...
Sf. Ierarh Grigorie Dascălu > Scrieri

jos>

Sf. Ierarh Grigorie Dascălu,
Mitropolitul Ţării Româneşti
(22 Iunie)

SCRIERI

Sfătuire foarte frumoasă despre spovedanie.

Proclamarea Canonizărea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti

Duminica, 21 mai 2006, ziua de sărbătorire a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitorii catedralei patriarhale, în cadrul Sfintei Liturghii are loc proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării Româneşti. Sfânta Liturghie este oficiată de Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române înconjurat de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ierarhi reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Patriarhiei Sârbe, Patriarhiei Bulgare, Bisericii Greciei şi Bisericii Ortodoxe Poloneze.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sf. Ierarh Grigorie Dascălul în sesiunea de lucru din octombrie 2005 cu ziua de sărbătorire la 22 iunie, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

Programul liturgic al proclamării canonizării Sf. Ierarh Grigorie Dascălul debutează la Mănăstirea Căldăruşani cu slujba privegherii vineri, 19 mai a.c. (ora 17.00).

Sâmbătă, 20 mai, la Mănăstirea Căldăruşani, începând cu ora 8.30, se oficiază Sfânta Liturghie arhierească, urmată de ultimul parastas pentru Mitropolitul Grigorie Dascălul. În aceeaşi dimineaţă, la Catedrala Patriarhală, înainte de oficierea Sfintei Liturghii arhiereşti (ora 9.00), se scot în procesiune cinstitele moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitorii Catedralei Patriarhale, pentru a fi aşezate spre închinare într-un loc special, pe Dealul Patriarhiei.

În jurul orelor 14.00, racla cu moaştele Sf. Ierarh Grigorie Dascălul este adusă în procesiune de la Mănăstirea Căldăruşani la Catedrala Patriarhală şi aşezată în mijlocul bisericii. După-amiază (ora 17.00), se oficiază slujba de priveghere a Sfinţilor ocrotitori ai Catedralei Patriarhale pe un podium special amenajat pe Dealul Patriarhiei.

Duminică, 21 mai, ora 9.00, moaştele mitropolitului Grigorie Dascălul sunt aduse în procesiune pe podiumul pe care este oficiată Sfânta Liturghie, iar după proclamarea canonizării sunt aşezate lângă Moaştele Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Luni, 22 mai, după oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala Patriarhala, racla cu cinstitele moaşte ale Sf. Ierarh Grigorie Dascălul este condusă în procesiune şi aşezată în biserica Mănăstirii Căldăruşani.

***

Născut la Bucureşti în 1765, Sf. Ierarh Grigorie Dascălul a fost mitropolit al Ţării Româneşti între anii 1823-1834. După ce a studiat la renumite şcoli din Bucureşti, a ajuns ucenic al Sfântului Paisie Velicicovschi, fiind călugărit la Mănăstirea Neamţ. Dornic de desăvârşire, la îndemnul Sfântului Paisie, tânărul monah Grigorie vieţuieşte o perioadă de timp la Sfantul Munte Athos. Revenind în ţară, se aşează la Mănăstirea Căldăruşani, aşezământ monahal reorganizat de Sf. Cuvios Gheorghe, stareţul Mănăstirilor Cernica şi Căldăruşani.

În anul 1823, Sfântul Grigorie a fost chemat la Bucureşti de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales Mitropolit al Ţării Româneşti. Ca arhipăstor, mitropolitul Grigorie Dascălul a desfăşurat o neobosită activitate pastoral-misionară şi social-culturală, numind ierarhi în scaunele episcopale de la Argeş, Râmnic şi Buzău şi întemeind şcoli teologice în fiecare dintre aceste centre eparhiale.

Întreaga viaţă şi lucrare a mitropolitului Grigorie în slujba Bisericii a fost un exemplu de sfinţenie şi de iubire jertfelnică pentru păstoriţii săi de sprijinul său material beneficiind numeroşi săraci, văduve, orfani oferind hrană, adăpost şi cărţi de învăţătură. La moartea sa au rămas o mulţime de cărţi pregătite spre a fi oferite în dar şcolarilor.

Activitatea Sf. Ierarh Grigorie Dascălul în scaunul de mitropolit al Ţării Româneşti a fost întreruptă de către administraţia rusă instaurată în Principatele Române, fiind exilat timp de peste patru ani la Chişinău, Buzău şi Căldăruşani.

Sfântul Ierarh Grigorie s-a îngrijit, în mod special, şi de restaurarea Catedralei Mitropolitane din Bucureşti, precum şi de traducerea şi tipărirea în limba română a Vieţilor Sfinţilor, pe care le considera „atât de folositoare pentru formarea duhovnicească şi luminarea sufletelor credincioşilor”.

