...
Sf. Mc. Martiri de la Niculiţel > Acatistul

jos>

Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
(4 Iunie)

ACATISTUL

Alcătuit de Arhimandrit Cleopa Ilie

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE ŞI ICOASELE:

Condacul 1

Veniţi toţi credincioşii din Biserica cea dreptmăritoare să lăudăm pe mucenicii lui Hristos: Attalos, Zoticos, Filipos şi Kamasis, care au adus slavă şi cinste patriei şi credinţei noastre strămoşeşti, pătimind până la sânge, şi, primind moartea pentru adevărata credinţă, să le cântăm: Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici, apărători ai dreptei credinţe.

Icosul 1:

Îngerească viaţă pe pământ străbun ai petrecut, Attalos, pe Dumnezeu Cel în Treime închinat din toată inima ta L-ai iubit şi pe Hristos Domnul înaintea tiranilor L-ai mărturisit; pentru care noi, nevrednicii, cu evlavie te cinstim aşa:

Bucură-te, Attalos, care glasul Evangheliei Domnului ai ascultat;
Bucură-te, că dreapta credinţă în inima ta o ai purtat;
Bucură-te, că pe Hristos înaintea tiranilor L-ai mărturisit;
Bucură-te, că a lor tiranie ai biruit;
Bucură-te, luceafărul Bisericii cel neapus;
Bucură-te, că pentru Hristos sufletul ţi-ai pus;
Bucură-te, căci lui Hristos înfocată dragoste I-ai purtat;
Bucură-te, că prin fapte credinţa ţi-ai arătat;
Bucură-te, al cetăţii Noviodunum fiu preaales;
Bucură-te, cetăţean al Ierusalimului cel ceresc;
Bucură-te, adevărată viţă a Buciumului Vieţii, Hristos;
Bucură-te, mlădiţă sfântă cu rod preafrumos;
Bucură-te, Mucenice Attalos, mult pătimitorule al lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Attalos, preafericite, tu de tine cu totul te-ai lepădat şi Crucea lui Hristos până la moarte ai purtat; pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit, iar cu gura la arătare L-ai mărturisit şi, lăudându-L pe El, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Cu aceeaşi credinţă şi evlavie lăudăm pe Zoticos, mucenicul lui Hristos, care paharul suferinţelor cu bucurie pentru El l-a băut, cu botezul sângelui Său s-a botezat şi până la moarte Lui I-a urmat. De aceea şi noi, deşi nevrednici, cu dragoste să-l cinstim, zicând:

Bucură-te, Zoticos, martirul lui Hristos;
Bucură-te, al dreptei credinţe apărător zelos;
Bucură-te, trandafir crescut în pământ strămoşesc;
Bucură-te, rugător pentru neamul omenesc;
Bucură-te, căci cu sângele tău pământul străbun l-ai adăpat;
Bucură-te, că dreapta credinţă strămoşească ai apărat;
Bucură-te, mărgăritar ascuns în ţarina străbună;
Bucură-te, că aici ai voit ca moaştele tale să rămână;
Bucură-te, comoară sfântă strămoşească;
Bucură-te, nestemată scumpă şi duhovnicească;
Bucură-te, ostaş al dreptei credinţe neînfricat;
Bucură-te, far al Bisericii prealuminat;
Bucură-te, Mucenice Zoticos, viteazule ostaş al lui Iisus Hristos!

Condacul al 3-lea:

Dragoste şi credinţă fierbinte având către Hristos, prealăudate Zoticos, cu mare îndrăzneală pe tiranul Diocleţian l-ai înfruntat pentru adevăr şi trupul la chinuri dându-l, lui Dumnezeu din inimă ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Rază a Soarelui celui de taină ai fost pe pământul Sciţiei celei Mici, Filipos preaînţelepte, căci pe cei în-tunecaţi cu credinţa păgână i-ai luminat, pe Hristos înaintea tuturor mărturisind; pentru care te rugăm, auzi-ne şi pe noi, care te lăudăm cu unele ca acestea:

Bucură-te, Filipos, care pe cei necredincioşi i-ai luminat;
Bucură-te, că Soarele Cel veşnic tuturor L-ai arătat;
Bucură-te, robul lui Hristos cel adevărat;
Bucură-te, că El pe tine la cer te-a luat;
Bucură-te, că sămânţa cea bună a cuvântului ai primit;
Bucură-te, că prin fapte bune pe ea o ai înmulţit;
Bucură-te, că lumina sufletului tău cu sângele muceniciei o ai înroşit;
Bucură-te, că pentru nunta Mielului pe ea o ai pregătit;
Bucură-te, căci ca o albină înţeleaptă la florile cele duhovniceşti ai zburat;
Bucură-te, că mierea dreptei credinţe din Scripturi ai adunat;
Bucură-te, că talantul tău cu dobândă l-ai adus lui Hristos;
Bucură-te, iconomul cel credincios al tuturor celor de folos;
Bucură-te, Mucenice Filipos, râvnitorule al patimilor Mântuitorului Hristos!

Condacul al 4-lea:

A zis oarecând Filip Apostolul către Hristos: „Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne va ajunge nouă!”. Iar tu, Mucenice Filipos, prin credinţă privind spre Dumnezeul Cel în Treime slăvit, te-ai închinat Lui, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Altă mlădiţă cuvântătoare, Mucenicul Kamasis, din buciumul Vieţii răsărind şi multă roadă duhovnicească aducând, pe mulţi la dreapta credinţă i-a povăţuit şi pentru Hristos sufletul său şi-a pus; pentru care cu bună cuviinţă îl lăudăm, zicând:

Bucură-te, fiu al Bisericii dreptmăritoare;
Bucură-te, al Dobrogei strălucit soare;
Bucură-te, că pentru Hristos foarte ai suferit;
Bucură-te, că în chinurile tale spre Hristos ai privit;
Bucură-te, că de uciderea trupului nu te-ai spăimântat;
Bucură-te, că de moartea sufletului ai scăpat;
Bucură-te, că sângele tău pământul Dobrogei l-a primit;
Bucură-te, că Dumnezeu din cer spre tine a privit;
Bucură-te, că în cuget viteaz ai pătimit;
Bucură-te, că a vieţii cunună de la Hristos ai primit;
Bucură-te, că pătimirile tale multora le-au fost de folos;
Bucură-te, că prin vederea lor la adevăr s-au întors;
Bucură-te, Mucenice Kamasis, vrednicule următor al Domnului Hristos!

Condacul al 5-lea:

Aprins fiind de dragostea lui Iisus Hristos, Kamasis, furia tiranilor ai înfruntat-o şi cu mare bărbăţie în cuget ai răbdat chinurile morţii, căci priveai cu ochii minţii la veşnica fericire a lui Dumnezeu şi din inimă Îi cântai: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Veşmântul cel minunat şi luminat al nestricăciunii, pentru nevoinţele tale, Attalos, l-ai primit de la Hristos şi de odihna veşnicei vieţi te-ai învrednicit; pentru care, multă îndrăzneală către Stăpânul având, roagă-te pentru noi, care te cinstim prin unele ca acestea:

Bucură-te, Attalos, care negrăit pe Hristos L-ai iubit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui mult ai suferit;
Bucură-te, cerbule însetat care la izvorul apei ai alergat;
Bucură-te, că de Dumnezeul Cel viu ai fost însetat;
Bucură-te, că pomenirea ta cu laude o cinstim;
Bucură-te, că la tine cu smerită rugăciune venim;
Bucură-te, că celor ce te cheamă pe tine le eşti mijlocitor;
Bucură-te, că prin a ta solire ei primesc grabnic ajutor;
Bucură-te, că teamă curată de Dumnezeu ai avut;
Bucură-te, că voia Lui cu osârdie ai făcut;
Bucură-te, că pătimirea ta, scumpă înaintea Domnului a fost;
Bucură-te, diamantul credinţei cel mult preţios;
Bucură-te, Mucenice Attalos, mult pătimitorule al lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Prieten al lui Dumnezeu, asemenea lui Avraam şi ucenicilor te-ai făcut, că poruncile Lui le-ai păzit şi până la moarte pentru dragostea Lui ai suferit. Pentru aceasta viaţă veşnică ai dobândit şi acum cu îngerii Îl lauzi pe El, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

După nemincinoasa mărturie a Scripturii, sfinţii vor judeca lumea, căci în vremea Judecăţii de Apoi, prin faptele lor bune, pe păcătoşi îi vor mustra. Atunci tu, mucenice al lui Hristos, să te rogi pentru noi, păcătoşii, care te lăudăm aşa:

Bucură-te, Zoticos Mucenice, care pentru noi pururea la Dumnezeu mijloceşti;
Bucură-te, că celor ce se roagă ţie, mult ajutor le dăruieşti;
Bucură-te, că sfintele tale moaşte creştinii le cinstesc;
Bucură-te, că prin ele dar de mântuire primesc;
Bucură-te, Zoticos, cu cei cu care împreună ai pătimit;
Bucură-te, căci cu inima ta în dreptatea credinţei ai crezut;
Bucură-te, căci cu gura ai mărturisit bărbăteşte spre mântuire şi nu te-ai spăimântat;
Bucură-te, că tu cu totul de tine te-ai lepădat;
Bucură-te, că pe tine deloc nu te-ai cruţat;
Bucură-te, căci Crucea lui Hristos până la moarte o ai purtat;
Bucură-te, că ai trecut cu vederea cele de jos;
Bucură-te, că mintea ta pururea spre cele cereşti a fost;
Bucură-te, Mucenice Zoticos, viteazule ostaş al lui Iisus Hristos!

Condacul al 7-lea:

Toţi fiii Bisericii dreptmăritoare cinstesc sfintele tale moaşte, Zoticos, Mucenice preafericite. Iar tu, având îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-te pururea pentru noi, smeriţii, care te cinstim pe tine şi lui Dumnezeu cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Gata a fost inima ta, Filipos Mucenice, nădăjduind spre Dumnezeu. De aceea fără de frică pe Hristos înaintea tiranilor L-ai mărturisit şi de vremelnica viaţă nu te-ai îngrijit. Pentru care noi, nevrednicii, îndrăznim a te chema prin acestea:

Bucură-te, Filipos, al împărăţiei cerurilor moştenitor;
Bucură-te, că împreună cu îngerii eşti petrecător;
Bucură-te, că pe Hristos-Adevărul L-ai mărturisit;
Bucură-te, că pentru El crunt ai pătimit;
Bucură-te, că frumuseţile cele nevăzute tu pururea le priveşti;
Bucură-te, că de dulcile cântări neauzite neîncetat te veseleşti;
Bucură-te, că la limanul odihnei ai ajuns;
Bucură-te, că acolo vezi slava cea de nespus;
Bucură-te, că acolo simţi bucuria celor cereşti;
Bucură-te, că împreună cu toţi sfinţii te veseleşti;
Bucură-te, al adevărului martor neînfricat;
Bucură-te, stâlp al Bisericii preafrumos;
Bucură-te, Mucenice Filipos, râvnitorule al patimilor Mântuitorului Hristos!

Condacul al 8-lea:

Pusu-ţi-ai sufletul pentru Hristos, Mucenice Filipos, şi l-ai aflat pe el ca aurul lămurit înaintea Domnului. Voit-ai a te jertfi lui Dumnezeu cu trupul spre a dobândi învierea sufletului tău şi spre a-i cânta Lui în veci laudă: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Hotărârea cea neclintită a credinţei tale, Kamasis, văzând-o tiranii cei păgâni, după multe chinuri au dat asupra ta poruncă să ţi se taie capul cu sabia. Iar tu, cu bucurie moartea pentru Hristos primind, auzi de la noi laude ca acestea:

Bucură-te, Kamasis, care spre veşnicie ai privit;
Bucură-te, că viaţa cea veşnică ai moştenit;
Bucură-te, că moartea cu bucurie o aşteptai;
Bucură-te, căci cu mintea spre Hristos neîncetat priveai;
Bucură-te, al muceniciei doritorule;
Bucură-te, către veşnicie alergătorule;
Bucură-te, că pe cele trecătoare întru nimic le-ai socotit;
Bucură-te, că pe cele veşnice le-ai preţuit;
Bucură-te, cetăţean al cereştii împărăţii;
Bucură-te, moştenitorule al veşnicelor vistierii;
Bucură-te, râvnitorule al raiului cel frumos;
Bucură-te, defăimătorule al celor de jos;
Bucură-te, Mucenice Kamasis, vrednicule următor al Domnului Hristos!

