bucură-te, rază de lumină a plaiurilor bistriţene;
Bucură-te, „Moș Tănase Todoran, ne’nfricatul ardelean”;
Bucură-te, vultur al credinţei ce străinieşti în Părinţi;
Bucură-te, vultur al credinţei ce străjuieşti în Carpaţi;
Bucură-te, mărturisitor statornic care ai spus: „în pământ de m-or băga, nu mă las de legea mea”;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 6-lea:

Cine mă va despărţi de dragostea lui Hristos, glăsuia oarecând, Apostolul neamurilor. Acest îndemn, plin de nădejde, te-a întărit şi pe tine Atanasie, atunci când ai fost adus înaintea judecăţii şi ai fost osândit la moarte. Puterea lui Hristos te-a întărit când roata pe care ai fost ţintuit a început să-ţi zdrobească trupul ofilit de ani şi de bătăi. Dar pentru că sufletul ţi-a rămas veghetor, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Ca un părinte preaînţelept ai ascultat nevoinţele poporului şi la ceas de cumpănă te-ai făcut sfetnic şi conducător al lui necunoscând ce înseamnă frica; precum voievozii din vechime, ţi-ai tras peste trup cămaşa morţii şi a învierii. De frica ta şi a poporului răsculat, trimişii împărătesei s-au stins precum ceara de la faţa focului. Minunându-ne de faptele tale cele cu adevărat dumnezeieşti şi de cuvintele tale pline de îmbărbătare, îţi aducem această cântare:

Bucură-te, ostaş al Ortodoxiei plin de credinţă dreaptă şi statornică;
Bucură-te, că sângele tău s-a făcut izvor de sfinţenie şi tămăduire credincioşilor;
Bucură-te, sabie care tai nedreptăţile omeneşti;
Bucură-te, cinstitor în Duh şi Adevăr al Prea Sfintei Treimi;
Bucură-te, fântână a darurilor din care beau cei însetaţi de dreptate;
Bucură-te, cei ce prin rănile tale ai tămăduit rănile neamului tău;
Bucură-te, zestrea cea bogată a tuturor credincioşilor;
Bucură-te, cel ce ţi-ai ales ca împărat pe Domnul-Hristos;
Bucură-te, stea luminoasă răsărită în vremea prigonirilor;
Bucură-te, cel ce prin nevoinţă ai dobândit Împărăţia lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce porţi suferinţele şi prigonirile celor asupriţi;
Bucură-te, că te-ai mutat din moarte la viaţă;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 7-lea:

Sfinte Martire Atanasie, cel ce locuieşti în ceruri şi împreună cu sfinţii te veseleşti şi te rogi lui Dumnezeu ca să se dea pace lumii şi binecuvântare în Biserica dreptmăritoare, unde se laudă Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Lumină credincioşilor din Ţara Năsăudului te-ai făcut, iar credinţa ta a îndreptat rătăcirile cele pierzătoare, Fericite Atanasie. Şi te-ai arătat purtător de grijă pentru sufletele celor ce doresc să vină la cunoştinţa Adevărului şi la mântuire. Dumnezeu ţi-a dat putere să scoţi din deznădejde viaţa lor şi să le arăţi Lumina pe care întunericul nu a cuprins-o. Pentru aceasta, toţi cei credincioşi te lăudăm şi îţi cântăm:

Bucură-te, liman al durerilor şi balsam tămăduitor al sufletelor;
Bucură-te, temelie a curajului şi armă care biruie nedreptatea;
Bucură-te, cel ce eliberezi pe cei ferecaţi în lanţurile asupritorilor;
Bucură-te, că ai dat răspuns bun la Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, făclie aprinsă pururea în Biserica dreptmări¬toare;
Bucură-te, că prin tine am învăţat taina sfinţeniei;
Bucură-te, că, nevoindu-te pentru Biserică şi neam, Maica Domnului mereu te-a ocrotit;
Bucură-te, că ne ajuţi să ieşim din adâncurile cele întunecate ale păcatelor grele;
Bucură-te, nădejde puternică la ceasul sfârşitului nostru;
Bucură-te, ocrotitorul bătrânilor celor neputincioşi;
Bucură-te, că luând crucea pe umeri ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, potir în care s-a turnat apa vieţii;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărătorul dreptei credinţe!