Pentru viaţa, activitatea şi strădania sa duhovnicească, Sf. Ierarh Grigorie a rămas în istoria Bisericii şi a poporulzui român drept cel mai de seamă întâistătător al scaunului mitropoliei Ţării Româneşti din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut cu supranumele de „Dascălul”.

Tomos sinodal privind canonizarea Sf. Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Ţării Româneşti

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române, har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi părinteşti binecuvântări.

Plină de voioşie şi încununată cu laude este Biserica noastră Ortodoxă când cinsteşte pomenirea celor ce s-au învrednicit să primească din mâna Domnului cununa vieţii. Pe aceşti iubitori de Hristos care, pentru viaţa lor plină de evlavie şi de fapte bune, au câştigat îndrăzneală înaintea Preasfintei Treimi, îi lăudăm şi îi venerăm după cuviinţă.

Cinstindu-i pe ei, Biserica recunoaşte lucrarea harului dumnezeiesc în oameni, şi astfel preamăreşte pe Însuşi Dumnezeu. Totodată, ea urmează în mod liturgic şi pastoral la îndemnul Sf. Apostol Pavel, care zice: “Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7). Unul dintre aceia pe care Dumnezeu i-a ales să fie slujitori şi urmăritori dreptei credinţe este şi luminatul ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Ţării Româneşti (1765-1834).

Părintele nostru Grigorie Dascălu, împlinitor al virtuţilor evanghelice, tâlcuitor al dumnezeieştilor Scripturi şi povăţuitor cucernic al faptelor bune, încă din fragedă vârstă, cu mintea luminată şi de o viaţă curată a deprins învăţătura Duhului pe care apoi a desăvârşit-o la şcoala Sf. Paisie de la Neamţ. Apoi, fiind iubitor de înţelepciune a primit îngerescul chip al călugăriei de care nu s-a despărţit până la moarte. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a chemat la treapta arhieriei spre a fi pildă vrednică de urmat pentru mulţi, ca aceştia văzând faptele noastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri.

Ca păstor de suflete s-a nevoit, şi ostenindu-se cu traducerea şi tâlcuirea sfintelor cărţi, iar după ce a suferit mai multe încercări şi necazuri în această viaţă trecătoare, s-a mutat către Domnul ca un adevărat apărător al celor asupriţi şi mărturisitor al credinţei ortodoxe. Având în vedere viaţa pilduitoare a învăţatului ierarh Grigorie Dascălu, evlavia sa călugărească şi înţelepciunea sa sfânta în păstrarea dreptei credinţe şi în tălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu şi a Sf. Părinţi, pentru zidirea duhovnicească şi luminarea cinului călugăresc, a slujitorilor sfintelor altare şi a poporului credincios, urmând învăţătura Bisericii, rânduiala sinodală şi chemării în ajutorul nostru cu puterea lui Dumnezeu, Cel închinat şi preamărit, noi, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hotărâm ca de acum înainte, în veci, ierarhul Grigorie Dascălu, mitropolitul Ţării Româneşti, să fie numărat între Sfinţii Bisericii, să fie pomenit şi cinstit cu cântări de laudă în ziua de 22 iunie.

Poruncim, de asemenea, în Duhul Sfânt ca viaţa, slujba şi icoana Sfântului să fie primite cu evlavie de preoţii, călugării şi credincioşii ortodocşi, spre deplină statornicie a celor ce ne-am hotărât în chip sinodal şi canonic, întărind cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de canonizare a Sf. Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Ţării Româneşti, aducându-i la cunoştinţa clerului şi a tuturor credincioşilor din cuprinsul Patriarhiei Române.

Acest tomos sinodal, întocmit şi aprobat de Sfântul Sinod în şedinţa sa din 20-21 octombrie 2005, se proclamă astăzi, duminică, 21 mai, anul mântuirii 2006, în Catedrala Patriarhală, la praznicul ocrotitorilor acesteia, Sf. Împăraţi Constantin şi maica sa Elena, întocmai cu Apostolii, cu îndemnul nostru către tot clerul şi cinul monahal şi binecredincioşii creştini români de aici şi de pretutindeni de a cinsti cu evlavie şi sfintele moaşte ale Sf. Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Ţării Româneşti, aflate după canonizarea sa, care se vor aşeza în biserica mare a Mănăstirii Căldăruşani de lângă Bucureşti. În chip sobornicesc şi ca expresie a comuniunii ortodoxe, au participat astăzi şi înalţi reprezentanţi ai unor Biserici Ortodoxe.

Preşedintele Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

TEOCTIST

Sursa: Biroul de Presă al Patriarhiei Române

<sus