Condacul al 9-lea:

Ierusalimul cel ceresc avându-l în mintea ta, Mucenice Kamasis, cu frică de Dumnezeu pe pământ ai vieţuit şi moarte cu bucurie pentru Hristos ai primit. Iar acum în ceruri te bucuri şi lui Dumnezeu împreună cu îngerii Îi cânţi: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

De mare fericire şi cinste pământul Dobrogei s-a învrednicit prin aflarea moaştelor tale şi a celor ce împreună cu tine au pătimit, Attalos. Pentru care, după cuviinţă, tot poporul cel dreptcredincios te laudă, zicând aşa:

Bucură-te, Attalos, piatră scumpă a pământului strămoşesc;
Bucură-te, comoară duhovnicească a neamului românesc;
Bucură-te, a credincioşilor mântuire;
Bucură-te, a cetăţii Noviodunumului nepreţuită avere;
Bucură-te, că prin aflarea moaştelor tale credinţa cea dreaptă s-a întărit;
Bucură-te, că prin ele dreapta credinţă iarăşi s-a adeverit;
Bucură-te, Attalos, cu cei împreună pătimitori;
Bucură-te, că voi credinţei străbune sunteţi măreţi adeveritori;
Bucură-te, podoabă nepreţuită a Sciţiei Minor;
Bucură-te, Attalos, al tiranilor biruitor;
Bucură-te, crinule al Bisericii cu bun miros;
Bucură-te, apărătorul ţării noastre de mare folos;
Bucură-te, Mucenice Attalos, mult pătimitorule al lui Iisus Hristos!

Condacul al 10-lea:

Să se bucure Niculiţelul cel smerit că mare vistierie duhovnicească din el s-a arătat şi astăzi toţi credincioşii cu bună evlavie pe Mucenicul lui Hristos, Attalos îl cinstesc, cântând cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Slavă şi mulţumire să aducem lui Dumnezeu pentru aflarea sfintelor moaşte ale Martirului Zoticos şi a celor pătimitori împreună cu dânsul. La toţi cu evlavie să ne închinăm şi pe Zoticos să-l lăudăm, zicând:

Bucură-te, Zoticos, fiu al Bisericii dreptmăritoare;
Bucură-te, cel ce păzeşti ale noastre hotare;
Bucură-te, a Sciţiei Minor avuţie duhovnicească;
Bucură-te, a Dobrogei dăruire dumnezeiască;
Bucură-te, al credinţei strămoşeşti mărturisitorule;
Bucură-te, al ţării noastre apărătorule;
Bucură-te, al Episcopiei Tomisului floare aleasă;
Bucură-te, a pământului Dobrogei comoară cerească;
Bucură-te, floare duhovnicească a pământului românesc;
Bucură-te, mărgăritar al Ierusalimului ceresc;
Bucură-te, crin al Bisericii cel cu bun miros;
Bucură-te, mlădiţă cu rod preafrumos;
Bucură-te, Mucenice Zoticos, viteazule ostaş al lui Iisus Hristos!

Condacul al 11-lea:

Veniţi toţi iubitorii de praznic să aducem închinare lui Zoticos, ostaşul lui Hristos, care ţara şi Biserica noastră Ortodoxă cu rugăciunile sale le păzeşte şi împreună cu noi Îi cântă laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Mucenicului Filipos din inimă să-i aducem laudă, că el jertfă vie lui Hristos s-a adus şi sufletul său pentru Hristos şi-a pus; iar acum, stând înaintea Domnului, se roagă pentru toţi cei ce îl cinstesc aşa:

Bucură-te, Filipos, podoaba Bisericii cea preafrumosă;
Bucură-te, soare al dreptăţii şi rază luminoasă;
Bucură-te, că iubirea lui Hristos în tine s-a sălăşluit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui în chinuri te-ai jertfit;
Bucură-te, că prin fapte tăria credinţei tale ai arătat;
Bucură-te, următorul lui Hristos cel adevărat;
Bucură-te, căci cu mare bărbăţie urgia chinurilor ai răbdat;
Bucură-te, că de sfârşit mucenicesc te-ai învrednicit;
Bucură-te, că de moarte nu ai avut teamă;
Bucură-te, că durerile vremelnice nu le-ai luat în seamă;
Bucură-te, crin al raiului cel mult dorit;
Bucură-te, că în viaţă tot spre cer ai privit;
Bucură-te, Mucenice Filipos, râvnitorule al patimilor Mântuitorului Hristos!