Condacul al 8-lea:

Credinţa cea dreaptă păzind, îndelung răbdând, calea ostenelilor săvârşind, încercat de ani şi de virtuţi, când Bunul Dumnezeu a voit, ai fost chemat de Părintele Ceresc, Fericite Atanasie, prin moarte martirică, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, primind cunună neveştejită a măririi şi aşezat fiind în ceata mucenicilor unde cânţi neîncetat Dumnezeului în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Dumnezeu te-a chemat la cele cereşti, trecând prin suferinţă şi moarte martirică, Sfinte Atanasie, când ai împlinit vârsta patriarhilor biblici. Drept aceea, în ceruri, Hristos te-a îmbrăcat cu veşmântul tinereţii veşnice şi te-a aşezat în ceata mărturisitorilor dreptei credinţe. Amintindu-ne de viaţa ta curată şi plăcută lui Dumnezeu, te lăudăm zicând:

Bucură-te, văpaie aprinsă din lumina lui Hristos;
Bucură-te, stea cerească ce străluceşte în Împărăţia cerească;
Bucură-te, trandafir înflorit în lumina necreată;
Bucură-te, sfetnic sacru aşezat în Sfânta sfintelor din ceruri;
Bucură-te, podoaba sfântă care împodobeşti raiul;
Bucură-te, lauda Bichigiului şi bucuria ţinutului transilvan;
Bucură-te, dulceaţa sfântă care încălzeşti inimile credincioşilor;
Bucură-te, mir şi tămâie a Bisericii Ortodoxe străbune;
Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, icoana celor care au pătimit pentru dreptate;
Bucură-te, cel ce lauzi pe Făcătorul împreună cu sfinţii români;
Bucură-te, că pomenirea ta va fi din neam în neam;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 9-lea:

De sus din cer, sfinţenia ta ocrotitoare, Sfinte Atanasie, se revarsă ca un acoperământ sfânt peste poporul tău mult încercat; şi, prin rugăciunile tale către Dumnezeu, reverşi peste el bunătăţile Tatălui, ale Fiului şi ale Sfântului Duh, încredinţându-l vieţii celei nepieritoare. Neîncetat îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru binefacerile ce sunt asupra noastră şi-L rogi ca Cel ce este bun, blând şi milostiv să ne dea iertare de păcate, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Mărgaritar de mult preţ al pământului transilvan te-ai arătat sfinte mucenice Atanasie, ostaşul lui Hristos; căci după ce ai fost desprins de roata suferinţelor pe care te-ai săvârşit, trupul tău, îngropat în pământul strămoşesc, sămânţă dătătoare de rod duhovnicesc s-a arătat urmaşilor tăi, iar sângele tău a făcut să rodească nădejdea şi demnitatea noastră a celor ce cântăm, după cuviinţă pomenirea ta, zicând:

Bucură-te, lumină din lumina lui Hristos care cuprinde întreg ţinutul transilvan;
Bucură-te, călăuzitorul tinereţilor şi podoaba bătrâneţilor;
Bucură-te, apărătorul ortodocşilor şi risipitorul necunoştinţei;
Bucură-te, povăţuitorul copiilor şi ajutătorul orfanilor;
Bucură-te, pildă de statornicie şi iscusit lucrător al virtuţilor;
Bucură-te, cel ce ai întregit ceata martirilor ardeleni;
Bucură-te, sprijin şi miluitor al celor prigoniţi pentru dreptate;
Bucură-te, că prin tine odrăsleşte sămânţa preacurată a Ortodoxiei;
Bucură-te, că te numeri printre sfinţii mărturitori ai Adevărului;
Bucură-te, că pe jertfa ta s-au ridicat mânăstiri la Salva, Parva, Bichigiu şi Cormaia;
Bucură-te, povăţuitorul tinerilor căsătoriţi;
Bucură-te, izvor de nădejde în suferinţe din care se adapă bunii credincioşi;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat apărator al dreptei credinţe!