Condacul al 12-lea:

Roagă-te pentru noi, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Filipos, ca să dobândim milă şi iertare de la Dumnezeu în veacul de acum, iar în cel viitor să ne învrednicim a cânta împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Nu te-ai temut de cei ce ucid trupul, Mucenice Kamasis, de aceea cu mare îndrăzneală pe Hristos înaintea tiranilor L-ai mărturisit şi sufletul tău prin răbdarea chinurilor ai dobândit. Auzi-ne şi pe noi nevrednicii care cu credinţă te lăudăm aşa:

Bucură-te, Kamasis, că cerească dorire ai avut;
Bucură-te, că tu de tirani nu te-ai temut;
Bucură-te, al raiului mult râvnitorule;
Bucură-te, al nemuririi moştenitorule;
Bucură-te, că prin îndelunga răbdare sufletul ţi-ai dobândit;
Bucură-te, că până la sânge şi până la moarte ai suferit;
Bucură-te, că slava veacului de acum o ai trecut cu vederea;
Bucură-te, că slava veacului viitor ţi-a fost în ispite şi în necazuri mângâierea;
Bucură-te, înfocatule doritor de a sufletului mântuire;
Bucură-te, alergătorule către adevărata şi veşnica fericire;
Bucură-te, că încă de pe pământ cu mintea la cer ai fost;
Bucură-te, căci cu totul te-ai înstrăinat de cele de jos;
Bucură-te, Mucenice Kamasis, vrednicule următor al Domnului Hristos!

Condacul al 13-lea:

O, preafericiţilor Mucenici ai lui Hristos, Attalos, Zoticos, Filipos şi Kamasis, rugaţi-vă Preamilostivului Dumnezeu pentru ţara noastră şi pentru poporul ei cel dreptcredincios, ca să dobândim prin rugăciunile voastre îndurare, pace şi har, spre a cânta cu voi, acum şi în veacul viitor: Aliluia!
(acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăşi
Icosul 1: “Îngerească viaţă pe pământ...” şi
Condacul 1: „Veniţi toţi credincioşii...”

Şi apoi se citeşte această

RUGĂCIUNE

Sfinţilor Mucenici şi prieteni ai lui Hristos, Attalos, Zoticos, Filipos şi Kamasis, voi din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea voastră pe Dumnezeu L-aţi iubit şi până la ultima suflare aţi pătimit pentru El. Mulţumim cu umilinţă lui Dumnezeu, Care atâtea veacuri a ascuns şi a păstrat în pământ sfintele voastre moaşte şi după aceea a binevoit a le da ţării şi Bisericii noastre dreptmăritoare, spre slava Preasfântului Său nume şi spre folosul de obşte al credinciosului popor român. Cu adevărat la voi s-au împlinit cuvintele Scripturii, care zice: „Pe cei ce Mă slăvesc pe Mine şi Eu îi slăvesc pe ei!”, şi: „Sfinţilor care sunt în pământul Lui, minunate a făcut Domnul voile Sale întru dânşii”. Voi staţi cu sufletele înaintea Domnului, iar cu sfintele voastre moaşte împodobiţi pământul ţării noastre. Fericit este străbunul nostru pământ dobrogean, care s-a adăpat cu sângele vostru cel mucenicesc şi în care se odihnesc sfintele voastre moaşte, cele ce sunt laudă şi comoară nepreţuită Episcopiei Tomisului. Drept aceea, cu credinţă, evlavie şi smerenie, cădem către voi, adevăraţilor mucenici şi prieteni ai lui Hristos, cerându-vă să ocrotiţi, prin sfintele voastre rugăciuni, ţara noastră, pe dreptcredinciosul nostru popor, Biserica dreptmăritoare şi pe toţi cei ce cu bună cucernicie vă cer ajutorul şi vă pun mijlocitori către Preabunul Dumnezeu ca, prin solirea voastră, să dobândim şi noi milă, pace şi ajutor în veacul de acum, în vremea morţii noastre şi în ziua Judecăţii de Apoi. Amin.

Sursa: Acatistier, Acatiste alcătuite de Arhimandritul Cleopa Ilie, Ed. Mănăstirea Sihastria 2005, p. 184-197 Acatistul Sfinţilor Mucenici Attalos, Zoticos, Filipos şi Kamasis

<sus