Condacul al 10-lea:

Ca un mire îmbrăcat în haină luminată ai intrat în cămara lui Hristos, să-i cântăm Mucenicului Atanasie; căci acesta ca un bun ostaş al lui Hristos pe pământ a biruit uneltirile lui Veliar, iar în ceruri vede pururea faţa cea prea luminată a Stăpânului Său, Căruia îi cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Pavăză eşti credinţei şi Bisericii Ortodoxe, Sfinte Atanasie, cel ce te-ai ridicat împotriva nelegiuirilor şi cu viaţa ta ai apărat turma lui Hristos; şi, încredinţându-te lui Dumnezeu, ţi-ai arătat dragostea neîmpuţinată pentru rânduielile Lui cele creştineşti; pentru aceasta cu mărire cinstindu-te, îţi cântăm:

Bucură-te, piatră duhovnicească aşezată în Biserica drept măritoare;
Bucură-te, rob al lui Hristos şi prieten al îngerilor ;
Bucură-te, cel ce te odihneşti în cămările cereşti;
Bucură-te, cel ce aprinzi candela dreptăţii pentru neamul românesc;
Bucură-te, zid şi scăpare al celor abătuţi de valurile necazurilor;
Bucură-te, izbăvirea credincioşilor ortodocşi;
Bucură-te, taină negrăită prin care moartea se preschimbă în înviere ;
Bucură-te, apărătorul oropsiţilor şi păzitorul tuturor celor osândiţi;
Bucură-te, solia păcii şi a bucuriilor duhovniceşti;
Bucură-te, purtătorul rugăciunilor noastre la Hristos;
Bucură-te, sămânţă bună aruncată în pământ românesc;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 11-lea:

Cât de mari şi minunate sunt îndurările tale, Doamne! Că răbdarea Ta copleşeşte noianul păcătelor noastre. Preamilostive Mântuitorule, dăruieşte pace, linişte şi împăcare Bisericilor Tale şi auzi plânsul şi vezi lacrimile noastre. Miluindu-ne pe noi, pentru rugăciunile Sfântului Martir Atanasie, dăruieşte-ne nouă şi fraţilor noştri binecuvântarea Ta, ca împreună cu alesul Tău, Ţie să ne închinăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Statornic în credinţa străbună şi ostaş binecuvântat al Domnului Hristos te-au văzut din cer îngerii; şi lăudându-ţi ostenelile, toţi îţi aduc acum cinstire şi închinare. Pentru aceasta, vrednicule Atanasie, slăvim pomenirea ta din neam în neam; şi, mulţumindu-i lui Hristos pentru jertfa ta, cântare cu sfinţii îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce în rănile trupului tău ai purtat suferinţele neamului nostru;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale din moartea păcatului la viaţă ne ridici;
Bucură-te, martir preafericit uns de Hristos cu mir dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce ai dus în dar lui Dumnezeu, suferinţele tale;
Bucură-te, că ai răsărit ca un crin în pământul străbun al Ardealului;
Bucură-te, icoană vie pentru neamul românesc;
Bucură-te, stejar al credinţei sub care se adumbresc credincioşii;
Bucură-te, că Biserica neamului ai apărat-o de uneltirile celor străini;
Bucură-te, sămânţă binecuvântată cu rod însutit;
Bucură-te, că din ospăţul Stăpânului, în ceruri, te îndulceşti;
Bucură-te, călăuzitorul celor ce urmează pilda ta;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale primim pace cerească;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 12-lea:

Alergând la moarte ca la un ospăţ împărătesc, te-ai bucurat de dulceaţa Raiului, Fericite Atanasie; iar noi, cunoscând aceasta, cu credinţă îţi cerem să ne înstrănezi cu puterile tale, şi mai osebit cu sfânta şi dumnezeiasca ta îndrăznire; ca să putem risipi toată lenea şi frica, şi să-i cântăm Lui Dumnezeu, celui în Treime slăvit: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Suferinţa lui Hristos te-a întărit ca să poţi îndura chinurile cele mari, Sfinte Martire Atanasie; că ai trăit după voia lui Dumnezeu şi după poruncile lui cele sfinte, pildă aleasă făcându-te pentru urmaşii tăi, stea călăuzitoare şi luminoasă pentru întregul popor ortodox. Pentru aceea, mulţumindu-ţi neîncetat pentru ajutorul şi binefacerile pe care le primim de la tine, Îl slăvim pe Milostivul Dumnezeu, cântându-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, dătătorule de pace pentru cei ce sunt în necazuri şi supărări;
Bucură-te, grabnic ajutător tuturor celor ce se roagă la icoana ta cea sfântă;
Bucură-te, întărirea celor ce-şi încredinţeaza viaţa lui Dumnezeu;
Bucură-te, vindecătorul fricii şi luptătorul care înfruntă primejdiile;
Bucură-te, că prin tine câştigăm răsplata pentru credinţa noastră dreptmăritoare;
Bucură-te, că jertfa ta ne dă nădejdea mântuirii;
Bucură-te, foc care topeşte mândriile cele deşarte şi vremelnice;
Bucură-te, că prin tine învăţăm cum se apară Biserica şi credinţa neamului;
Bucură-te, cel ce petreci cu îngerii în ceruri şi te rogi neîncetat pentru noi, păcătoşii;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;
Bucură-te, sprijinul nostru în ziua Judecăţii;
Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat şi apărător al dreptei credinţe!

Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Atanasie, podoaba Ţării Năsăudului, lauda şi slava Sfinţilor, martir pentru apărarea credinţei ortodoxe, tăria şi nădejdea celor jertfiţi pentru Dumnezeu, neam şi Biserică, mărturisitor şi trăitor al dumnezeieştii Evanghelii şi al Sfintei Tradiţii, cel încununat de Hristos cu toate bunătăţile cereşti primeşte de la noi, nevrednicii, mulţumire şi cântare şi roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre, ca împreună, într-un glas, să-I cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi
Icosul 1: "Din tinereţe ai fost..." şi
Condacul 1: "Pe iubitorul de nevoinţe..."

După aceea zicem această rugăciune:

O, Sfinte Martire Atanasie, cel ce te-ai învrednicit de darul sfinţeniei pe care Dumnezeu o pregăteşte aleşilor săi din toate neamurile, ca dar pentru virtute; cel ce pentru apărarea credinţei dreptmăritoare a neamului nostru ai primit răsplata muceniciei, îngenunchind în faţa icoanei tale, luminată de har şi dătătoare de nădejde, cu smerenie, evlavie şi întăriţi întru dragoste pentru jertfa ta cea bineplăcută lui Hristos, te rugăm: dă-ne în ceasul acesta putere, tărie şi răbdare ca să putem birui toate uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, ca prin mijlocirea ta şi cu ajutorul lui Dumnezeu să zdrobim toate ispitele diavoleşti, poticnirile, neînţelegerile, ura, scârba, potrivniciile dintre noi şi fraţii noştri.

Dăruieşte Bisericii şi neamului tău pace şi linişte, ca să urmeze poruncilor lui Dumnezeu. Păzeşte credinţa noastră ortodoxă şi ne fereşte de silniciile celor rău credincioşi. Depărtează de la noi cearta şi tulburarea şi, prin rugăciunile tale cele sfinte, cere lui Hristos Dumnezeu să ne dea iertare de păcate. Că El este Cel ce te-a chemat în locaşurile Sale şi pe El Îl preamărim întru toţi vecii: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Amin!

Text alcătuit de P.S.Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăuanul şi revăzut de P.S. Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul pe baza unui text pregătit iniţial de Pr. Ioan Pintea si Pr. Ştefan Iloaie, diortosit şi definitivat de Comisia sinodală pentru canonizarea Sfinţilor Români la 22 noiembrie 2007 aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 4.490 din 22 octombrie 2007.

Sursa: Acatistul Sfântului Mucenic Atanasie Todoran

Mulțumiri sorei Eliza M. Domnul sa vă răsplătească dragostea!

<sus